הרפרפ
Coltsfoot
(Tussilago farfara)

,החימצ ריהמ יתנש-בר חמצ אוה הרפרפה
.מ"ס 30 דעהבוגל אשנתהל יושעש

םילחנל ךומסבו היסא ,הפוריא יבחרב םיכרד ידיצב ץופנ חמצה
.תימורדהו תינופצה הקירמאב םירחא םימ יווקמו

.ירא-ןש חרפ ריכזמו ביבאב עיפומה ריהב בוהצ חרפ הרפרפל
חרפה תלימק רחאל םיעיפומ םילעה .בל ייומד םיננושמ םילעה
.ינוי שדוח תארקל םתוא םיפסואו

םייח ,םיריעצ םיחרפה תאו םיחרפה ינצינ תא לוכאל ןתינ
.סינאה יערז םעטל המוד םמעט .םילשובמ וא   
.םילשובמ וא םייח ,לוכאל ןתינ םיריעצה םילעה תא םג
.םלושיב רחאל םתוא ףוטשל שי ןכלו רמ םילעה םעט
.תוקרי ומכ םלשבל ןתינו םיקרמלו ,טלסל םיפיסומ םלוכ תא
,םיעט הת םיניכמ םיחרפהמו םישבוימה/םיירטה םילעהמ
.שושה םעט תא ריכזמ ומעטש   
.חלמל ףילחת םישמשמ םישבוימה םילעה


לודיג יאנת
.תויסיסבו תודבכ תועקרק ללוכ ,עקרק יגוס ןווגמ
.יקלח לצ דע האלמ שמש
.'צ תולעמ -29 דע רוקבו םיה ריואב דימע חמצה
ידי-לע םיקבואמו (םייבקנו םיירכז) םיינימ-וד םיחרפה
.ומצע תא תוברהל יושע חמצה .םירובדו םיבובז    
.םינוערז 3,500-כ וחתפתי חמצ לכמ
.הקולח ידי-לע השענ יובירה
.םישדח םיחמצו םירצנ םיחתפתמ םישרושה תוחולשמ
שי וב הטוש בשעל הרפרפה תבשחנ םיבר תומוקמב
.םיבשע ילטוק תועצמאב םחליהל    
םבוצייל םישמשמ רתויב םיפעוסמ הרפרפה ישרוש
.םילחנ תודג לש    


תיאופר תוליעפ
היחרפב ,םיירטה וא םישבוימה הרפרפה ילעב םישמתשמ
,םלדוג אולמל םתעגה םע םיפסוא םילעה תא .םישרושבו
.ויתסב שרושה תאו םתעפוה םע םיחרפה תא

,(םילעב) יחמצה רירה םה הרפרפב םיליעפה םירמוחה רקיע
םג הב שי .םינינאטו (Bitter glycosides) םירמ םידיסוקילג
.ץבאו ןדיס ,ןגלשא ,(Sterols) םילורטס ןילוניא
.ךשמהב תורהזא ואר

הרפרפה תונוכת

.לועיש תאכדמ
.תיללכ העיגרמ
.רועה תא העיגרמ
.תקזחמו תררועמ
.תיתקלד-יטנא
.תצווכמ
.תחייכמ
.העזה תדדועמ

...ב לופיטל תשמשמ הרפרפה

...ומכ ,ינורכ לועישמ םילבוסב לופיטל דחוימב הבוט איה

.תלעש.(Emphysema) תחפנ
.(Silicosis) תנרוצ

...ב לופיטל (תינוציח) םישמשמ םישותכה םיירטה םילעה

.םידירו תקלד
.םיילגרב םיביכ
.םיקרח תוציקע
.תויווכ
.תוקלד
.תויוחיפנ
.הנשוש

...ומכ רוע תויעבב לופיטל תשמשמ םיחרפהמ השיבח

תינרוקב ,שושב תבלושמ איה דחוימב ליעי הרפרפב שומישה
.יארפ ןבדבודבו

לועישב לופיטל הרפרפה יחרפב םישמשתשמ תיניסה האופרב
.תוננטצה בקע

תורהזא

(Pyrrolizidine םיינידיצילוריפ םידיאולקלא םנשי הרפרפב
.דבכל קזנ םורגל םילולעש םיליער םירמוח ,alkaloids)
.םישרושב יוצמ ולא לש םזוכיר רקיע
.םלועב םינוש תומוקמב רסאנ הז חמצב שומישה וז הביסמ

 ומאש קונית לש ותומ רחאל הרפרפב שומישה רסאנ הינמרגב
.ןוירהה ןמזב הרפרפ הת המגל

םילעה לש תכשוממ החתרהש אצמנ הידבשב השענש ןויסנב
.ולא םידיאולקלא תלרטנמ (תוקד 30 ךשמב) םיחרפהו

יאופר חוקיפ תחת אלא הרפרפ שמתשה אלש ץלמומ
.תופיצרב תועובש 6 ךשמב רשאמ רתוי אלו    
.הרפרפה שרוש ירצומב ושמישמ וענמיה
.ןטרס םורגל לולע חמצב ךשוממ שומיש
,םייתנש ליגל תחתמ םידליב הרפרפה תא םשייל ןיא
.דבכ ילוחו םיטסילוהוכלא ,תוקינימ ,ןוירהב םישנ