הגנטיפ
Surinam Cherry/Pitanga
(Eugenia uniflora)

םשמ .ליזרבב ורוקמש ,ךומנ יחיש ץע איה הגנטיפה
.לבת יבחרב ץפוה
 

.קותמ דעו ץמצמחמ יסיסע ירפ םהל ,םינז רפסמ םנשי
 וא רכוס תפסותב ,אוהש תומכ ותוא םילכוא  .ןבדבוד ריכזמ ירפה
.תוגועו יל'ג ,תוביר ,ץימ תנכהל םג שמשמ ירפה .םירומישכ

ןווג םהל ,םישדח םילע תוחתפתהו החירפה ןמזב דחוימב) האנ חישה
.בוציעל רתויב חונו היח רדג שמשל םיאתמ ,(ביהרמ קירבמ לוגס
.לודג ץיצעב חתפתמה ץעכ האנ םג הגנטיפה

 
.ץמוחו ןיי תנכהל הגנטיפה ירפ שמשמ ליזרבב
.יאסנובה תטישב סונינל המיאתמ הגנטיפה

:לודיג יאנת
,היירופ וזש יאנתב ,עקרקה יגוס לכב טעמכ חתפתי חישה
.בטיה תזקונמו החל   

הטעומ הייקשהל ,יקלח לצ דע האלמ שמשל קוקז אוה
.תרוצבב דימעו   
  

חתפתהל חישה יושע םימיאתמ םיאנתב
.רטמ 6 דע הבוגב ץעל   

ןהו םייפורט םירוזיאב ןה גשגשי אוה
.םייפורט-בס םירוזיאב   


 .דבלב תועובש 3 םיפלוח לשבה ירפה תלבק דע החירפהמ

.םיינש םיתיעלו דחא ערז/ןיעלג ירפב  .םיערזמ השענ יובירה
.םירופיצ תרזעב יובירה השענ עבטב   


:תיאופר תוליעפ
,(Citronella) הלנורטיצ ליכמה ףידנ ןמש םיליכמ םילעה
,(Terpenine) ןינפרט ,(Cineole) ,(Cineole) לואניצ
.דועו (Sesquiterpenes) םינפרטיווקסס

.תוננטצהב לופיטל הפורת םילעה םישמשמ םאנירוסב

,לזרב ,ןחרז ,ןדיס ליכמ אוה ןכו C ןימטיו לש הלודג תומכ ירפב
.B-3 ןימטיוו B-2 ןימטיו ,A ןימטיו