ילגנא לפלפ
Allspice
(Pimenta officinalis)
ץע תבקנ לש שבוימהו לשב יתלבה רגרגה אוה ,ילגנא לפלפ
םעיגהב .(Pimento) וטנמיפה ,סדהה תחפשמ ןב ,דע קורי
םיקמטצמ ולא .שמשב םירגרגה תא םישביימ ,םלדוג אולמל
םדמדא-םוח עבצב ,םינטק םיירודכ םירגרגל

תונויסנ .סרודנוהו וקיסקמ ,הקיימ'גב ילגנאה לפלפה רוקמ
ולשכנ םירחא םלוע ירוזיאב הז ץע לדגל 
ינייפוא םעטו ףירח חיר ילגנאה לפלפל
תשיבכו םילישבתו םיקרמ לוביתל שמשמ ילגנאה לפלפה
תויגועו תוגועל (Vegetable pickling) םינוש תוקרי 
ןוויגו הת לש ומעטט ןוויגל םג וב םישמתשמ
םיגדו רשב ילכאמ לש םמעט 
ןילבתלו תויקינקנ ,פושטקל ילגנא לפלפ םיפיסומ ןוזמ ינרצי
(Curry) יראקה 
,ןרופיצ תבורעת ,םיריכזמ ילגנאה לפלפה לש וחוחינו ומעט
טקסומ זוגאו ןומניק 
ןרופיצל ףילחת ילגנאה לפלפב שמתשהל ןתינתיאופר תוליעפ
לונגוא לונפ אוה ילגנאה לפלפב ירקיעה ביכרמה
ותוא ,(Volatile oil) ףידנה ןמשב יוצמה ,(Phenol Eugenol)
תלוכתמ םיזוחא 4 דע 3 הווהמ אוה .ריגרגה ןיעלגמ םיקקזמ
םירגרגה קוקיז ידי-לע םיקיפמ ילגנאה לפלפה ןמש תא ןיעלגה
(תוריפה)

,ימוקמ שוחליאל לונגוא לונפב םישמתשמ םייניש יאפור
םייכינחו םייניש ילופיטב
ןרופיצה ןמשב רתוי הבר תומכב יוצמ אוה

ילגנא לפלפ ימ / ןמש
םישמשמ ,ילגנאה לפלפה ירגרג ורשוה םהב ,ןמש וא םימ
,(Digestive Sys. Stimulation) לוכיעה תכרעמ זוריזל
קוזיחלו םייעמב םיזג ךוכיש

...ב לופיטל םג שמשמ ןמשה
תוצרפתה - (Hysterical paroxysms) הירטסיה תותיווע

תטלשנ יתלב תישגר 

(Aqua Pimentae) וטנמיפ ימ
לש םיקלח 200 -ל םישותכ םירגרג 5 ופיסוה
תירוקמה תומכה תיצחמ תלבק דע ,וקקזו םימ 

תחא הנמ םיווהמ רטיל 0.06 דע 0.03


וטנמיפ ןמש
(Sugar) רכוס לע תופיט 3 דע 2 ופטפט ,םיזג תגפהל
תחא הנמ םיווהמ תופיט 5 דע 2

העגרהל םישמשמ טבמאל ילגנא לפלפ ירגרג תפסוה
...םיאבה םיבצמב םירזועו
(Neuralgia) םיבצע יבאכןורגיש


וטנמאיפ הת
םיחתור םימ לפסל הקבא םייתש דע תיפכ :תומכה
וננסו תוקד 20 דע 10 ךשמב ורשה
םויב םילפס 3 דע ותש


תורהזא
הלולע ,ילגנאה לפלפה ןמש לש תחא תיפכ תעילב
תותיוועו האקה ,הליחב םורגל 
,המזקאמ םילבוסה דחוימב ,שיגר רוע ילעב םישנא
תקלדב תוקלל םילולע 

.