וקיפ
Picho huayo
(Siparuna guianensis)

סנוזמאה תורעיב לדגה יפורט חיש/ץע אוה וקיפ
אשנתמו תימורדה הקירמאבש םידנאה ירהבו
.םירטמ 5 דע הבוגל

.בכוככ ותרוצו לשב אוה רשאכ םיינשל עקבנ אוה .ליכא ירפה
.ינייפוא ןומיל חיר תוריפלו םילעל
וקיפ ילעב םמצע םיחרומ סנוזמאה רוזיאב םינאידניאה יטבש
.םייח-ילעב ינפמ םחיר תא ךסמל ידכ םישותכ   
.הפיה ןימה תונב תא ךושמל ידכ םג םמצע םיחרומ םירבגה


תיאופר תוליעפ
.(5) םיפנעה תפילקבו (4) ירפב ,(1/2/3) וקיפה ילעב םישמתשמ

,(Oxoporhine) ןיהרופוסקוא ,(Aporphine) ןיפרופא שי וקיפב
יניפרטיווקסס ,(Morphinandienone) ןוניידנדיפרומ ידיאולקלא
לורפמק ידיסוקילג ,(Cadinane sesquiterpenes) ןנידאק
.דועו (Kaempherol glycosides)
.םידיאונובלפו םייטמורא םינמש עפש שי ירפבו םילעב

וקיפה חיש תונוכת

.תוקצב ענומ
.םד-ץחל דירומ
.םיקרח לטוק
.םיעלות לטוק
.םיבאכ ךכשמ
.לועיש עיגרמ
.ץירממ
.קזחמ
.אטחמ/יטפסיטנא
.םוח דירומ
.יתקלד-יטנא
.ינימ קשח ררועמ
.הלפה םרוג
.תותיווע דגונ
.חייכמ
.םיעצפ אפרמ

...ב לופיטל שמשמ וקיפה

(2)(5).תוננטצה
(2)(5).םוח תדרוה
(2)(5).תעפש
(2).הצרמהו קוזיח
(2).םייעמב םיזג
(1).ףוג חיר
(4).לוכיע תוערפה
(1).ינימ קשח רדעה
(2).םיבאכ
.תותיווע ךוכיש
(2).םד-ץחל רתי
(2).ןורגיש

.םישותכה םילעב ףוגה תחירמ (1)
.םילעה הת/הטילח (2)
.םילעה תסימת (3)

...ב לופיטל תשמשמ (3)םילעה תסימת
.תויוחיפנו תורובח

...ב לופיטל תשמשמ טבמאל םילעהמ המח תיצמת תפסוה
.(Mycosis) תרטפ
.ןנערמ הקשמ שמשמ ץעה תפילקמ וא םילעהמ הת

...ב לופיטל תשמשמ לוהוכלאב וקיפ ילע תסימת
.םיעצפ

...ב לופיטל תשמשמ ,חלמ תפסותב ,םילעהמ המח תיצמת
.םד-ץחל טועימ

הרהזא
.ןוירהב םישנ לע רוסא וקיפב שומישה