רבצ
Prickly Pear
(Opuntia humifusa
 Opuntia phaeacantha)
 
יבחרב ץופנה יתנש בר ינרשב חמצ אוה רבצה (Cactus) סוטקק
.לדג אוה הב הביבסה יאנתל ומצע םיאתמה חמצ אוה .םלועה
דחוימב םישק םיאנתב .ירפהו םיחרפה לדוגב אטבתמ רבדה
.תושדח (Pads) תופכ איצויו לועבגל ךופהי אלא ,לישבי אל ירפה
הנוש תוארהל יושע אוהש ,הלודג הכ רבצה לע הביבסה תעפשה
.םיאנתל םאתהב ,לדג אוה הילע ,העבג ידיצ ינשב
 
תוסיפל ךתחי אוה םא .רבצ דימשהל השק
םיחמצו םישרוש הסיפ לכ חתפת ,תונטק
.ןהמ וחמצי םישדח
וכפהי עקרקב םיעגונה (Spines) רבצ יצוק
.םישרושל הרהמב
 
המוצע םימ תומכ טולקל תלגוסמ ולש הדודרה םישרושה תכרעמ
.רבדמ יאנתב דימע ותוא השועה הנוכת ,רתויב רצק ןמז ךות
הוועש תבכש םיסוכמה ,וילועבגבו רבצה תופכב םירגאנ םימה
םאתהב תוצווכתמ וא תוחפות תופכה .םתודאתה תעינמל ,הבע
.חמצה יכרצו םשגה תומכל

דחוימב ,םלועב תומוקמ רפסמב ירקיע ןוזמ שמשמ רבצה ירפ
.םייח-ילעב לש לודג ןווגמל ןוזמ םג שמשמו וקיסקמב
,פוריסכ ,ירט ותוא םיכרוצ .ןדעמ בשחנ אוה םיבר תומוקמב
.קתממכו יל'ג
 אצמנ .יחה קשמל הקשמו ןוזמ רוקמ תושמשמ תוירט רבצ תופכ
קפסי (Cottonseed meal) הנתוכ יערז חמק םע תופכה בולישש
.םייחה-ילעבל םישורדה הנוזתה ירמוחו םילזונה תא
 
    ,לושליש םורגת הלודג תומכ תכירצ :הרהזא
50% לעמ תולעל אל הז בוליש לע ןכל
.ןוזמה תורוקמ ךסמ
 
,(Sheep) םישבכ םהב ,קשמ תויח רפסמ
,(Ostriches) םינעיו (Horses) םיסוס
.דבלב רבצ תופכ לע לדגל ןתינ
תוכועמו תולשובמ תופכמ םיקיפמ ותוא ,קיבדה רבצה ץימה
...שמשמ
תכראהו םתודמציה תלדגה םשל ,דיסו היינב חיטל ףסות
.הנבמה ייח   
(Betacyanins) םינינאיצטבב ורוקמ .ינש עבצ תנכהל
םינש שמיש אוה .(Carminic acid) תינימרקה הצמוחבו   
.םיגירא תעיבצלו יטמסוק עבצ ,לכאמ עבצ תובר   
.קיטסמ/הסיעל ימוג תנכהב
.תורנ תנכהב
.הנתוכ ידגבב השקמ רמוח
 
תקפה םשל ,רבצה ץימ תא סיסתהל ןתינ
הרישעה המוראה רתווית םהב ,ןייו ץמוח
.ירפה לש האלפנהו

םיביס תקפהל םילצנמ ,שובייו טוביח רחאל ,רבצה תופכ תא
.םיגיראו תופינמ ,םילס ,תולצחמ תנכהל םישמשמה ,םיקזח   
.ריינל ףילחת םישמשמ שבכמב וקדהנש םיביס   

.לוכאלו תופאל ןנתינ םיריעצה םיחרפה ינצינ תא

.תוכיסו םיטחמ ,םייניש-ימסק םישמשמ םיכוראה םיצוקה

,היינבב םישמשמ רבצה לש םישבוימהו םיצועמה םידלשה
 .םיטושפ םיטישכת רוצייו לוז טוהיר תנכהב   
 תיאופר תוליעפ
.ירפבו רבצה תופכב םישמתשמ

,לזרב ,ןדיס ,C ןימטיו :הנוזת ירמוחב תורישע רבצה תופכ
תויודע שי .דועו םייתנוזת םיביס ,תוינויח ןמוש תוצמוח 17
.רבצה ילע תכירצמ תלעות קיפהל םייושע תרכוס ילוחש ךכל
 

תופכב םישמתשמ ,ב"הרא ידילי ,םינאידיניאה
.םיעצפו תורובח תשיבחל רבצה

,רבצ תופכ תכירצ תבלשמ תוילדב לופיטל תיממע הפורת
.ןומיל ץימו תיאופר הוורמ

הרזע ,הרו-ולאה ץימל המודב ,שמשל יושע רבצה תופכ ץימ
ייוריגו הרובח ,שמש תיווכ ,הייווכ ,העיצפ ירקמב הנושאר   
ץימה תא וריגהו התוא וכעמ ,רבצה ףכמ הסיפ וכתח .רוע   
.המלחה זרזיו םוקמה תא עיגרי ץימה .עגפה םוקמ לע   

םמושיי ךות תוממוחמ תופכב םישמתשמ םייממע םיאפרמ
.השק תוננטצה בקע שודג הזח לעו באוכ בג לע

...ןתניחט וא תוריעצ רבצ תופכמ הנכוהש תיחמ
.תלשלשמ
.םדב רכוסה תמר תא תדרומ
.2 גוס תרכוסב לופיטל תשמשמ   
  .םישותי תייחדל תופכה ץימ שמשמ הקירפא זכרמב  
םיססרמ ותוא ,רבצ ץימש םסרופ Scientific American
.םהב םינכושה םישותיה ילחז תא דימשי ,םימ ינפ לע
.הנש דע ךשמית הלועפה תעפשה

הרהזא
םניה ךכל רכיהה ינמיס .רבצל םייגרלא רשא םישנא םנשי
תשוחת ,המישנ יישק ,הזחב םיבאכ תוחפנתה ,רוע תחירפ   
.ןורגב וא/ו הזחב הקעומ