לותחה ןרופיצ
Cat's claw (Una de gato :תידרפסב)
(Uncaria tomentosa)
 
,הצועמו לודג יפורט ספטמ אוה לותחה ןרופיצ
הקירמא םורדב תופסונ תונידמב ,ורפב םשגה תורעיב ץופנה
.היסאבו הזכרמו
.רטמ 30 ךרואל ךכ ספטל יושעו רעיה יצע יעזגל דמצנ חמצה
 
תלשממ הרסא ,הז דחוימ חמצ רמשל היצמאמ תרגסמב
.ותפילקב שמתשהל קר השרמו ותוא אציל ורפ
םקתשהל חמצל תרשפאמ ,םלש שרושה תרתוה
.תולקב



תיאופר תוליעפ
,םינאידניא ברקב םינש תואמ הזמ ץופנ לותחה ןרופיצב שומישה
.ורפ ידילי ,(Ashaninka) הקנינשאה טבש ינב
םידיאולקלא םה ,לותחה ןרופיצב םיירקיעה םיליעפה םיביכרמה
.םינינאטו (Oxindole alkaloids) םיילודניסקוא

...תואבה תונוכתה תא חמצל םינקמ ולא
.טנדיסקוא-יטנא
.ילאריו-יטנא
.ןוסיחה תכרעמ קזחמ
.םד-ץחל רתי תיחפמ
.םד תוישירק ןיטקמ

.תוקלד דגונ
.שחלאמ
.ינגטומ יטנא
םילודיג אכדמ
.םיאת גושגשו    

לש ימינפה הקלחבו שרושב םישמתשמ
,לותחה ןרופיצ לש הצועמה ותפילק
.המח תיצמת וא יאופר הת םיניכמ םהמ
,יופיר יעצמא לש דאמ לודג רחבמ ובוחב ןפוצ חמצהש הארנ
םייוקילב תורושקה תויעב דעו לוכיעה תכרעמ תויעבב לחה
.ןוסיחה תכרעמב

...ב לופיטל שמשמ אוה לוכיעה תכרעמב
.ןורק תלחמ
.םיליפט
.יעמה תייסולכוא ןוזיא
.םייעמ תוקלד
.(Gastritis) הביק תקלד
.(Duodenal ulcer) ןוירסירת ביכ

...ב לופיטל שמשמו ןוסיחה תכרעמ תא קזחמ אוה

...ומכ ,םייתיירטפו םיילאריו םימוהיז
.הדידנק .(Herpes) ספרה

םירחא םיחמצב ,לותחה ןרופיצב שומישה תא בלשל לבוקמ
.וקרא'ד ופו האצניכא ומכ ,תומוד תונוכת ילעב

לותחה ןרופיצ הת
,(םימ לפס 1) רטיל-ילימ 250-ב עזגה תפילקמ םרג 1 ולשב
.ותשו וננס ,וררק,תוקד 10 ךשמב

תורהזא
...לע רוסא לותחה ןרופיצב שומישה
םידליו תוקינימ ,ןוירהב םישנ
.הביק יביכב לופיטל תופורת לטונש ימ
.תולתשה תייחד דגנ תופורת םילטונה
.םיילנומרוה םילופיט םירבועה
.(Thymus extract) סומית תטולב תיצמת םילטונה
.ןילוסניא םילבקמה תרכוס ילוח
.היליפומה ןיגב םילפוטמו םילבוסה
.(Systemic lupus erythematosus) תיתכרעמ תבאז ילוח
.ןוסיח לבקל םידמועה

...תויתפורת ןיב תועפשה
...ל תופורת תעפשה ריבגהל לולע לותחה ןרופיצב שומישה
.םד לוליד .םד-ץחל רתי

!ותומלעה דע ןונימה תא ןיטקהל שי ,לושליש לש הרקמב