ימור רתעז/הדורו הרתצ
Savory of Crete/Thyme-Leaved Savory
(Satureja thymbra)

אשנתמ רשא יתנש-בר חיש איה הדורו הרתצ
םינטק םידורו םיחרפ לעב ,מ"ס 50 דע הבוגל
ביבסמ תוצראב ץופנ חמצה .דחוימב םיינחירו
חרופו תויעלס תועקרקב רקיעב ,לארשיב הז ללכב ,ןוכיתה םיה ןגאל
.ינוי דע סרמ םישדוחב

ןימיט/תינרוק-תב ילע לש הזל המוד םמעט .הליכאל םינתינ םילעה
םיתיז ץמחמל ,םחלל םיפיסומ ותוא ןילבתכ דרפסב םישמשמ םהו  
.םיטלס ןווגמלו  
.התל דחוימב םיעט ףילחת םישמשמ םיריעצה םירצנהו םילעה
.ריצבה תארקל ןיי תויבח יוקינל תשמשמ הקזח םילע תטילח
.םימשבה תיישעתב םישמשמו (Thymol) לומיט םיליכמ םילעה


לודיג יאנת
עקרק הז ללכב ,החל טעמ ,תיסיסב דע תילרטינ עקרק יגוס ןווגמ
.בטיה תזקונמ ,תיעלס  
.יקלח לצ דע האלמ שמש
דחאכ םייבקנו םיירכז ונייהד ,םיינימ-וד םיחרפה
הז ללכב ,םיקרח יגוס לש ןווגמ םהילא םיכשומו  
.שבד ירובד  
ויתסה דע החירפה ךשמ תא ךיראהל ןתינ
.הייקשה תועצמאב  
תקולחמו (הצחמל םיצועמ םילועבגמ) םירוחיימ ,םיערזמ יובירה
.םישרושה שוג  
.םילולת תונורדמב עקרק בוצייו יוסיכ חמצ שמשמ
.(Acaricidal) תוירקא ילטוק םילעה


תיאופר תוליעפ
םתוא (םישבוימ וא םיירט) הדורווה הרתצה לש הילעב םישמתשמ
.החימצה תנועב םיפסוא

...םיליכמ הדורווה הרתצה ילע

16.39%
13.16%
(P-Cymene) ןמיצ
(Thymol) לומיט
40.15%
26.56%
(Carvacrol) לורקברק
(Terpinen) ןניפרט

...ןהב ,ןמוש תוצמוח לש ןווגמ הב שי
.(Pelargonic Acid) תינוגרלפ הצמוח
.(Myristic Acid) תיטסירימ הצמוח
.(Palmitoleic Acid) תיאלוטימלפ הצמוח
.(Palmitic Acid) תיטימלפ הצמוח
.(Margaric Acid) תירגרמ הצמוח
.(Oleic Acid) תיאלוא הצמוח
.(Stearic Acid) תיראיטס הצמוח
...דועו  

הדורווה הרתצה ילע תונוכת

.תקזחמ.תיטמורא
.תחייכמ
.תילאירטקביטנא
.לוכיעל תעייסמ

...ב לופיטל (תימינפ) םישמשמ םילעה
.לוכיעב תורושקה תוחונ-יא לש תונותמ תויעב
.תואירב שדוג