תומוחה לצלצ
Kenilworth ivy/Ivy-leaved toadflax
(Cymbalaria muralis)

יתנש-בר ,ןטק ערתשמ חמצ תומוחה לצלצ
.מ"ס 40 דע הבוגל אשנתהל יושעש
ןיב ץופנו תויעלס תוביבסב חמוצ אוה

.םינשי םיתבב תומוחו תוריק ינבאב םיקדס
.םלועה יבחרב ץפוה אוה םשמ ,ןוכיתה םיה ןגאב חמצה רוקמ

םמעט .סוסיק ילע לשכ םתרוצו טעמ םיבועמ םינטקה םילעה
.םיטלסב (הפוריא םורדב)) םישמשמ םהו רירמ ףירח
.ילויב םיחרופו םידורו-םילוגס םיחרפה

.ידימת וניאש ,בוהצ עבצ קיפהל ןתינ םיחרפהמ


לודיג יאנת
.בטיה תזקונמ ,תיריג עקרק
.יקלח לצ דע האלמ שמש
.בגנל דע ןופצהמ ץראב ץופנ
.םירובד ידי-לע השענ קוביאה .םיינימ-וד םיחרפה
,הקולח ,(ומצע תא הברמ/עירזמ חמצה) םיערזמ יובירה
.הכרבהו םירוחיי    
.םילודג םיחטש לע טלתשהל לולע חמצה :הרהזא
.תועלסמ ינגל דחוימב םיאתמ


תיאופר תוליעפ
דיסוניריא יטנא וב שי ,C ןימטיוב רישע תומוחה לצלצ
דיריטנא ,(Linarioside) דיסוירניל ,(Antirrhinoside)
תינגוליפא הצמוח ,(Linaride) דירניל ,(Antirrhide)
(Macfadienoside) דיסוניידפקמ ,(Epiloganic acid)
.(Muralioside) דיסוילרומ גוסמ (Iridoid) דיאודיריאו

תומוחה לצלצ תונוכת
.ץווכמ.(Antiscorbutic) ינידפצ יטנא

...ב לופיטל שמשמ תומוחה לצלצ
.(C ןימטיוב רוסחמ) הנידפצ
.ירט עצפ לש םומיד תריצע

...ב לופיטל תומוחה לצלצ שמשמ ודוהב

הרהזא
.תצקמב ליער תויהל לולע חמצה