הפיסכמ הפצפצ
White poplar
(Populus alba)

רישנ ץע איה הפיסכמה הפצפצה
םדיצב םיפוסכה וילע תוכזב ,האנ
ןותחתה

אשנתמ אוה .םימ תורוקמל ךומס ,םיחל םירוזיאב חתפתמ ץעה
רטמ 1 רטוקל עיגהל יושע עזגה רטוקו םירטמ 30 דע הבוגל

תשמשמו השימגו הכר ,הלק (עזגה לש ירשבה רמוחה) הצעה
הזירא תובית רוצייל רקיעב 
םישמשמ םה םינוחטו םישבוימ .C ןימטיוב םירישע םילעה
םחל תייפאב חמקל ףסות 
בוהצ עבצ קיפהל ןתינ עזגה תפילקמ


לודיג יאנת
ףרוחב טעמ רקו ץיקב םח םילקא
תוחל תועקרק ןווגמ
שמשל האלמ הפישח
(Shoots) םירטוחמו רתויב הרצק םתויחש ,םיערזמ יובירהi
ץעהמ רטמ 30 קחרמ דע חתפתהל םילולעש 
השרשה ןומרוה תשמשמ םירטוחה תיצמת
הממיל ,םימב וצצוקש םירטוח תיירשה ידי-לע השענ רבדה 
.םיכומס םינבמל םיקזנ םורגל םילולעו םיינשלופ םישרושה
םיתבל (םירטמ 15 לעמ) ידמ ךומס ץעה תא תעטל ןיא 

דחא ןיממ אוה ץע לכ .דחאכ םייבקנו םיירכז םיחרפה
תוחפל םיצע ינשב ךרוצ שי םיערז תלבקל 
חורה ידי-לע השענ קוביאה
ץעה שמשמ ,ולש תפעוסמה םישרושה תכרעמל תודוה
תונויד בוצייל 
 חורל םוסחמ שמשמו םיה ריואל הפישחב דימע ץעהה


תיאופר תוליעפ
,(Salicin) ןיצילס םניה הפיסכמה הפצפצב םיליעפה םירמוחה
.(Populin) ןילופופ דיסוקולגהו ,ןיריפסא הפורתב םג יוצמה

הפיסכמה הפצפצה תונוכת
(1) ןתשמ
(2) םוח דירומ
(1) קזחמ
(1) םיבאכ ךכשמ
(1) יתקלד-יטנא
(1) אטחמ/יטפסיטנא
(1) ץווכמ

תררופמו תשבוימ ,ץעה יפנע תפילק (1)
ץעה ילע (2)

םיימינפ םישומיש
דבכ תויעב
השלוח
היסקרונא
םוח תדרוה
רוזחמ יבאכ
סיטירתרא / םיקרפמ תקלד
הרגדופ / טואג
ןותחת בג באכ
ןתש ןתמב תויעב
לוכיעה תכרעמב תויעב


םיינוציח םישומיש
םיקלדומ םיעצפ
םיעקנ
רוק תועובעבא
םירוחט


...ב לופיטל םישמשמ םילעה
(Caries) תששע(היינב) ךרבה קרפמ םצע


תושדח

2004 רבמצד
ןטרס דגנ תופורתל SP1 ןובלח
ארקנש ןובלח ודדוב תובוחרב תואלקחה יעדמל הטלוקפב
יאנתב דימע הז ןובלח .הפיסכמה הפצפצב יוצמ רשא SP1
ןטרס תולחמל תופורת חותיפב שמשל רומאו םישק הביבס

.Journal of Biological Chemistry

.