סילממה / םינרפיצ
Witch Hazel
(Hamamelis virginiana)

האנ רישנ ץע/חיש אוה םינרפיצ
םירוזיאבו הפוריאב ץופנ רשא
רוזיאב הז ללכב ,םייפורט-בוס
ב"הרא לש (יחרזמה) יטנלטאה
לש םכרואלו תורעי יתאפב
.תורהנ תודג

הבוגל אשנתהל יושע םינרפיצה
.םירטמ 5 דע

עקרקה ינפל תחתמ םימ יוליגל םישמשמ םינרפיצה חיש יפנע
.(Water Divining/Dowsing Rod
וב שמתשהל ידכמ ןטק חישה ךא ,דאמ הקזחו הפופצ הצעה
.םיצעה תיישעתב 
.םילשובמ וא םייח םיערזה תא לוכאל ןתינ
.ןנערמ הת תנכהל םישמשמ םיריעצה םיפנעהו םילעה
.םימינ קוזיחל םירישכתב םינרפיצה שמשמ הקיטמסוקב
.קתקתמ חוחינ שי םיחרפל


לודיג יאנת
.בטיה תזקונמו החל ,היירופ עקרק יגוס ןווגמ
.יקלח לצ דע האלמ שמש
.(דחאכ םייבקנו םיירכז) םיינימ-וד םיחרפה
.('צ תולעמ -35 דע השעמל) הרקב דימע חישה
הכרבהב וא (דאמ ךשוממ הטיבנה ךילהת) םיערזמ יובירה
םישדוח 12-כ ךרוא ךילהתה .(ויתסב וא ביבאב םדקומ) 
.ץיקב םיכר םירוחיי וא 
.(החירפ דע ערזמ 6-כ) הבר תויטיאב חתפתמ םינרפיצה


תיאופר תוליעפ
תפילקב ,םילעב :חישה יקלח לכב םישמתשמ
תא תובר שמשמ םינרפיצה .םישרושבו ץעה
.תינופצה הקירמא ידילי םינאידניאה

.ביבאב םיפסוא (םישמתשמ םתפילקבש) םידרזהו םיפנעה תא
.ידיתע שומישל םשבייל ןתינ .ץיקב םיפסוא םילעה תא

םייטמורא םינמשו םינינאט םה םינרפיצב םיליעפה םיביכרמה
.תוקזח תוצווכמ תונוכת ול םינקמה

םינרפיצה תונוכת
עיגרמ
קזחמ
קזח ץווכמ
(1) היתפואמוהב שמשמ

היירטה הפילקהמ (1)

...ב לופיטל עזגה תפילקב רקיעב םישמתשמ םינאידניאה
םייניע תוקלדםיעצפ


...ב ינוציח לופיטל תשמשמ םיפנעה תפילק
םיילגרב תוילדףאהמ םד ףטש
םירוחט


...ב ימינפ לופיטלו
םירוחט
תוילאניגו תושרפה
קזח רוזחמ
םירביא תחינצ
לושליש
סגה יעמה תקלד
םיימינפ םימומיד
(Dysentery) הירטנזיד


...ב לופיטל תשמשמ םילעה תטילח
תוקלד
םירוחט
םייניע תוקלד
םיימינפ םימומיד


(H. Cortex) הפילקהו (Hamamelidis Folium) םינרפיצ ילע
(Commission E) תופורתל ינמרגה ןוכמה ידי-לע ורשוא
...ב לופיטל

םיירירה םימורקב תוקלדו רוע תוקלד
םייחטש םיעצפ
םירוחט
םיילגרב תוילד


םושייה ןפוא
םושיי ךות (םימב הליהמ) הסימתב קר שמתשהל ץלמומ
.ןפג-רמצ תסיפ תועצמאב

,םויב םיימעפ ,הייטר תרזעב םימשימ םירוחטב לופיט
.םויב םיימעפ םימשימ תוחשמ םג .הנישה ינפלו רקובב

.(Horse Chestnut) םיסוסה ןומרעב םינרפצ בלשל גוהנ
.הרו-ולאבו םינמשב םיבלשמ םינפלו רועל םירישכת
םינרפצ תויטרב שמתשהל וגהנ ,ב"הרא ידילי ,םינאידניאה
םילודיג ,םיעצפ ,םירוחטב לופיטל (הפילקהמו םילעהמ) 
.םיביכו םיקרח תוציקע ,םיביאכמ 
,תוננטצהב לופיטלו יללכ קזחמכ םתוא שמיש םינרפיצ הת
.םייניע תוקלדו םילודיג ,דבכ רוזחמ 
תוקלדב ימוקמ לופיטל החשמ םינרפצהמ םיניכמ הפוריאב
.המזקא ומכ ,רוע 

תורהזא
תיאקירמאה תופורתהו ןוזמה תושר תויחנהל םאתהב
,םירענ ,םידליל ץלמומ וניא םינרופצב שומישה (FDA
.תוקינימו ןוירהב םישנ ,םיינורכ םילוח ,םישישק 
.דבכל קזנ םורגל לולע םינרפיצב ימינפ שומיש
.רועב םינרפיצ ירצומ עגמל םישיגר רשא םישנט םנשי
.רצומה תא ללדל שי הז הרקמב 
(Safrole) לורפס לש הנטק תומכ ליכמ םינרפיצה
,ב"הראב FDA-ה ידי-לע שומישל הרסאנש תבוכרת 
.םייח-ילעבב רקחמב ולגתהש תונטרסמה היתונוכת בקע 

.