ינצוק ףלצ
Caper
(Capparis spinosa)

יושעש ,דע-קורי חיש אוה ינצוקה ףלצה
ןתינ עבטב .רטמ 1 דעהבוגל אשנתהל
יולת אוהשכ תובורק םיתיעל וב לקתהל
.םיעלס ינפ לעו עקרקה לע ערתשמ וא

.ןוכיתה םיה ןגאב ינצוקה ףלצה רוקמ

ירה דעו ןריא ,יפסכה םיה ,רוחשה םיה רוזיאב ותוא אוצמל ןתינ
.םיחרופ הנושארה הנשה יפנע קר .הנש 30 דע יח אוה .הילמיהה

.םיירחסמ םיכרצל ותוא םיחפטמ תוצרא רפסמב
םישובכ םהשכ לכאמל םישמשמ וחתפתה םרטש םיחרפ ינצינ
.טלס לוביתל םהש תומכ וא סג חלמב וא ץמוחב  
םישמשמ ,םיריעצה םהילע לע םירטוחהו הצחמל לשבה ,ירפה
.ףירח יטנקיפ ןילבתכ השיבכ רחאל וא םהש תומכ  
יבטורל ףסותכ שמשמו רוחש לפלפו לדרח םעטל המוד םעטה  
.םיטלסו רשב ינימ ,םיגד ,תוציפ ,הטספ  
ליתמ אוה חמצב (Mustard oil) לדרחה ןמש לש ומעט רוקמ
.(Methyl isothiocyanate) טנאיצויתוזיא  
.הקיטמסוקב שרושה תיצמת


לודיג יאנת
תולעמ 40 דע םוחב דימע חמצה .האלמ שמשו שבוי ,םוח
.'צ -10 דע לש תוכומנ תורוטרפמטלו תרוצבבו 'צ   
.בטיה תזקונמ עקרק יגוס ןווגמ
תוחולמ תועקרקב דימע ףלצה   
.םיה תברקב חתפתהל לגוסמו   
גשגשמו םיעלס יכרחב לדג אוה   
.הלד תיעלס עקרקב   
הקומע םישרוש תכרעמ חמצל
.ףחסמ עקרקה הרימשב תעייסמה   
.םיינימ-וד םיחרפה
השק רבד ,םיירט םיערזמ יובירה
טלקנ םהמ ןטק זוחא קרש ןוויכ   
םיערז לש םתטיבנ זרזל ןתינ .הצחמל םיצועמ םירוחיימו   
.םוי ךשמב םימח םימב םתיירשה ידי-לע ,םישבי   
.תיז יצע םילדג םהב תועקרקב בטיה חתפתי ינצוקה ףלצה


תיאופר תוליעפ
םישביימו ויתסב םיפסוא ותוא) ףלצה שרוש תפילקב םישמתשמ
.םילעבו (2)םיחרפה ינצינב ,(1)עזגה תפילקב (דיתעב שומיש םשל

,(Glucobrassicin) ןיציסרבוקולג שי ינצוקה ףלצה שרושב
ןיציסרבוקולגו (Neoglucobrassicin) ןיציסרבוקולגואנ
.(4-Methoxy-Glucobrassicin) יסקוטמ-4
תיטור הצמוח ,(Stachydrine) ןירדיכטס שי שרושה תפילקב
.םוש לש חיר לעב ףידנ רמוחו (Rutic acid)

  םיטניצויתוזיא םהב םיפידנ םירמוח 162 םיליכמ םיחרפה ינצינ
םידיפלוס ,(Thiocyanates) םיטניצוית ,(Isothiocyanates)
.םינצמוחמה םהירצותו (Sulphides)

תפילקבו (Glucocapparin) שי ןירפקוקולג םילעבו םיערזב
ןירדיכטסיסקורדיהו (Stachydrine) ןירדיכטס שי םילעה
.(3-Hydroxystachydrine)

.(Rutin) ןיטור דיאונובלפה תא םג ליכמ חמצה

ינצוקה ףלצה לש תויאופרה ויתונוכת

.רוזחמ זרזמ
.םד ילכ רצמ
.םד רהטמ
.םירוחט אפרמ
.ןובאת ררועמ
.קזחמ
.םיבאכ ךכשמ
.םייעמ יעלות לטוק
.םייעמב םיזג ךכשמ
.ףוגב תומיסח חתופ
(1).ןתשמ
(2).לשלשמ
.חייכמ

תשמשמ ףלצה שרוש תפילק
...ב לופיטל תימינפ

.טואג/הרגדופ
.םיקרפ תקלד
.םייעמו הביק ימוהיז
.לושליש

...ב לופיטל תינוציח

.תולבח לע הלקה.רוע תוחירפ
.םיירירבש םימינ

םישמשמ םיחרפה ינצינ
...ב לופיטל תימינפ
.לועיש

...ב לופיטל תינוציח
.םייניע תוקלד

...ב לופיטל תשמשמ חמצהמ המח תיצמת
.(Vaginal Thrush) קיתרנה תרטפ

...ב לופיטל םישמשמ םישותכה םילעה
.טואג/הרגדופ

...ל ףלצב שמשמ תידוורויאה האופרב
.ודוקפית רופישו וילע הנגה ,דבכה תוליעפ דודיע