תינדער הפצפצ
Quaking aspen

(Populus tremuloides)

הבוגל אשנתמה רישנ ץע איה תינדער הפצפצ
םייברעמה םיפוחב לדג ץעה .םירטמ 30 דע
דע וקיסקממ ,הקירמא ןופצ לש םייחרזמהו
םירטמ 3,000 דע םיהבגב ,הקסלא

תנכהל םיימוקמ םיטבש שמשמ (Trunk) ץעה עזג
(Canoe) תויגוד 
(Wood) ץעה תיישעתב םינווגמ םישומיש םג עזגל
(Paper) ריינהו 
...ל תשמשמ הפילקה תקבא
דגנו (Deodorant) טנרודואיד / תוחיר תגפה
(Sweating in the armpits) יחשה תיבב העזה 
רעיש תחימצ תעינמל םינפהו יחשה תיב ףושפש
(Preventing hair growthלודיג יאנת
הבקנו רכז :ץע ינימ 2 תינדערה הפצפצל
.עקרק יגוס ןווגמב בטיה חתפתי ץעה
םימ יווקמל ךומסב) החל עקרק היוצר 
ןדיס לש העובק הקפסאל קוקז ץעה
יקלח לצב הפי חתפתי אל  ץעה .שמשל האלמ הפישח
ההובג הרוטפמטב אל ךא ,(Frost) הרקב דימע אוה
עורזל שי ןכלו הרצק תוינויחש (Seeds) םיערזמ יובירה
םתלשבה רחאל םימי רפסמ דע םתוא 
רתי אוריב בקע ועגפנש םירוזיא םוקישל שמשמ ץעה
(Excessive deforestation) תורעי לש 
ןחרז ,ןגלשא ,ןקנחב הרישע (Wood waste) ץעה תלוספ
עקרקה תא תבייטמו ןדיסו 


תיאופר תוליעפ
.ושבויש םיידדצ םיפנעמ (Bark) ץעה תפילקב םישמתשמ
םימודה (Populin) ןילופופו (Salicin) ןיצילס שי הפילקב
ןיריפסאל םהיתונוכתב

תינדערה הפצפצה תונוכת
ןובאית תררועמ
תיטפסיטנא /תאטחמ
םיבאכ תככשמ
תתמצמ / תצווכמ
םוח הדירומ
העזה תדדועמ
תקזחמ
תנתשמ
תיתקלד יטנא

...ב לפטל תעייסמ הפצפצה
םיינורגש / םייטמואר םיבאכ
היסקרונא
הביאכמ םייעמ תוליעפ
(Painful bowel movements
(Weakness) השלוח
(Gonorrhoea) הביז
ןתשה יכרדב םוהיז
ינורכ לושליש
םוח תדרוה
ןותחת בג יבאכ
םיקרפמ תקלד יבאכ
הרגדופ / טואג יבאכ
רוזחמה תעב םירירש תויוצווכתה יבאכ

,תינופצה הקירמא ידילי ,םינאידניאה
הפיטש ימב ץעה תפילקב םישמתשמ
(Eye pain) םייניע יבאכב לופיטל
.