ירואטנצ
Centaury
(Centaurium erythraea)
אשנתמה םיינימ-וד םיחרפ לעב יתנש-וד/דח חמצ ירואטנצה
.רבוטקוא דע ינוי שדוחמ החירפה .מ"ס 25 דע 15 הבוגל
,הפוריאב ריג יעלסל ךומסבו םישבי הערמ תודשב ץופנ חמצה
.ב"הראב םג םלקאתהו הינטירב ללוכ
 


הווהמו םירקילב שמשמ אוה .רמ םעט ירואטנצל
.(Vermouth) טומרווב ביכרמ הווהמו   
בוהצ-קורי עבצ תקפהל םיחרפה ושמש רבעב
.ריהב   
 

לודיג יאנת
.יקלח לצ דע האלמ שמש
.תיבובקרב הרישע טעמ ,בטיה תזקונמ ,הלק עקרק
.תוישופיחו םיבובז ,םירובד ידי-לע תישענ הקבאהה
.יאמ דע ראורפמ עורזל שי .םיערזמ השענ יובירה
 

תיאופר תוליעפ
,(Erythro-centaurin) ןירוטנצ-ורתירא רמ דיסוקולג ירואטנצב
,(Valeric acid) תינאירלו הצמוח ,(Erytaurin) ןירוטירא
 .(Triterpenes) םינפרטירטו (Phenolic acids) תוילונפ תוצמוח

.החירפה םע דיימ םיפסוא םתוא ,םישבוימה םיחרפב םישמתשמ
.תיתפואמוהה האופרב שמשמ חמצה
.תימטוחבו תינצקועב ,לימומקב ירואטנצה תא בלשל םיגהונ
 

...ל ירואטנצה שמיש רבעב 
.לוכיע תויעב תלקה .קוזיח
.(Jaundice) תבהצב לופיט .תוילכו םד רוהיט
.(Barberry) סיריברב בולישב    .ןטב יבאכ תלקה
.םירחא םיקיזמו םיעלות תליטק .ןורגישב לופיט
.םיעצפ יופיר

,לוכיעה תכרעמ תוליעפ תא ריבגמ ירואטנצב שומישה
תרבגהו הב תושרפהה תרבגה ידי-לע ,הביקב דחוימב
.ןובאית ריבגמו דבכהמ (Bile) הרמה ץימ תשרפה
תא דדועמו קורה תשרפה תא םג ריבגמ אוה ףסונב
.הימנא ילוחב לזרבה תגיפס
.םיקזח םיטנדיסקוא-יטנא תווהמ וב לונפה תובוכרת

!תועובש רפסמ ףולחל םייושע העפשהה תליחתל דע


...ב לופיטל שמשמ םישבוימ ירואטנצ יחרפ הת
.תברצ לע הלקה .ןובאיתה דודיע
.םייעמב םיזג ךוכיש .לוכיעל עויס

.האקה םס תשמשמ המח תיצמת
.העזה דודיעל תשמשמ תזכורמ הטילח
(Freckles) םישמנ ומכ ,רוע ימגפ תרסהל תשמשמ הסימת
.רוע ימתכו   
 
םילבמה םישנאל בוט ירואטנצב שומישה
.הבר העונת אלל ,הבישיב םויה תיברמ תא

תורהזא
הביק ביכמ םילבוס ץלמומ וניא ירואטנצב שומישה
.(הביקה תצמוח תשרפה תרבגה בקע) םייעמ תויעבמ וא   
.תוקינימו ןוירהב םישנ ,םידליל םג ץלומ וניא אוה
.הליחב םורגל לולע תולודג תויומכב שומיש
.החוראל םדוק ירואטנצהמ ךורצל שי וז הביסמ   
 
2004 יאמ
תודלוח דבכ לע ןגמ ירואטנצ
Lebanese American University -ב תוחקורל רפסה תיב
,ירואטנצה ילעמ  לונתמ תיצמת תודלוח ולבק וב, יוסינ ךרענ
.(Liver toxicity) דבכ תוליער ינפמ הנגהכ
.דבכה לע הנגהב תיתועמשמ תוליעי וליג יוסינה תואצות