היפאפ
Papaya / Pawpaw
(Carica Papaya)

,לקד יומד ,האנ דע קורי ץע היפאפה
אשנתמה ,החימצ ריהמו םינז הבורמ
.וקיסכמ ורוקמ .םירטמ 7 דע הבוגל

8 דע 4 ינב תולוכשא יצבק יושע ירפה
ומצעשכל לכאמ שמשמו דחא-לכ תוריפ
םיצימו םיבטר ,תוביר ,םיטלסב ןכו

הביסמ .לשבה ירפה קוויש לע ךכב השקמו הנידע ירפה תפילק
.וקוויש דע ,לישבמו ךישממ אוהו (Unripe) רסוב ותוא םיפטוק וז
רדחה תרוטרפמטב לישבהו רסוב ףטקנש ירפש םינעוטה שי
לישבהש ירפ רשאמ ,רתוי קתקתמו בוט חוחינ לעבו רתוי םיעט
ץעה לע
...םניה םיירקיעה ירפה ינז ינש
יאווהה ןזה
ותרוצ ,הבוהצ ותפילק ,ןטק ירפה .םירטמ 2.5-כ ץעה הבוג
דרדרו דע ריהב םותכ ירפה ךות .ג"ק 1/2-כ ולקשמו סגאכ

ינקיסקמה ןזה
םותכ ,בוהצ ורשב .יאווהה ןזה לש הזמ הברהב לודג ירפה
שגדומ ירפה םעט .ג"ק 5 דע עיגהל יושע ולקשמ .דורו וא
יאווהה ןזה לש הזמ תוחפ

המודה ,ןילבת םישמשמ םינוחטו םישבוימ היפאפ יערז
רוחש לפלפל 
ומעט רופישל היפאפ ילעב רונתב רשבו לירג רשב ופטע


לודיג יאנת
ומצע תא הרפמו ינימ וד יאווהה ןזה
הקבאהל קוקז יבקנה ץעה ךא ,ינימ וד ינקיסקמה ןזה םג
לודיגל רתוי לק הז ןז .רחא ץעמ 
טסופמוק וא סומוהב תרשעומ ,בטיה תזקונמו הלק עקרק
בר םוח שורד ץעל .יקלח לצ דע שמשל האלמ הפישח
,עייסת שמשה לא םינופה תיב תוריקל ךומסב ותעיטנו 
םהמ תרזחומה הנירקל תודוה 
םישרושה ןובקירל םורגת רתי תייקשה .הייקשה עפש
תופוע לבזב ןשדל ץלמומ ץיקה תליחתב
םידירו תלעב ,ההכ הקורי הוולעב אטבתי ןחרזב רוסחמ
םילוגס םימודא 
.תועובש השימח דע םייעובש ךות הטיבנה .םיערזמ יובירה
רפסמ םשבייל שי .םירוחיימ היפאפה תא תוברהל םג ןתינ 
עקרק תבורעתב םתוא ץוענל זאו טעמ ושקתיש ידכ ,םימי 
םישרוש תאצ דע ,החל הירופ 
,ללכ-ךרדב ,וייח תא םייסיו םייתנש רחאל ירפ ביני ץעה
הנש 20 רחאל 
לודג ילכב שארמ הלדגל ץלמומ .הקתעהל השיגר היפאפה


תיאופר תוליעפ
(Leaves) םילעבו היפאפה ירפב םישמתשמ

,(Chymopapain) ןיאפאפומיכ םיזנאה םג ונשי (םילעבו) ירפב
(Amides) םידימא ,(Peptides) םידיטפפ וב שי .םינובלח קרפמה
,םינמושו תומימחפ קרפל םג םיעייסמ רשא ,(Esters) םירטסאו
ןיתנסקוטפירק-אטב ,ןיטורק אטבו םירכוס םהב שי ןכו
ףוגב רמומה דיאונטורקו A ןימטיו-ורפ - (Beta-cryptoxanthin)
A ןימטיול

רמ דיאולקלא - (Carpain) ןיאפרק םיליכמ םיריעצה םילעה
בלה תלועפ תא אכדמה

...םיביכרמ לש הז בוליש
ימיזנא רשאמ רתוי ליעי ןכלו הביקב הצמוח תשרפה ןיטקמ
(Trypsin) ןיספירטו (Pepsin) ןיספפ :הביקה 
םדב רכוסה תמר תא ןיטקמ
ןתשה תויצמוח תא תיחפמ
םדה-תוישירק תא ריבגמ
לק לשלשמ הווהמ

...ב לפטל עייסת עבק ךרד היפאפה ירפ תכירצ
(Digestion) לוכיע תויעב
םייעמ יעלות

...ב לופיטל היפאפה תשמשמ תיתאיסאה האופרב
תוריצע
(Leprosy) תערצ

...ב לופיטל שמשמ היפאפה ףרש / ץימ
(1) לוכיע תוערפה
(2) (Tumors) םילודיג
רוע ילולבד
(Warts) תולבי
ימוקמ יוטיח

(Gastritis) הביק תקלד םורגל לולע :הרהזא (1)
הבוקב ךכ םשל שמשמ (2)
הרומח תימחל תקלד םורגל לולע ץימה :הרהזא (3)
רוע תויחופלשו 

תורהזא
...לע הרוסא הנממ םירצומו היפאפ תכירצ
רוזחמ ררועל התנוכת ללגב ,תוקינימו ןויריהב םישנ
םדה תוישירקב תויעבמ םילבוסה םישנא
(Rhinitis) תינורכ תלזנו המתסא םורגל לולע ןיאפפ
ץימל/ירפל / םינקבאל :היפאפל םייגרלאה םישנא םנשי
היסקליפאנא םורגל תולולע ןיאפאפומיכ תוקירז