םויליזפ / םויליספ
Psyllium
(Plantago ovata/P. major/
P. ispaghula)

ותוא יתנש-בר חמצ םויליספה
רקיעב ,לבת יבחרב םילדגמ
.יתנשה ימלועה לוביהמ 85% םיקפסמ רשא ,ןטסיקפבו ודוהב
(םימ) תוחל םע עגמב ואובב חפותה יחמצ רירב םיפוטע ויערז

םויליספב םישומישה
דועו תויכירפ ,םחל ,םיטיווקסיב ,תודילגה תיישעתב
בציימו רבחמ ,ךכרמכ ןוזמה תיישעתב
תוחשמ הבעמ


לודיג יאנת
שביו רק םילקא
בטיה תזקונמ ,תילוח עקרק
עפשב הייקשה
העירזה רחאל םישדוח 3-כ לבקתי לוביה


תיאופר תוליעפ
םיערזה תופילקבו םיערזב ,םויליספה ילעב םישמתשמ

םימב םיסיסמה םייתנוזת םיביסב דחוימב רישע םויליספה
יתואירב ןוזמל הלועמ רוקמ ןכל שמשמו (ולקשממ 65%)
תילילכ בל תלחמל ןוכיסו םדב לורטסלוכה תמר תא ןיטקמה

ןוזמה רבעמ ןמז תא הניטקמ ההובגה םיביסה תלוכת
הפישח ומכ ,םינוש םינוכיס התיחפמו ףוגהמ ותאיצי דע 
סגה יעמה ןטרסו ןובקיר יקדייחל 
ןיטקמ אוה תואיצי ןמזב םיצמאמ ענומ אוהש ךכל תודוה
תוילדו םירוחטל ןוכיס 
תעייסמ ,ליגר ןוזמב בלושמ אוהשכ ,םייעמב ותוחפנתה
(Hunger) בער תשוחת תתחפהב 
לושליש לש םירקמב תעייסמ יעמה תלועפ תא ובוציי
םייתודידי םיקדייח תוחתפתה תדדועמ םייעמב ותויה
(Lactobacillus acidophilous) .סא סוליצבוטקל-כ 
תוסיוב םיעייסמ רשא (Bifidobacteria) הירטקבודיפיבו 
םייעמה תוליעפ 

םילעב שומישה
האצות ,םיבאכ ךוכישל תשמשמ םילעה תיצמתמ החשמ
תולק ,םיקרח תוציקע לש 
תובאוכ םייניע תפיטשל שמשמ חמצה ילעמ הרשמ
םיפושפיש ,תועובב לופיטל תושמשמ תותמצמה םהיתונוכת
םימומיד תריצעו 

םיערזב שומישה
תונופמיס תקלדל םיוולנה םייוריג םיעיגרמו םינמשמ םיערזה
.ןוירסירת ביכו הביק ביכ :םייעמהו הביקה תכרעמב םייוריגו 
ןמזב עויס ידכ ךות תוריצע םיענומו האוצה תא םיככרמ םה
םינלערמ םייעמה תא םיקנמו םירוחט ,סגה יעמה תקלד 

...ב לופיטל שמשמ םויליספה
תרכוס
סיזאירוספ
זיגרה יעמה 'סת
רתי תנמשה
םיקרועה תשרט
לוטסלוכ רתי

ןונימו שומיש
םיערזהמ םרג 7.5 איה רגובמל תצלמומ תימוי הכירצ
םילזונ עפשב םע ,םויב םיימעפ ,םיערז תופילק םרג 5 וא

תורהזא
,םיזג ,םייעמ ייוריג :חמצל תושיגר לש (םירידנ) םיבצמ ונכתי
המישנ רצוקו העילב יישק ,תויוחפנתה ,םיבאכ 
,תוקינימ ,תורה םישנ ,םידליל תצלמומ וניא םויליזפ תכירצ
םייעמ תומיסחמ םילבוסהו םיינורכ םילוח 
,הגרדהב הלידגהלו הכירצה תא ליבגהל הליחתב ץלמומ
ףוגה לש תוירשפא תובוגת ינפמ תוריהז יעצמאכ 

תופורת לע תוידדה תועפשה
ןיפצמברק וא םויתיל םילטונה לע שומישל רוסא םויליספה
(Carbamazepine
תרכוסב לופיטל תופורת םילטונה לע רוסא אוה

.