הלודנלק / לותח ינרופיצ
Calendula/Marigold
(Calendula officinalis)

,יתנש-דח חרפ אוה לותח ינרופיצ
אשנתהל יושע אוה .םותכ דע בוהצ
ץופנ חמצה .מ"ס 50 דע הבוגל
הקירמאבו היסא ברעמ ,הפוריאב
.תינופצה

םתוא ושביו החירפה ןמזב לותחה ינרופיצ תא ופסא
וססומ וא םעבצ תא רמשל ידכ ,הכומנ הרוטפמטב
םדועב ופסא םילעה תא .ןמשב תרתוכה ילע תא
.םיריעצ

לע ,לצב תרתוכה ילע תא ושבי תויוקבדיה תעינמל
.יקנ ריינ

םירישע םילעה .םייח ,םילעה תאו םיחרפה תא לוכאל ןתינ
.םילרנימבו םינימטיוב דחוימב 
ילעל .טלסל םיצצוקמ םיפיסומ םיירטה תרתוכה ילע תא
.קרמל םתוא םיפיסומו רתוי זכורמ םעט םישבוימה תרתוכה 
ונחט ,ףועו םילישבת ,םיקרמ ומכ ,םילכאמל בוהז ןווג ןתמל
.ןרפעזל ףילחת םג םישמשמה ,םישבוימה תרתוכה ילע תא 
.תפרפרו האמחל לכאמ עבצ םישמשמ םינוחט תרתוכ ילע
.אפרמ-יחמצ טבמאלו ףוג םרקל תרתוכ ילע תיצמת ופיסוה
,רעישל םייופמשו רוע יבילחת תיישעתב שמשמ חמצה
.טעמ םיריהבמ םה ותוא 
עבצ שמשמה ,ריהב בוהצ עבצ םיקיפמ תרתוכה ילעמ
.םיקרמו זרוא ילכאמב לכאמ 
.בהבהז ןווג ול הנקמו רעיש תפיטשל םג שמשמ הז עבצ
.םיחרפ רודיסב האנ ביכרמ םיווהמ לותח ינרופיצ יחרפ


םינפה יוקינל ינונמש בילחת
םירמוחה
םידקש ןמש וא תיז ןמש תופכ 4
לותח ןרופיצ יחרפ תושודג תופכ 2
םישבוימ  
םידרו ימ תופיט רפסמ

הנכה תוארוה
תיזה ןמש הב תירעק ,םימח םימב האלמ תבחמב וממח
העש יצח תונידעב ושחבו םישבוימה םיחרפה תא ופיסוה
ררקתהל הל וחינהו תירעקה תא ואיצוהלודיג יאנת
בטיה תזקונמ ,(תיסיסבו תיצמוח ללוכ) עקרק יגוס ןווגמ
יקלח לצ דע האלמ שמש
דרפנב םייבקנו םיירכז :םינימה ינשמ םיחרפ חמצל
.שבד ירובד ידי-לע השענ קוביאה
(ביבאב) הנושארה העירזה רחאל .םיערזמ השענ יובירה
ומצעב עירזהל חמצה ךישמי 
םינוש םיקרח החדי הניגב חמוצה לותח ינרופיצ
הקוריפ תא זרזת טסופמוק תמירעב ררופמו שבי חמצ רוזיפ

תיפותיש הייחמצ
(Roses) םידרו תעלד םע דחי לותחה ינרופיצ תא ולדג

.תוינבגעו המדא-יחופת 


תיאופר תוליעפ
.לותחה ינופיצ לש םיחרפב םישמתשמ
ןיטיצרווקוזיא םה חמצב םיירקיעה םיליעפה םיביכרמה
דיצודירפסהואנ ,(Narcissin) ןיסיצרנ ,(Isoquercitrin)
(Sterols) םילורטס ,(Rutin) ןיטור ,(Neohesperidoside)
.םידיאונטורקו

.C ןימטיובו A ןימטיוב םירישע תרתוכה ילע
.ןמש 47%-ו ןובלח 37% שי םיערזב

(םילעהו םיחרפה דחוימב) חמצה תונוכת
(1) רוע יאולחת יופיר זרזמ
ןוסיחה תכרעמ תא קזחמ
םיבאכ ךכשמ
לשלשמ
ץווכמ
הרמ יצימ תשרפה דדועמ
יטפסיטנא/אטחמ
יתקלד-יטנא
ילאריו-יטנא
תותויווע דגונ
העזה דדועמ
רוזחמ דדועמ

...ב לופיטל םישמשמ לותחה ינרופיצ
תוחופנ תוטולב
(Jaundice) תבהצ
המזקא
םדה רוזחמב תויעב
םיילגרב םיביכ

(Spasms) תותיווע

...ב לופיטל חמצה שמשמ תינוציח
םייניע יבאכ
תוילד
(1) תוכישנו תוציקע
(1) םיעצפ

...ל םישמשמ םישותכה םילועבגה
רוע ילולבד / תולבי תרסה

הרשיא (Commission E) תינמרגה תופורתה תושר
...םיאבה םירקמב לותח ינרופיצב שומיש

עולה םורק תקלד
(Inflammation of the oral/pharyngeal mucosa
יופיר יישק םיעצפב (ינוציח) לופיט
(Ulcus cruris) םיילגר יביכ


םיימוי םינונימ
הטילח

םיחתור םימ ל"מ 150-ב שבוימה חמצהמ 'ג 2 דע 1
תילזונ תיצמת
ל"מ 2 דע 1 .(רטיל-ילימל םרג) 1:1 סחי
הסימת
ל"מ 10 דע 5 .(רטיל-ילימל םרג) 1:5 סחי
!םיחרפהמ התמ רירמ תוחפ היהי תרתוכה ילעמ קר הת


...טבמאה ימל לותח ינרופיצ תפסוה 
תררועמתננערמ

תורהזא
,םידליו םיטוטעז לע רוסא לותח ינרופיצב שומישה
םישישקו םיינורכ םילוח ,תוקינמ 
הלפהו רוזחמ דודיעל ששחמ ,ןויריהב םישנ
לע העפשה תויהל הלולע לותח ינרופיצב שומישל
העגרה תופורת 


2003 רבמצד
ןיעה לע םיניגמ לותח ינרופיצ
דנלוה University Medical Centre Utrecht
-ב רקחמ
לותח ןרופיצב םג יוצמה ,(Lutein) ןיאטול ףסות יכ הליג
ךילהת תטאהב ליעוהל יושע (Marigold)
(Macular degeneration) תירלוקאמה תונוונתהה
.םינוש הלחמ ימרוג ינפמ ןיעה לע הנגהבו

.