לותחה ןרופיצ
Cat's claw
Una de gato :תידרפס
(Uncaria tomentosa)

יפורט ספטמ חמצ אוה לותחה ןרופיצ
םשגה תורעיב ץופנה ,הצועמו לודג
הקירמא םורדב תופסונ תונידמב ,ורפב
היסאב ןכו הזכרמו

רטמ 30 דע הבוגל ספטל יושעו רעי יצע לש םיעזגל דמצנ חמצה

תלשממ הרסא ,הז דחוימ חמצ רמשל היצמאמ תרגסמב
תולקב םקתשהל חמצל תרשפאמ ,םלשה שרושה תרתי


תיאופר תוליעפ
לש ימינפה הקלחבו לותחה ןרופיצ (Root) שרושב םישמתשמ
המח תיצמת וא יאופר הת םהמ םיניכמ הצועמה ותפילק

םידיאולקלא םה ,לותחה ןרופיצב םיירקיעה םיליעפה םיביכרמה
םינינאטו (Oxindole alkaloids) םיילודניסקוא

ברקב םינש תואמ הזמ ץופנ לותחה ןרופיצב שומישה
ורפב ,(Ashaninka) הקנינשאה טבש ינב ,םינאידניאה


לותחה ןרופיצ תונוכת
טנדיסקוא-יטנא
ילאריו-יטנא
ןוסיחה תכרעמ תא קזחמ
םדה ץחל תא תיחפמ
םדה תוישירק תא ןיטקמ
תוקלד דגונ
שחלאמ
ינגטומ יטנא
םילודיג אכדמ
םיאת גושגשו 

,אפרמ יעצמא לש דאמ לודג רחבמ שי לותחה ןרופיצבש הארנ
דעו (Digestive System) לוכיעה תכרעמ תויעבב לופיטמ לחה
ןוסיחה תכרעמב םייוקילב תורושקה תויעב


לוכיעה תכרעמ
...ב לופיטל שמשמ לותחה ןרופיצ
םייעמה תוקלד
ןורק תלחמ
םיליפט
יעמה תייסולכוא ןוזיא
הביקה תקלד
(Gastritis
ןוירסירתה ביכ
(Duodenal ulcer


ןוסיחה תכרעמ
...ב לופיטל שמשמו התוא קזחמ לותחה ןרופיצ
םיקרפמ תקלד
תינורכה תופייעה תנומסת

- ןכו -

...ומכ ,םייתיירטפו םיילאריו םימוהיז
(Herpes) ספרה
הדידנק

הרעה
םירחא םיחמצב ,לותחה ןרופיצב שומישה תא בלשל לבוקמ
וקרא'ד ופו האצניכא ומכ ,תומוד תונוכת ילעב


לותחה ןרופיצ הת
,(םימ לפס 1) רטיל-ילימ 250-ב עזגה תפילקמ םרג 1 ולשב
...ותשו וננס ,וררק ,תוקד 10 ךשמב


תורהזא
...לע רוסא לותחה ןרופיצב שומישה
םידליו תוקינימ ,ןויריהב םישנ
הביק יביכב לופיטל תופורת לטונש ימ
תולתשה תייחד דגנ תופורת םילטונה
םיילנומרוה םילופיט םירבועה םישנא
(Thymus extract) סומית תטולב תיצמת םילטונה
ןילוסניא םילבקמה תרכוס ילוח
היליפומה ןיגב םילפוטמו םילבוסה
.(Systemic lupus erythematosus) תיתכרעמ תבאז ילוח
ןוסיח לבקל םידמועה םישנא

תויתפורת ןיב תועפשה
...ל תופורת תעפשה ריבגהל לולע לותחה ןרופיצב שומישה
םד-ץחל רתי
םדה לוליד

ותומלעה דע ןונימה תא ןיטקהל שי לושליש לש הרקמ :הרעה

.