לראפ'צ
Chaparral / Creosote bush
(Larrea tridentata)

הנוכמו יתנש-בר ,דע-קורי חיש לראפ'צה
אוה .(
Creosote Bush) 'טוסוארקה חיש'
הקירמא לש תומחה תוירבדמל ינייפוא
.םיינוציק שבוי יאנתב דימעו תינופצה
תמהוזמ עקרקב םג ,תולקב חמוצ אוה
.(
Heavy metals) תודבכ תוכתמב

,םימ עפש לבקי םאו רטמ 1 הבוגל אשנתמ לראפ'צה רבדמב
םיחרופ םיבוהצה םיחרפה .םירטמ 4 הבוגל עיגהל יושע אוה
.הלוכ הנשה ךשמב חרופ םקלח .טסוגוא דע ראורבפמ
ןבל-םדמדא ועבצו ,ריעש ,ירודכ לראפ'צה ירפתיאופר תוליעפ
,(Flowers) םיחרפ ,(Leaves) םילע :חישה יקלח לכב םישמתשמ
.הצועמה לועבגל טרפ ,(Branches) םיפנעבו (Seeds) םיערז
םירגובה םיחישבו .ינוציח אוה ילאיבורקימ-יטנאה שומישה
ימינפ אוה שומישה

-תיטראיוגורדיהידרונ הצמוח אוה לראפ'צב בושחה ביכרמה
תלועפ ענומה (Nordihydroguaiaretic acid / N.D.G.A)
יארחאה Lipo oxyginase-ה םיזנא ללוכ ,םינוש םימיזנא
.ןוסיחה תכרעמ לש תואירב יתלב תובוגתו תוקלד יכילהתל
אשונ ךכיפל שמשמו ןטרס ילוחל ליעומ לראפ'צהש אצמנ
םיבר םירקחמל

םינפרט ,םיפידנ םינמש ,תויטמורא תובוכרת םג שי לראפ'צב
,ימוג ףרש ,םיצווכמ םירמוחו (Camphor) רופמקה םהבו
(Mucous compounds) תויריר תובוכרתו םידיאונובאלפ

םייתנש דע םישבי םילע רמשל ןתינ

תיצמתב םישמתשמ ב"הראב םינאידיאה
םיריעצ םיפנעבו לושלישב לופיטל לראפ'צ
(Toothache) םייניש יבאכ לע הלקהל

לארפ'צ ילעמ תויטר
...ב לופיטל תושמשמ
תונופמיס תקלד ומכ ,(Breathing problems) המישנ תויעב
(Rash) החירפ : (Skin problemss) רוע תויעב
חור תועובעבאו 
םייטמואר םיבאכ
(Stomach pain) הביק ישוחמ
שחנ תשכה תאצות םיבאכ

,אפורל ונפ ,תונופמיס תקלדב הלוח דלישכ : בל ומיש
תואירה תקלדל חתפתהל הלולע הלחמהש ןוויכ

...ב לופיטל שמשמ לראפ'צה
(Parasites) םיטיזרפ
רוזחמ יבאכ
תברצ
םיעצפ
(Dyspepsia) לוכיע תוערפה
(Indigestion) לוכיע יישק
םייעמב תויוצווכתה
(Intestinal cramps
תינורגש םיקרפמ תקלד


לראפ'צה תונוכת
.... תא קזחמ לראפ'צה
ףוגה לכב םדה ימינ תונפד 
ךכ עייסמו תואירה לש תינימטסיה הבוגת ןיטקמ לראפ'צה
המתסאמ םילבוסל 
שמשמ אוה ךכל תודוהו קזח טנדיסקוא-יטנא הווהמ אוה
...ומכ ,םישק םימסב שומיש לש תושק יאוול תועפותב לופיטל 
(
Cocaine) ןיאקוק
(
Amphetamines) םינימטפמא
...םינוש םילודיגמ םילבוסל ליעות תזכורמ לראפ'צ תיצמת
(Uterine fibroids) ימחר לודיג

