תיצייק הרתצ
Summer Savory
(Satureja hortensis)

דחוימב ץופנ רשא יתנש-דח חמצ איה הרתצה
.רטמ 1/2 דע הבוגל אשנתמו ינופצה רודכה יצחב
.ריהב דורו עבצ םיחרפלו דרא עבצ םילעל

םישמשמ םה .טעמ ףירחו רירמ םילועבגה לשו הרתצה ילע לש םמעט
םיציב ,תופוע ,םיקרמ ,םיטלס ,רשב-ילכאמ לוביתל (קד דע םיצצוקמ)
.החירפה ינפל ףוטקל שי םילעה תא .םישובכו תוציפ

-לע םילעה תא וטרמ .םשובייל דע ררוואמ םוקמב ולת םיפנעה תא
.םוטא ילכב ורמש .ףנעה ךרואל תועבצא יתש ןיב םתרבעה ידי  
,תיעועש ילישבת ,ץמוח לוביתל םישמשמ ,םישבוימ וא םיירט ,םילעה
.התלו (רוטיעל) םיטלס ,םימרקומ םיקרמ  
.םושיב תוירכ יולימל םישמשמ םישבוימה הרתצה ילע
.םיחרפ רודיסב בטיה תבלתשמ תשבוימ הרתצ
.םימשבה תיישעתב שמשמ ,םירטוחהמ םיקיפמ ותוא ,ירתאה ןמשה


לודיג יאנת
.םיישדוחכ תכרוא התלשבה .החימצ תריהמ תיצייקה הרתצה
.האלמ שמש
.הלק/בטיה תזקונמו תיסיסב טעמ ,הירופ עקרק
.המצעב העירזמ הרתצה
.(דבלב תחא הנש םיינויח םירתונ ולא) םיירט םיערז םישורד
.םיישדוחכ ךות לישבי חמצה .ץיקה עצמא דעו ביבאהמ העירזה ןמז  
.םירוחיי תועצמאב םג הרתצה תא תוברהל ןתינ
.ןחירה םע העלסמ ןגב בטיה בלתשמו םיאתמ חמצה
.עקרק תמרעה ךות הב ךומתל שי ןכלו דצל הטונ הרתצה

...תיפותיש הייחמצ 
.התחימצ תא דדועת לצבו תיעועש תברקב הרתצה לודיג
.םיקיזמו םיקרח ותביבסמ קיחרמ חמצה חוחינ
.(Beans) תיעועש תברקב הרתצה תא ולדג


תיאופר תוליעפ
.(הת תנכהל) םישבוימה וא םיירטה םילעב םישמתשמ
.החירפה ינפל םריסהל שי

הרתצה תונוכת


.םייעמב םיזג תכשמ
.חיכ הלעמ/תחייכמ
.אטחמ
.תיטמואיר-יטנא
.לוכיעל תעייסמ

...כ הרתצה השמיש םיאמורה ןמזב
.תינימ הוואת ררועמה םס

...ב לופיטל תשמשמ תיצייקה הרתצה