תיצייק הרתצ
Summer Savory
(Satureja hortensis)

דחוימב ץופנה יתנש-דח חמצ הרתצה
אשנתמ אוה .ינופצה ץראה רודכ יצחב
רטמ 1/2 דע הבוגל

.ריהב דורו עבצ םיחרפלו דרא םילעה עבצ

םישמשמ םה .טעמ ףירחו רירמ אוה םילועבגהו הרתצה ילע םעט
םיציב ,תופוע ,םיקרמ ,םיטלס ,רשב ילכאמ לוביתל (קד םיצצוקמ)
החירפה ינפל ףוטקל שי םילעה תא .םישובכו תוציפ

םילעה תא וטרמ .םשוביי דע ררוואמ םוקמב םיפנעה תא ולת
םוטא ילכב וקיזחה ףנעה ךרואל תועבצא 2 ןיב םתרבעה ידי-לע 
ילישבת ,ץמוח לוביתל םישמשמ ,םישבוימ וא םיירט ,םילעה
התלו (רוטיעל) םיטלס ,םימרקומ םיקרמ ,תיעועש 
םושיב תוירכ יולימל םישמשמ םישבוימה הרתצה ילע
םיחרפ רודיסב בטיה םיבלתשמ תשבוימ הרתצ יפנע
(Flower arrangement
תיישעתב שמשמ ,םירטוחהמ םיקיפמ ותוא ,ירתאה ןמשה
םימשבה 
 


לודיג יאנת
שמשל האלמ הפישח
בטיה תזקונמו תיסיסב ,הלק טעמ ,הירופ עקרק
םיישדוחכ תכרוא התלשבה .החימצ תריהמ תיצייקה הרתצה
המצעב היעירז תא הציפמ הרתצה
(דבלב תחא הנש םיינויח םירתונה) םיירט םיערז םישורד
לישבי חמצה .ץיקה עצמא דע ביבאהמ אוה העירזה ןמז 
םיישדוחכ ךות 
(Cuttings) םירוחיי תועצמאב םג הרתצה תא תוברהל ןתינ
 העלסמ ןגב בטיה תבלתשמו המיאתמ תיצייקה הרתצה
ןחירה םע דחי (Rocky garden
עקרקה תמרעה ךות הב ךומתל שי ןכלו דצל הטונ הרתצה

...תיפותיש הייחמצ
התחימצ תא דדועת לצבו תיעועש תברקב הרתצה לודיג
םיקיזמו םיקרח ותביבסמ קיחרמ חמצה חוחינ
(Beans) תיעועש תברקב הרתצה תא ולדג


תיאופר תוליעפ
(Tea) הת תנכהל ,םישבוימה וא םיירט הרתצ ילעב םישמתשמ
החירפה ינפל םילעה תא ריסהל שי

תיצייקה הרתצה תונוכת
םייעמב םיזג תכשמ
חיכה תא הלעמ / תחייכמ
תאטחמ
תיטמואיר-יטנא
לוכיעל תעייסמ


...כ הרתצה השמיש םיאמורה ןוטלש ןמזב
(Sexual desire) תינימ הוואת ררועמה םס

...ב לופיטל תשמשמ תיצייקה הרתצה
םירובד תוציקעב לופיטםייעמ יעלות תקחרה
םייעמב םיזג תגפה

.