םודא לטפ
Red Raspberry
(Rubus idaeus)

םינז םג שי) יתנש-בר חיש אוה םודא לטפ
.םירטמ 2 דע הבוגל דע אשנתמה ,(םייתנש-וד
הפוריא יבחרבו הקירמא 'צב עבטב חמוצ אוה
םיירגרג תוריפ בינמ אוה התומכו תינמכואה לש בורק אוה לטפה
,(Pastries) הפאמ ירבד ןיכהל ןתינ םהמ ,םימיעט
(Delicacies) םינדעמ (Canning םירומיש
(Juice concentrate) ץימ זיכרתו


לודיג יאנת
רירק ביבאו רק ףרוחל קוקז םודאה לטפה
תיבובקרב הרישע תויהל עקרקה לע
תוידיצ תוחולש - (Suckers) תוקנוי תועצמאב השענ יובירה
םישרושהמ תועבונה 
תא רצקלו ירפ ונתנש םיפנעה לכ תא םוזגל שי הנועה םותב
רטמ 1/2 ידכ דע ,םישדחה (תוקנוי) םילועבגה 
םינשי םיחמצ .םאה יחמצ תא ,םינש 3-ל תחא ,שדחל ץלמומ
יתוכיא תוחפ ירפ וביני 
תיאופר תוליעפ
םיבשחנה ,םודאה לטפה לש (Leaves) םילעב םישמתשמ
השאל הבושח הפורת

.םידיאונובלפו םינינאט םה םילעב םיליעפה םירמוחה
לזרבו ןגנמ ,B3 ןימטיו םג םיליכמו C ןימטיוב םירישע םילעה


םודאה לטפה ילע תונוכת
הלפה ךכ םיענומ ,םחרה תונפד תא םיקזחמו םיצווכמ
הדיל-יבאכ םיתיחפמו 
םימומיד םישילחמו הדילה רחאל תוחיפנ םיניטקמ
רוזחמה ףטש תא םירידסמו רוזחמ תויוצווכתה םישילחמ
(Menorrhagia) רוזחמה ןמזב םומיד רתי םירידסמ
םיעייסמו לושליש ,ןורג יבאכ / תוננטצהב םילפטמ
וירחאו (םיכוביס םיענומ) ןויריהה תעב השאה תואירבל 
םיפירח םילושליש לע םילקמ
םהב לפטל םיעייסמו תואקה לע ,םידליב ,םילקמ
לושלישו (Dysentery) הירטנזידב 
תימחלה תקלד תא העיגרמ (Tea) התב םייניעה תפיטש

ינחיר ףידנ ןמש ,(Fruit sugar) תוריפ רכוס ליכמ (Fruit) ירפה
םיחופת תצמוחו ןומיל תצמוח ,ןיטקפ (Fragrant volatile oil)
םימו םינוש םיחלמ

םודא לטפ ילע הת
םילע תושודג תויפכ 2 יבג לע םיחתור םימ לפס וגזמ
תוקד 15 וניתמהו (םרג 10) 

ותש :(תוננטצה בקע) ,ןורג יבאכ וא ףירח לושליש ןמזב
םויב הת ילפס 6 דע 
!ףירח לושליש לע רבגתהל ידכ ,לטפ ילעב יד ןיאש ןייצל שי 
םויב הת ילפס 3 דע ותש :םיכוביס אלל ןויריהל

לטפה ילע התב רוגריג
...ב לופיטל בוט
(Cancker) הפ יעצפ
(Sore throat) ןורגה תקלד

םודאה לטפה הת
...ל םג ליעומ
(Wounds and ulcers) םיביכו םיעצפ תפיטש

תורהזא
תוליחבו הכר הביק םורגל םילולע םודאה לטפה ילע
םילטונה לע ,תויתפורת ןיב תועפשהל תורשפא בקע
םודאה לטפה ילעב שומיש ינפל אפורב ץעוויהל תופורת 


תושדח

2006 סרמ
םודא לטפב תיטנדיסקוא-יטנא תוליעפ
Plant Research International,Wageningen-ב ךרענש רקחמ
הנשי לטפה תחפשמב יכ אצמ BioFactors-ב םסרופו דנלוהב
וז תמועל 50%-ב טעמכ ההובגה ,תיטנדיסקוא-יטנא תוליעפ
םיעיפשמ םניא הבירל ודוביע וא לטפה ןוסחיא .הדשה תות-בש
ולא ךרע תובר תובוכרת לע

.תוינבגעב רשאמ 10 יפו יוויקב רשאמ 3 יפ ההובג וז תוליעפ
םיארחא םיפסונ 25%-לו לטפב C ןימטיו יארחא ךכמ 20%-ל
וב (Anthocyanins) םינינאיצוטנאה

תובוכרת ,(Ellagitannins) םינינטיגלאה םימרות יראה קלח תא
תינטרס-יטנא תוליעפ םהלו לטפב רקיעב תויוצמה

.