הרפרפ
Coltsfoot
(Tussilago farfara)

,החימצ ריהמ יתנש-בר חמצ הרפרפה
מ"ס 30 דעהבוגל אשנתהל יושעש

,הפוריא יבחרב םיכרד ידיצב ץופנ חמצה
םירחא םימ יווקמו םילחנל ךומסבו היסא
תימורדהו תינופצה הקירמאב

.ירא-ןש חרפ ריכזמו ביבאב עיפומה ריהב בוהצ חרפ הרפרפל
חרפה תלימק רחאל םיעיפומ םה .בל ייומדו םיננושמ םילעה
ינוי שדוח תארקל םתוא םיפסואו

םייח ,םיריעצ םיחרפה תאו םיחרפה ינצינ תא לוכאל ןתינ
סינאה יערז םעטל המוד םמעט .םילשובמ וא 
םילשובמ וא םייח ,לוכאל ןתינ םיריעצה םילעה תא םג
םלושיב רחאל םתוא ףוטשל שי ןכלו רמ םילעה םעט
תוקריכ םלשבל ןתינו םיקרמו ,טלסל םיפיסומ םלוכ תא
,םיעט הת םיניכמ םיחרפהמו םישבוימה/םיירטה םילעהמ
שושה םעט תא ריכזמ ומעטש 
חלמל ףילחת םישמשמ םישבוימה םילעה


לודיג יאנת
תויסיסבו תודבכ תועקרק הז ללכב ,עקרק יגוס ןווגמ
יקלח לצ דע שמשל האלמ הפישח
'צ תולעמ -29 דע רוקבו םיה ריואב הדימע הרפרפה
ידי-לע םיקבואמו (םייבקנו םיירכז) םיינימ-וד םיחרפה
ומצע תא תוברהל םג יושע חמצה .שבד ירובדו םיבובז 
םינוערז 3,500-כ וחתפתי חמצ לכמ
(Division) הקולח ידי-לע םג השענ יובירה
םיחמצו (Shoots) םירצנ וחתפתי םישרושה תוחולשמ
רשא הטוש בשע הרפרפה תבשחנ םיבר תומוקמב
(Herbicide) םיבשע ילטוק תועצמאב וב םחליהל שי 
בטיה םישמשמו רתויב םיפעוסמ הרפרפה ישרוש
םילחנ תודג בוצייל 


תיאופר תוליעפ
היחרפב ,םיירטה וא םישבוימה הרפרפה ילעב םישמתשמ
,םלדוג אולמל םתעגה םע םיפסוא םילעה תא .םישרושבו
ויתסב שרושה תאו םתעפוה םע םיחרפה תא

,(םילעב) יחמצה רירה םה הרפרפב םיליעפה םירמוחה רקיע
םג הב שי .םינינאטו (Bitter glycosides) םירמ םידיסוקילג
...תורהזא ואר .ץבאו ןדיס ,ןגלשא ,(Sterols) םילורטס ןילוניא

הרפרפה תונוכת
לועיש תאכדמ
תיללכ העיגרמ
רועה תא העיגרמ
תקזחמו תררועמ
תיתקלד-יטנא
תצווכמ
תחייכמ
העזה תדדועמ


...ב לופיטל תשמשמ הרפרפה
תילאיכנורב המתסא
לועישו טיכנורב
(Pleurisy) רדאה תקלד
תוננטצה
(Hoarseness) תודירצ
ןורג יבאכ

לופיטל דחוימב הבוט הרפרפה
...ומכ ,(Chronic cough) ינורכ לועישמ םילבוסב

תלעש(Emphysema) תחפנ
(Silicosis) תנרוצ


םישותכה םיירטה םילעה
...ב לופיטל (תינוציח) םישמשמ

םידירו תקלד
(Leg ulcers) םיילגרב םיביכ
םיקרח תוציקע
(Burns) תויווכ
(Inflammations) תוקלד
תויוחיפנ
הנשוש


םיחרפהמ השיבח
...ומכ רוע תויעבב לופיטל תשמשמ

םיקרח תוציקע
(Inflammations) תוקלד
המזקא
(Ulcers) םיביכו םיעצפ


,שושב תבלושמ איה רשאכ דחוימב ליעי הרפרפב שומישה
יארפ ןבדבודבו תינרוקב

לופיטל הרפרפה יחרפב תשמתשמ תיניסה האופרה
תוננטצה בקע לועישב

תורהזא
(Pyrrolizidine םיינידיצילוריפ םידיאולקלא שי הרפרפב
(Liver) דבכל קזנ םורגל םילולעש םיליער םירמוח ,alkaloids)
הרפרפv ישרושב יוצמ םזוכיר רקיע
םלועב םינוש תומוקמב רסאנ הז חמצב שומישה וז הביסמ

ומאש קונית לש ותומ רחאל הרפרפב שומישה רסאנ הינמרגב
ןויריהה ןמזב הרפרפ הת המגל

םילעה לש תכשוממ החתרהש אצמנ הידבשב השענש ןויסנב
ולא םידיאולקלא תלרטנמ (תוקד 30 ךשמב) םיחרפהו

יאופר חוקיפ תחת אלא הרפרפ שמתשהל אל ץלמומ
תופיצרב תועובש 6 ךשמב רשאמ רתוי אלו 
הרפרפה שרוש ירצומב שמישמ וענמיה
ןטרס םורגל לולע חמצב ךשוממ שומיש
,םייתנש ליגל תחתמ םידליב הרפרפה תא םשייל ןיא
דבכ ילוחו םיטסילוהוכלא ,תוקינימ ,ןויריהב םישנ 

.