היפאפ
Papaya (Pawpaw)
(Carica Papaya)

,לקד יומד ,האנ דע קורי ץע היפאפה
אשנתמה ,החימצ ריהמו םינז הבורמ
.םירטמ 7 דע הבוגל
.וקיסכמב היפאפה רוקמ
שמשמו דחא-לכ תוריפ 8 דע 4 ינב תולוכשא יצבקב ןגרואמ ירפה
.םיצימו םיבטר ,תוביר ,םיטלסב ןכו ומצע ינפב לכאמל

וז הביסמ .לשבה ירפה קוויש לע ךכ השקמו הנידע ירפה תפילק
.וקוויש דע לישבמו ךישממ אוהו רסוב ותוא םיפטוק
רדחה תרוטרפמטב לישבהו רסוב ףטקנש ירפש םינעוטה שי
לישבהש ירפ רשאמ ,רתוי קתקתמו בוט חוחינ לעב ,רתוי םיעט
.ץעה לע

...םניה םיירקיעה ירפה ינז ינש
יאווהה ןזה
ותפילק ,ןטק ירפה .רטמ 2.5-כ ץעה הבוג
.ג"ק 1/2-כ ולקשמו סגאכ ותרוצ ,הבוהצ
.דרדרו דע ריהב םותכ ירפה ךות
ינקיסקמה ןזה
.יאווהה ןזה לש הזמ הברהב לודג ירפה
יושע ולקשמ .דורו וא םותכ ,בוהצ ורשב
תוחפ שגדומ ירפה םעט .ג"ק 5 דע עיגהל
.יאווהה ןזה לש רשאמ

המודה ,ןילבת םישמשמ םינוחטו םישבוימ היפאפ יערז
.רוחשה לפלפל    
.ומעט רופישל היפאפ ילעב ,רונתב רשב וא לירג רשב ופטע


לודיג יאנת
.ומצע תא הרפמו ינימ וד יאווהה ןזה
הקבאהל קוקז יבקנה ץעה ךא ,ינימ וד ינקיסקמה ןזה םג
.לודיגל רתוי לק הז ןז .רחא ץעמ     
.טסופמוק וא סומוהב תרשעומ ,בטיה תזקונמו הלק עקרק
ותעיטנו בר םוח שורד ץעל .לק יקלח לצ דע האלמ שמש
תודוה ,עייסת שמשה לא םינופה תיב תוריקל ךומסב     
.םהמ תרזחומה הנירקל     
.םישרושה ןובקירל םורגת רתי תייקשה .הייקשה עפש
.תופוע לבזב ןשדל ץלמומ ץיקה תליחתב
םידירו תלעב ,ההכ הקורי הוולעב אטבתי ןחרזב רוסחמ
.םילוגס םימודא     
.תועובש השימח דע םייעובש ךות הטיבנה .םיערזמ יובירה
רפסמ םשבייל שי .םירוחיימ היפאפה תא תוברהל םג ןתינ     
עקרק תבורעתב םתוא ץוענל זאו טעמ ושקתיש ידכ ,םימי     
.םישרוש תאצ דע ,החל הירופ     
,ללכ-ךרדב ,וייח תא םייסיו םייתנש רחאל ירפ ביני ץעה
.הנש 20 רחאל     
.לודג ילכב שארמ הלדגל ץלמומ .הקתעהל השיגר היפאפה


תיאופר תוליעפ
.םילעבו ירפב םישמתשמ
(Papain) ןיאפאפ
,ןיאפאפ יטילואטורפה םיזנאה יוצמ הילעבו היפאפה ירפב 
יוצמה ,(Pepsin) ןיספפ םיזנאה לש וזל ותלועפב המודה 
.םינובלח קוריפב עייסמו הביקב 
לופיטל תוחשמב בושח ביכרמ שמשמ ןיאפאפ 
אוה .רוע יביכבו יופיר ישק םיעצפב לופיטל 
םיאתל קזנ תמירג אלל ,תותמ תומקר קרפמ 
.םייח 

האופרבו הישעתב ,תיבב םישומיש
.יעבט (Meat tenderizer) רשב ךכרמ
.ישמ ומכ ,םינידע םיגיראב םימתכ ריסמ םירמוחב ביכרמ
.תוכר עגמ תושדע יוקינל תוסימתב
.םינפה יוקינל םימרקבו םייניש תוחשמב
.םילכאמ לש םמעט תשגדה
םיילזונהמ םיקצומ םיביכר תדרפה :תוניבגה תיישעתב
.בלחב    
.םיביס תוצווכתה תעינמ :דוגיבה תיישעתב
.הוורפהמ רעישה תרסה :תורועה תיישעתב
םיעצפ תדלגה זוריז .םילער ינובלח קוריפ :האופרב
תועיצפ רחאל דחוימב ,תוקלצ תוצוויה תעינמו    
.ןיעה תינרק יחותינו    

,(Chymopapain) ןיאפאפומיכ םיזנא םג ליכמ (םילעהו) ירפה
(Amides) םידימא ,(Peptides) םידיטפפ וב שי .םינובלח קרפמה
,םינמושו תומימחפ קרפל םג םיעייסמ רשא ,(Esters) םירטסאו
.ןיטורק הטבו םירכוס ןכו
.A ןימטיו-ורפ אוה (Beta-cryptoxanthin) ןיתנסקוטפירק-התיב
.A ןימטיול ףוגב רמומה דיאונטורק אוה

רשא רמ דיאולקלא :(Carpain) ןיאפרק םיליכמ םיריעצה םילעה
.בלה תלועפ תא אכדמ

...םיביכרמ לש הז בוליש
רשאמ ,רתוי ליעי ןכלו הביקב הצמוח תשרפה ןיטקמ
.(Trypsin) ןיספירטו (Pepsin) ןיספפ :הביקה ימיזנא     
.םדב רכוסה תמר תיחפמ
.ןתשה תויצמוח תא תיחפמ
.םדה-תוישירק תא ריבגמ
.לק לשלשמ םיווהמ

...ב לפטל עייסת היפאפה ירפ לש עבק תכירצ
.םייעמ יעלות.לוכיע תויעב

...ב לופיטל היפאפה תשמשמ תיתאיסאה האופרב
.(Leprosy) תערצ.תוריצע

...ב לופיטל שמשמ היפאפה ףרש/ץימ
(1) .לוכיע תוערפה
(2) .(Tumors) םילודיג

.רוע ילולבת
.(Warts) תולבי
.ימוקמ יוטיח
.(Gastritis) הביק תקלד םורגל לולע :הרהזא (1)
.הבוקב ךכ םשל שמשמ (2)
הרומח תימחל תקלד םורגל לולע ץימה :הרהזא (3)
.רוע תויחופלשו     

תורהזא
...לע הרוסא הירצומו היפאפ תכירצ
.רוזחמ ררועל התנוכת ללגב ,תוקינימו ןוירהב םישנ
.םד תוישירק תויעבמ םילבוסה ולא
.(Rhinitis) ףא תקלדו המתסא םורגל לולע ןיאפפ
.ץימל/ירפל/םינקבאל :היפאפל םייגרלא רשא םישנא םנשי
.היסקליפאנא םורגל תולולע ןיאפאפומיכ תוקירז