ןטשה ינרופיצ
Devil's claw
(Harpagophytum procumbens
Harpagophytum zeyheri)

יתנש-בר חמצ אוה ןטשה ינרופיצ תוילוח תועקרקבו תוחיחצ הערמ תומדאב ץופנה
היבימנב רקיעבו תיאקירפאה הנבסה רוזאב

עקרקה ינפל תחתמ אצמנ חמצה לועבג
(ומש רוקמל זמר)


תיאופר תוליעפ
םיפסוא םתוא רשא ,(Rhizomes) שרושה ינקב םישמתשמ
םיידיודיריא םידיסוקילג םהב שי .םימשגה תנוע םותב
:(Iridoid glycosides)
(Harpagide) דיגאפרה ,(Harpagoside) דיסוקאפרה
,(Procumbide Flavonoids) םיידיבמוקורפ םידיאונובלפו
,(Luteolin) ןילואטול (Kaempferol) לורפמק ידיסוקילג רקיעב
דועו (Phenolic acids) תוילונפ תוצמוח

- - - ובש םייטנדיסקוא-יטנאה םיביכרמל תודוה
...ל ןטשה ינרופיצ שמשמ
(Anti-inflammatory) תוקלד דגונ
(Pain killer) םיבאכ ךכשמ

תונקדזהה ךילהת בוכיעל הלועמ יעצמא בשחנ חמצה
תוירטאירג תויעבב לופיטל ילאידיאו קוזיחלו


ןטשה ינרופיצ
ימינפ שומישב
...ב לופיטל שמשמו קזחמ
הפמילה תכרעמ יוקינ
ףוגהמ ןתש תצמוח תקחרה
םוחה תדרוה
(Myalgia) םירירש יבאכ
לורטסלוכ רתי
הרמה סיכו דבכה תויעב
םיקרועה תשרט
םיקרפמה תקלד
םידיגה תקלד
(Tendonitis
הרגדופ / טואג
םדה רוהיט


ןטשה ינרופיצ
...ב לופיטל שמשמ (החשמכ) ינוציח םושיב
םיביכו םיעצפ
תויוחיפנ / תורובח
רועב תויעב


 (Commission E) תופורתל ינמרגה ןוכמה
:םיאבה םירקמב ןטשה ינרופיצב שומיש רשיא
תוערפהב עויסו הביקה לוקליק ,ןובאיתה דודיע
העונתה תכרעמב


ןטשה ינרופיצ שרוש הת
שרושהמ האלמ תיפכ דע 1/2 ,םימ לפסב ,וחיתרה
תוקד 15 דע 10 ךשמב םמחל וכישמה
תוחפל דחא שדוח ךשמב ,םויב םילפס 3 ותש

ןטשה ינרופיצ שרוש תיצמת
םויב םימעפ 3 ,רטיל-ילימ 2 דע 1


תורהזא
ששחמ ןויריהב םישנ לע רוסא ןטשה ינרופיצב שומישה
>הלפה םורגל לולע אוש 
עדימב רוסחמ ללגב - םידלי ,םיינורכ םילוח ,תוקינימ
ןוירסירתה ביכ ,הביקה תקלד וא הביק ביכמ םילבוסה לע
בל תולחמו הרמ ינבא ,(Duodenal ulcer
ינפל אפורב ץעוויהל שי ,בלה תלועפ לע ותעפשה בקע
חמצב שומיש 


תושדח

2005 רבוטקוא
בג יבאכל יעבט עויס
תייעבב לופיטל ליעומ ןטשה ינרופיצב שומישש הליג רקחמ
רחאל לחה רקחמה .םיריעצב ףרועו םייפתכ ,בג יבאכ
הקירפא ,היבימנב ולא תורטמל שמשמ חמצהש אצמנש

םירתימו םידיג ,םיקרפמ לע רומשל ותנוכתש ,וליג םירקוחה
לופיטל ילאידיא ילכ ותוא תושוע ,בגב דחוימב ,םישימג
הנותמה תיתקלד יטנאה ותוליעפל תודוה תאז ,בג יבאכב
םירירש תופרהל ותנוכתו

.