הפיסכמ הפצפצ
White poplar
(Populus alba)

,האנ רישנ ץע איה הפיסכמה הפצפצה
.ןותחתה םדיצב םיפוסכה וילע תוכזב
אשנתמ אוה .םימ תורוקמל ךומס ,םיחל םירוזיאב חתפתמ ץעה
.רטמ 1 עזג רטוקל עיגמו רטמ 30 דע הבוגל

.הזירא תובית רוצייל רקיעב תשמשמו השימגו הכר ,הלק הצעה
ףסות םישמשמ םה םינוחטו םישבוימ .C ןימטיוב םירישע םילעה
.םחל תייפאל חמקל    
השענ רבדה .םירוחיי תשרשה ןומרוה תשמשמ תוקנויה תיצמת
.הממי ךשמ םימב וצצוקש םירטוח תיירשה ידי-לע    
.בוהצ עבצ לבקל ןתינ עזגה תפילקמ


לודיג יאנת
.ףרוחב טעמ רקו ץיקב םח םילקא
.תוחל תועקרק רחבמ
.שמשל האלמ הפישח
םייושעש תוקנוימו רתויב הרצק םתויחש ,םיערזמ יובירה
םישרושה תכרעמ .ץעהמ רטמ 30 קחרמ דע חתפתהל    
.םיכומס םינבמל םיקזנ םורגל הלולעו תינשלופ    
.םיתבל (רטמ 15) ידמ ךומס ץעה תא תעטל ןיא    
.דחא ןיממ אוה ץע לכ .דחאכ םייבקנו םיירכז םיחרפה
.תוחפל םיצע ינשב ךרוצ שי םיערז תלבקל    
.חורה ידי-לע השענ קוביאה
תפעוסמה םישרושה תכרעמל תודוה
.תונויד קוזיחל ץעה שמשמ ,ולש    
םיה ריואל הפישחב דימע אוהה
.חור םוסחמ שמשמו    


תיאופר תוליעפ
,(Salicin) ןיצילס םניה הפיסכמה הפצפצב םיליעפה םירמוחה
.(Populin) ןילופופ דיסוקולגהו ,ןיריפסא הפורתב םג יוצמה

תונוכת
(1) .ןתשמ
(2) .םוח דירומ
(1) .קזחמ
(1) .םיבאכ ךכשמ
(1) .יתקלד-יטנא
(1) .אטחמ/יטפסיטנא
(1) .ץווכמ
.תררופמו תשבוימ ,ץעה יפנע תפילק (1)
.ץעה ילע (2)

םיימינפ םישומיש
.דבכ תויעב
.השלוח
.היסקרונא
.םוח תדרוה
.רוזחמ יבאכ

.סיטירתרא/םיקרפ תקלד
.טואג/הרגדופ
.ןותחת בג באכ
.ןתש ןתמ תויעב
.לוכיעה תכרעמב תויעב

םיינוציח םישומיש
.םיקלדומ םיעצפ
.םיעקנ

.רוק תועובעבא
.םירוחט

...ב לופיטל םישמשמ םילעה
.(Caries) תששע.(היינב) ךרבה קרפמ םצע

תושדח
2004 רבמצד
ןטרס דגנ תופורתל SP1 ןובלח
,SP1 יורקה ןובלח ודדוב תובוחר תואלקחה יעדמל הטלוקפב
הביבס יאנתב דימע הז ןובלח .הפיסכמה הפצפצב יוצמ רשא
.ןטרס תולחמ דגנ תופורת חותיפב שמשל רומא אוהו םישק

.Journal of Biological Chemistry