ןרופיצ
Cloves
(Syzygium aromaticum)

אשנתמה דע קורי ץע אוה ןרופיצ
חמוצ אוה .םירטמ 12 דע 8 הבוגל
ירקיעה רוקמה .המאהב ייאו הקירמא םורד ,הקירפא ,היסאב
היזנודניא חרזמ ייא םה ןרופיצל

אוה .קזח חוחינ ולו םדמדא-םוח אוה רוגסה חרפה ןצינ עבצ
,הפאמ ירבד ,םיבר (Spices) םינילבתב בושח ביכרמ שמשמ
רמסמ תרוצ ןצינל .טלסל םיבטרו םיקרמ ,םיחרממ ,םיקינקנ
ףירח-קותמ ומעטו

םימלש ,םישבוימ םתוא םיקוושמ .תינדי השענ םינצינה ףוסיא
םינוחט וא

,םינצינה קוקיז ידי לע לבקתמ (Clove oil) ןרופיצה ןמש
ירמוח ,יטטניס לינו רוצייב שמשמ ןמשה .םילעהו םילועבגה 
,םינובס ,םירקי (Perfumes) םימשב ,(Flavorings) םעט 
(הפ ימ ללוכ) (Pharmaceuticals) תופורתה תיישעתב 
םיקתממו 


לודיג יאנת
חלו םח יפורט םילקא
'צ תולעמ 38-מ רתוי אלו 10-מ תוחפ אל אל הרוטרפמט
הנשה לכ ךשמב ,עפשב הייקשה
בינהל ךישממו ותליתשמ םינש 5 רחאל חרופ ץעה
הנשב םיימעפ ,הנש 80 ךשמ 
ןצינה תחיתפ ינפל בורק שממ עצבל שי ףוסיאה תא
7,000 דע 4,000 שי ג"ק 1-ב .ג"ק 20 דע 3 בינמ ץעה
םינצינ 
(Cuttings) םירוחייו (Seeds) םיערזמ השענ יובירה


תיאופר תוליעפ
,ןצינה לקשממ 20% הווהמ ףידנה (Clove oil) ןרופיצה ןמש
קזח אטחמ רמוח הווהמ

,(Eugenol) ןרופיצ תצמוחב רישע ינחירה ןמשה
(Eugenyl acetate) ןרופיצ תצמוח טטצא וב שי
לזרבב רישע אוהו

ןרופיצה ןמש תונוכת
היפרתמוראב שמשמ
קזח טנדיסקוא יטנא
הביק תצמוח רוציי דדועמ
םייעמ תא תעונת תא רפשמ
תותיווע דגונ
םיזג ךכשמ
קזחמ
םיקרח לטוק
(1) םיבאכ ךכשמ


,(Toothache) םייניש באכ ךוכישל שמשמ ןרופיצה ןמש (1) 
הנושאר הרזעכ 

...רוע תולחמב לופיטל ןרופיצה ןמש שמשמ ןיסב
תזזג
(Athlete's foot) םיילגר תזזג

ןרופיצה שמשמ (Ayurvedic medicine) תידוורויאה האופרב
(Muscle tension) םירירש חתמב ימינפ לופיטל הת תנכהל

שומישו ןונימ
רטיל-ילימ 0.2 דע 0.05 :ימינפ שומישב
תיז ןמשב 1:3 סחיב וללד :(רועה ינפ לע) ינוציח שומישב

תורהזא
תנומסת ,הביק יביכמ םילבוסה לע רוסא ןרופיצב שומישה
(סיטילוק) סגה יעמה תקלדו זיגרה יעמה 
תליטנ רחאל דיימ ןרופיצה ןמשמ תולודג תויומכ תכירצ
בכעת ,(Tetracyclines) םינילקיצרטט שי הב הקיטויביטנא 
םתלועפ תא 
ןויריהב םישנ לע רוסא ,תולודג תויומכב ,ןרופיצב שומישה
,הב שומישה בקע ,םיחתפמו ןרופיצה ןמשל םישיגרה םנשי
החירפו רוע ייוריג 


תושדח

2006 לירפא
תרכוסלו ירלוקסו-וידרק ןוכיס תיחפמ ןרופיצ
ןטסיקפ Agricultural Uni in Peshawar ירקוח ירבדל
ןילוסניאה דוקפית תא רפשל ןרופיצ תיצמתב שומישה יושע
ךס תא ,זוקולגה תמר תא תיחפהל ,2-גוס תרכוס ילוחב
םמדב םינמושה תאו לורטסלוכה

םייתש דע תחא ןרופיצל ךרע תווש תומכב יד םירקוחה ירבדל
.דבלב 2-גוס תרכוס ילוח לע התשענ הקידבה .םויב
בל תלחמ תעינמל הבוט ןרופיצ תיצמתש אצמ םדוק רקחמ

Experimental Biology 2006 San Francisco

.