ילו'צטפ
Patchouli
(Pogostemon patchouli
Pogostemon cablin)

אשנתמה ,ןידע יתנש-בר חיש ילו'צטפ
,ודוהב חמוצ אוה .רטמ 1 דע הבוגל
םיניפיליפבו רופגניס ,היזנודיא היזלמ

םייתוורפ ,םילודג ילו'צטפה לש וילע

םיימעפ םתוא םיפסוא .הציב ייומדו
הנשב םימעפ 3 דע

םירחאו ילו'צטפה לש ינצקועה-שפועמה וחיר תא םיבהואה שי
ןיב ,לוגסב םינווגמה ,םינבלה ויחרפ ףושפש .ותוא םילבוס םניא
המדא לש קהבומ חיר ףידמ ,םיידיה

תיישעתב שמשמ ,ילו'צטפה ילעמ םיקיפמ ותוא ,קיבדה ןמשה
(Soaps) םינובס ,םימרק תוחוחינ עוביקלו (Perfume) םימשבה 
>םירחא םירצומו 

םימשבה ינרצי םיפידעמ ןכלו ןמזה םע רפתשמ ןמשה חוחינ
ןשי ןמשב שמתשהל 

(Deodorant) חיר גיפמ / םיטנרודואדב שמשמ הז ןמש
(Bad Breath) הפהמ ער חירו (Sweat) העיז חיר ךוסימל 

(Insect repellent) םיקרח-יחוד םניה םישביה םילעה
םירחא םיקרחו םישע תקחרהל םהב םישמתשמו םילועמ 
(Bedroom) הניש-רדחמו םינסחואמה תונוזמו םיגיראמ 
...םייחמצ םיקרח-יחוד ואר 

רימשק רמצ יפיעצב ילו'צטפה תא רוזשל וגהנ רבעב
,םיפשכ ישעמל ,התפמ חוחינ תפסוהל (Cashmere wool
השאה ןוירפ דודיעל תועמקו (Sex appeal) תינימ הכישמ 
(Woman's fertility

םיעבוצ וב ויד רוצייב ,ודוהב םויה דע םישמשמ ילו'צטפ ילע
(Camphor) רופמאק ילע םג םיבלשמ ןהב ,תוצלוח 


לודיג יאנת
רוקל שיגר ילו'צטפה
החלו הירופ ,תינוניב עקרק ול השורד
יקלח לצ דע האלמ שמשל האלמ הפישח
םיערזו םירוחיי ,הקולח ידי-לע השענ יובירה


תיאופר תוליעפ
םהמ םיקיפמ ותוא ףידנה ןמשבו ילו'צטפה ילעב םישמתשמ

ןל'וצטפ-אטב םה ילו'צטפב םיירקיעה םיליעפה םירמוחה
,(Alpha-Guaiene) ןייאוג-tפלא ,(Beta-Patchoulene)
,(A-Patchoulene) ןלו'צטפ ,(Caryophyllene) ןליפוירק
,(A-Bulnesene) ןזנלוב ,(Seychellene) ןלשייס
ילו'צטפ לוהוכלא ,(Norpatchoulenol) לונלו'צטלפרונ
(Pogostol) לוטסוגופו (Patchouli Alcohol)

ילו'צטפה תונוכת
ץווכמ
ןתשמ
ןנצמ
םיזג גיפמ
אטחמ / יטפסיטנא
יתקלד-יטנא
רועה תא עיגרמ
העזה דדועמ


ילו'צטפה ילע תטילח
...ב לופיטל תשמשמ
םוח אלל תוננטצה
תואקהו תוליחב
(Dysentery) הירטנזיד
לושליש


...ב לופיטל םישמשמ םישותכה םיירטה וילע
(Burns) תויווכ / םיעצפ יופיר זוריז
םיבאכילו'צטפ ןמש

ילו'צטפה ןמש תונוכת
עצפ יופירל תקלצ רצוי
ןתשמ
קזחמ
םיקרח תוציקע עיגרמ
אטחמ / יטפסיטנא
יתקלד-יטנא
ץווכמ
םינבל םד יאת 'עפ דדועמ


...ומכ ,רוע תויעבב לופיטל שמשמ ןמשה ינוציח םושייב
(Impetigo) תפעס
רועה לש תויגרלא
האירובס
קודסו שבי רוע
תורגב יעצפ
(Athlete's foot) םיילגר תזזג


...ל ילו'צטפה ןמש שמשמ הייפרתמוראב
ישפנ חתמו ןואכיד>
תינימ תורירק
םיבצעה תעגרה
ןובאיתה ןוסירשבי םינפ רועב לופיטל תבורעת

םיביכרמ
רדנוול ןמש תופיט 3
םידקש ןמש האלמ ףכ 1
תיז ןמש וא 
ילו'צטפ ןמש תופיט 3
םידרו ןמש תופיט 3
הלילה רנ ןמש תופיט 3

תוארוה
הנישה ינפל םינפה לע ומשייו בטיה םיביכרמה תא ובברע -
רקובב םינפה תא ופטש -

רטפיהל עייסי וז תבורעת בוליש ךות ,עבק ךרד םינפה יוסיע -
(Wrinkles) םיטמקמ 

הסילמ ןמש ,םידרו ןמש..םע ילו'צטפ ןמש בלשל ןתינ -
(Jasmine) ןימסי ןמשו (Frankincense) הנובל ןמש -

הרהזא
ןויריהב םישנ לע רוסא ילו'צטפב שומישה

.