ילו'צטפ
Patchouli
(Pogostemon patchouli
Pogostemon cablin)

אשנתמה ,ןידע יתנש-בר חיש אוה ילו'צטפ
היזלמ ,ודוהב חמוצ אוה .רטמ 1 דע הבוגל
.םיניפיליפבו רופגניס ,היזנודיא
.הציב ייומדו םייתוורפ ,םילודג םילעה
.הנשב שולש דע םיימעפ םתוא םיפסוא

םירחאו ילו'צטפה לש ינצקועה-שפועמה וחיר תא םיבהואה םנשי
ןיב ,לוגסב םינווגמה ,םינבלה ויחרפ ףושפש .ותוא םילבוס םניא
.המדא לש קהבומ חיר ףידמ ,םיידיה

תיישעתב שמשמ ,ילו'צטפה ילעמ םיקיפמ ותוא ,קיבדה ןמשה
.םירחא םירצומו םינובס ,םימרק תוחוחינ עוביקלו םימשבה    
םימשבה ינרצי םיפידעמ ןכלו ןמזה םע רפתשמ ןמשה חוחינ
.ןשי ןמשב שמתשהל    
תוחירו העיז תוחיר ךוסימל םיטנרודואדב שמשמ הז ןמש
.הפהמ םיער    
םהב םישמתשמו םילועמ םיקרח-יחוד םה םישביה םילעה
םינסחואמ ןוזממו םיגיראמ םירחא םיקרחו םישע תקחרהל    
.םייחמצ םיקרח-יחוד ואר .הניש-ירדחמו    
תפסוהל רימשק רמצ יפיעצב ילו'צטפה תא רוזשל וגהנ רבעב
דודיעל תועמקכו תינימ הכישמל ,םיפשכ ישעמל ,התפמ חוחינ    
.השאה ןוירפ    
םיעבוצ וב ,ויד רוצייב ,ודוהב םויה דע םישמשמ ילו'צטפ ילע
.(Camphor) רופמאק ילע םג םיבלשמ ןהב ,תוצלוח    


לודיג יאנת
.רוקל שיגר ילו'צטפה
.החלו הירופ ,תינוניב עקרק
.יקלח לצ דע האלמ שמש
.םיערזו םירוחיי ,הקולח ידי-לע יובירה


תיאופר תוליעפ
.םהמ םיקיפמ ותוא ףידנה ןמשבו ילו'צטפה ילעב םישמתשמ

ןל'וצטפ-התב םה ילו'צטפב םיירקיעה םיליעפה םירמוחה
,(Alpha-Guaiene) ןייאוג-הפלא ,Beta-Patchoulene)
,(A-Patchoulene) ןלו'צטפ ,(Caryophyllene) ןליפוירק
,(A-Bulnesene) ןזנלוב ,(Seychellene) ןלשייס
ילו'צטפ לוהוכלא ,(Norpatchoulenol) לונלו'צטלפרונ
.(Pogostol) לוטסוגופו (Patchouli Alcohol)

ילו'צטפה תונוכת

.ץווכמ
.ןתשמ
.ןנצמ
.םיזג גיפמ
.אטחמ/יטפסיטנא
.יתקלד-יטנא
.רוע עיגרמ
.העזה דדועמ

...ב לופיטל תשמשמ םילעה תטילח

.םוח אלל תוננטצה
.תואקהו תוליחב
.(Dysentery) הירטנזיד
.לושליש

...ב לופיטל םישמשמ םישותכה םיירטה וילע
.םיבאכ.תויווכ/םיעצפ יופיר זוריז

ילו'צטפ ןמש
...ומכ ,רוע תויעבב לופיטל שמשמ ןמשה ינוציח םושייב

.(Impetigo) תפעס
.רועה לש תויגרלא
.האירובס
.קודסו שבי רוע
.תורגב-יעצפ
.(Athlete's foot) םיילגר תזזג

ילו'צטפה ןמש תונוכת

.עצפ יופירל תקלצ רצוי
.ןתשמ
.קזחמ
.קרח תציקע עיגרמ
.אטחמ/יטפסיטנא
.יתקלד-יטנא
.ץווכמ
.םינבל םד יאת 'עפ דדועמ

...ל ילו'צטפ ןמש שמשמ הייפרתמוראב

.ישפנ חתמו ןואכיד
.תינימ תורירק
.םיבצע תעגרה
.ןובאית ןוסיר

שבי םינפ רועב לופיטל תבורעת
םיביכרמ

.רדנוול ןמש תופיט 3
םידקש ןמש האלמ ףכ 1
.תיז ןמש וא   
.ילו'צטפ ןמש תופיט 3
.םידרו ןמש תופיט 3
.הלילה-רנ ןמש תופיט 3

תוארוה
.הנישה ינפל םינפה לע ומשייו בטיה םיביכרמה תא ובברע
.רקובב םינפה תא ופטש
רטפיהל עייסי ,וז תבורעת בוליש ךות ,עבק ךרד םינפה יוסיע  
.םיטמקמ  

,הסילמ ןמש ,םידרו ןמש..םע ילו'צטפ ןמש בלשל ןתינ 
.(Jasmine) ןימסי ןמשו (Frankincense) הנובל ןמש 

הרהזא
.ןוירהב םישנ לע רוסא ילו'צטפב שומישה