ימור רתעז / הדורו הרתצ
Savory of Crete/
/Thyme-Leaved Savory
(Satureja thymbra)

אשנתמה יתנש-בר חיש איה הדורו הרתצ
םיחרפ תלעב איה .מ"ס 50 דע הבוגל
דחוימב םיינחירו םינטק םידורו

,ןוכיתה םיה ןגא תוביבסב הצופנ הרתצה

תחרופ איה .תויעלס תועקרקב רקיעב ,לארשיב הז ללכב
ינוי דע סרמ םישדוחב

ןימיט / תינרוק-תב ילע לש הזל המוד םמעט .םיליכא םילעה
,םחלל םיפיסומ ותוא (Spice) ןילבת דרפסב םישמשמ םהו 
םיטלסלו (Brine-cured olives) םילמומ םיתיזל 
םישמשמ םיריעצה (Shoots) םירצנהו (Leaves) םילעה
(Tea) התל 'דחוימב םיעט 'ףילחת 
ריצבה תארקל ןיי תויבח יוקינל תשמשמ הקזח םילע תטילח
םימשבה תיישעתב שמשמה (Thymol) לומיט שי םילעב


לודיג יאנת
הז ללכב ,החל טעמ ,תיסיסב דע תילרטינ עקרק יגוס ןווגמ
בטיה תזקונמ ,תיעלס עקרק 
יקלח לצ דע שמשל האלמ הפישח
םהילא םיכשומו דחאכ םייבקנו םיירכז :םיינימ-וד םיחרפה
(Honey bees) שבד ירובד הז ללכב ,םיקרח יגוס ןווגמ 
הייקשה תועצמאב ,ויתסה דע החירפה ךשמ תא ךיראהל ןתינ 
םילועבגמ) (Shoots) םירוחיימ ,(Seeds) םיערזמ יובירה
(Root ball) םישרושה שוג תקולחמו (הצחמל םיצועמ 
םילולת תונורדמב עקרק בוצייו יוסיכל שמשמ חמצה
(Acaricidal) תוירקא ילטוק םישמשמ םילעה


תיאופר תוליעפ
.םישבוימ וא םיירט 'הדורווה הרתצה (Leaves) ילעב םישמתשמ
החימצה תנועב םתוא םיפסוא

...שי הדורווה הרתצה ילעב
40.15%(Carvacrol) לורקברק
26.56%(Terpinen) ןניפרט
16.39%(P-Cymene) ןמיצ
13.16%(Thymol) לומיט

םילעב שי ןכ ומכ
...ןהב ,ןמוש תוצמוח ןווגמ
(Pelargonic Acid) תינוגרלפ הצמוח
(Myristic Acid) תיטסירימ הצמוח
(Palmitoleic Acid) תיאלוטימלפ הצמוח
(Palmitic Acid) תיטימלפ הצמוח
(Margaric Acid) תירגרמ הצמוח
(Oleic Acid) תיאלוא הצמוח
(Stearic Acid) תיראיטס הצמוח
...דועו  

הדורווה הרתצה ילע תונוכת
תקזחמתיטמורא
תחייכמ
תילאירטקביטנא
לוכיעל תעייסמ

...ב לופיטל (תימינפ) םישמשמ םילעה
לוכיעב תורושקה תוחונ-יא לש תונותמ תויעב
תואירב שדוג

.