וקיפ
Picho huayo
(Siparuna guianensis)

תורעיב לדגה יפורט חיש / ץע אוה וקיפ
הקירמאבש םידנאה ירהבו סנוזמאה
םירטמ 5 דע הבוגל אשנתמו תימורדה

עקבנ אוה .ליכא בכוכה יומד ירפה
ותלשבה םע םיינשל 

ינייפוא ןומיל חיר תוריפלו םילעל
וקיפ ילעב םמצע םיחרומ סנוזמאה רוזיאב םינאידניאה יטבש
םייח-ילעב ינפמ םחיר תא ךסמל ידכ םישותכ 
הפיה ןימה תונב תא ךושמל ידכ םג םמצע םיחרומ םירבגהתיאופר תוליעפ
(5) םיפנעה תפילקבו (4) ירפב ,(1/2/3) וקיפה ילעב םישמתשמ

,(Oxoporhine) ןיהרופוסקוא ,(Aporphine) ןיפרופא שי וקיפב
,(Morphinandienone) ןוניידנדיפרומ ידיאולקלא
,(Cadinane sesquiterpenes) ןנידאק יניפרטיווקסס
דועו (Kaempherol glycosides) לורפמק ידיסוקילג

םידיאונובלפו םייטמורא םינמש עפש שי וירפבו וקיפה ילעב

וקיפה חיש תונוכת
תוקצב ענומ
םדה-ץחל תא דירומ
םיקרח לטוק
םיעלות לטוק
.םיבאכ ךכשמ
לועיש עיגרמ
ץירממ
קזחמ
אטחמ / יטפסיטנא
םוח דירומ
יתקלד-יטנא
ינימ קשח ררועמ
הלפה םרוג
תותיווע דגונ
חייכמ
םיעצפ אפרמ

...ב לופיטל שמשמ וקיפה
(2)(5) תוננטצה
(2)(5) םוח תדרוה
(2)(5) תעפש
(2) הצרמהו קוזיח
(2) םייעמב םיזג
>(1) ףוג חיר
(4) לוכיע תוערפה
(1) ינימ קשח רדעה
(2) םיבאכ
תותיווע ךוכיש
(2) םד-ץחל רתי
(2) ןורגיש

םישותכה םילעב ףוגה תחירמ (1)
םילעה הת/הטילח (2)
םילעה תסימת (3)

(3) םילעה תסימת
...ב לופיטל תשמשמ
.תויוחיפנו תורובח

םילעהמ המח תיצמת
...ב לופיטל תשמשמ ,טבמאל הפסוהש
(Mycosis) תרטפ

ץעה תפילקמ וא םילעהמ הת
ןנערמ הקשמ הווהמ

לוהוכלאב וקיפ ילע תסימת
...ב לופיטל תשמשמ
םיעצפ

חלמ תפסותב ,םילעהמ המח תיצמת
...ב לופיטל תשמשמ
ךומנ םד-ץחל

הרהזא
ןוירהב םישנ לע רוסא וקיפב שומישה

.