...תיאופר הקינוטב
יאופר סירלוקידפ...
Betony, purple / Wood Betony
(Betonica / Stachys officinalis)

בר חמצ איה תיאופרה הקינוטבה
לועבגו הצועמ שרוש לעב ,האנ יתנש
.מ"ס 60 דע הבוגל אשנתמה ריעש
.ךרש ילעל םימודו םיספסוחמ םילעה

תצקמב םייתוורפ םה

תורעי יליבש דצלו (Pasture) הערמ תומדאב הצופנ הקינוטבה
ב"הרא חרזמו הפוריאב

רמצ תעיבצל ריהב בוהצ עבצ תנכהל םישמשמ םיירטה םילעה
ריכזמ המעט .(Tea) התל ןיוצמ ףילחת תשמשמ חמצה תטילח
לכ לעב אוה התה תאז םעו (רוחש הת) ליגרה התה םעט תא 
תוילילשה תונוכתה אללו התה לש תובוטה תונוכתה 


לודיג יאנת
בטיה תזקונמ ,תינוניב דע הלק עקרק
יקלח לצ דע שמשל האלמ הפישח
רבמטפס דע ילוימ - ץיקב החירפה
םיקבואמו דחאכ םייבקנו םיירכז ונייהד ,םיינימ-וד םיחרפה
(Honey bees) שבד ירובד ידי-לע 
ידי-לע ןכו (Seeds) םיערזמ אוה (Popagation) יובירה
(Division) הקולח 


תיאופר תוליעפ
.החירפה ינפל ,םישבוימ-םינוילעה חמצה יקלחב םישמתשמ
םוקמב שובייל ךכ-רחאו רקובה תועשב עצבל שי ףוסיאה תא
ררוואמו םימח ,לצומ

...שי הקינוטבב
,(Betonicine) ןיצינוטב :םינוש םידיאולקלא
,(Stachydrine) ןירדי'צאטס ,(Betaine) ןיאטב
,(Caffeic acid) תיאפק הצמוח ,(Trigonelline) ןילנוגירט
ףידנ ןמש טעמו ןילוכ ,(Glycosides) םידיסוקילג ,םינינאט

הקינוטבה חמצ תונוכת
האקה תדדועמ
תחייכמ
לוכיעה תא תרפשמ
םחרה תא תקזחמ
םיבצעה תא העיגרמ
שוטיע תמרוג
תמקשמו תקזחמ
תאטחמ / תיטפסיטנא
םימומיד תרצוע / תצווכמ
םייעמב םיזג תככשמ
םייעמ יעלות הדימשמ
תרהטמו תלשלשמ
תנתשמ
רמ ץימ תריצי תדדועמ


הקינוטבה חמצ תטילח
...ב לופיטל תשמשמ
(1) םייעמ יעלות
םייעמב םיזג
טיכנורב
תברצ
המתסא
רתי תעזה
(2) םיעצפ יופיר
(Neurasthenia) םיבצע תשלוח
(Neuralgia) םיבצע יבאכ
(Neuritis) םיבצע תקלד
(Hysteria) הירטסיה
ןתשה תיחופלש תויעב
(Spitting blood) םד-תקירי
הילכ תולחמ

המח תיצמת (1)
חמצה ץימ (2)


"ילוח לכ אפרמ"-כ םינש תואמ הזמ תבשחנ הקינוטבה
םיבר תומוקמב התוא ולדיג ךכיפלו (Panacea)


הטילח תנכה
שבוימ חמצ םרג 30 לע םיחתור םימ רטיל 1/2 וגזמ

םייעמהמ םיעלות תקחרהל המח תיצמת
םיחתור םימ לפס 1/2-ל חמצהמ תויפכ 2 ופיסוה
שבד תרזעב יוצר ,טעמ קיתמהל ןתינ
םויב לפס 1/2 ותש


תייתש ינפל ,םיירט חמצ ילע תסיעל יכ הרבס תמייק
תורכש ענמת םיפירח תואקשמ 
םיער תומולח עונמל םג היושע םילעה תסיעל
לקמ הרפרפו קולקלעב םיברועמ הקינוטבה ילע ןושיע
שאר יבאכ לע 

הרהזא
טצקמב םיליער םיירטה םילעה

.