Fibrocystic breast disease
(Liver) דבכה דוקפית תא רפשמ לראפ'צב שומישה
 ...וב (Metabolism) םירמוחה ףוליח ךילהת תרבגהל תודוה 
םינלער רוהיט
םכפוהלו ןמוש תוצמוח זטנסל דבכה תלוכי רופיש
בוטה לורטסלוכל 
,Tribulus terrestris-ו יוצמ ןלדג יערז תיצמתו לראפ'צ בוליש
עגפנ אוה םהב םישנאב ,הניקת הלועפל דבכה רזחהל בוט 
(Hepatitis) דבכ תקלד המרגש ,םיפירח תואקשמ תכירצ בקע 
םילקימיכל הפישחמ עגפנ םדבכש םישנא וא ךכמ האצותכ 
הפירח הרוצב דבכה עגפנ ולא םירקמ לכב .םיליער 
...ב לופיטל בוט לראפ'צו הרו-ולא תיצמתמ בילחת
תרגוח תקבלש


רעישל לראפ'צ
(Hair strengthening) רעישה קוזיחל שמשמ לראפ'צה
חריקה שאר לע רעיש חימצמ אוהש רמאנו


...ל תופורת תנכהל שמשמ לראפ'צה
ןטרס תולחמ
תוננטצה
תעפש
תפחש
הביק יביכ
םייעמ תויעב
יד.סא.לא-ב שומיש בקע (Hallucinations) תויזה ךוכיש


לראפ'צ הת
...ב לופיטל בוט
(Athletes' foot) םיילגר תזזג
(Skin fungi) רוע תוירטפ
םייעמ יעלות

התה ץע ןמש וא (Thuja) ה'גות ןמשב בוליש ךכל ליעוי


םיפסונ םיינוציח םישומיש
- םעפ ידמ ופלחויש - לראפ'צ הת תויטר
...ב לופיטל תובוט
םיבאוכ םיקרפמ
תזזג


ימוי ןונימ
תויפכ 4 דע 2 ירטה חמצהמ
םרג 6 דע 3 שבוימה חמצהמ


תיצמת תנכה
שבוימ לראפ'צ םרג 4.5
לוהוכלא ל"מ 22
םימ ל"מ 23

הליחת ואיפקהל שי לראפ'צ ןוחטל ידכ : הרעה


םיפסונ םיצלמומ םיבכרה
הבוהצ העמוחו וקרא'ד ופ םע ,הקויו תספסא םע לראפ'צ
(Senega) הגנסו ןטיברש םע וא


רועב לופיט
,הת םע השעי םיקדייח תליטק םשל ,רועה לע לראפ'צ םשיי
החשמ וא הסימת


...ב לפטל רזוע לראפ'צה
םיילגרהו םיידיה (Cracks in the skin) רועב םיקדס
(Crispy nails) תוכירפ םיינרופיצו (Split hair) קודס רעיש
שבי רוע


ןונימ
הנישה ינפל ,תוסומכ 2 וא הסימת תופיט 30


היירטפ ימוהיזל החשמ
(םילגר תזזגו תזזג ,המזקא)

האצניכא קלח 1
תיז ןמש
םירובד גנוד
רומ קלח 1

תירוקד קלח 1
לארפ'צ םיקלח 2
רוחש ,ךלמ זוגא םיקלח 2
(Benzoin) ןיאוזנב תסימת
E ןימטיו וא 
התה ץע ןמש תופיט 10
תושר תפסות .(םרג 30 לכל) 


(Vaginitis) קיתרנה תקלדל הפיטש ימ
הקניו םיקלח 4
תימטוח שרוש קלח 1
האליכא קלח 1
לראפ'צ םיקלח 2
ץע תפילק םיקלח 2
(Oak) ןולא 

םינכומ הפיטשה ימו הנתוכ דב ךרד וננס 


הפ תפיטש ימ
םיחתור םימ רטיל 1-ב םישבוימ םילע תשודג תיפכ ורשה
.העש 1 ךשמב 
ןומילו שבד תרזעב ורפשל ןתינ .ער לבקתמה לזונה םעט 
לזונב ורגרג


לראפ'צב שומישהש רפוס ב"הראב ילטנדה רקחמה ןוחריב
75%-ב םיינישב םירוח ןיטקמ ,הפה תפיטשל לזונכ

לראפ'צב שומישל תויתפורת ןיב תובוגת תועודי אל

.