...ןוקרדה םד ןוטורק ואר

 
1993 ראורבפ
ןוקרדה םד ןוטורקב םינפרטיד
תפילקמו ןוקרדה םד ןוטורק ץעמ ףרשמ וצומש ,םילקימיכה תניחב
ןכו תורכומ תובוכרת התליג ,םרופורולכ תועצמאב ולש עזגה
.תושדח תובוכרת

םישדח 2 םהמ ץעה תפילקמ ודדוב (Diterpenoids) םידיאונפטיד 4
תיני'צאלורכ הצמוחו (Crolechinol) לוני'צלורכ תומשה ונתינ םהל
.(Crolechinic Acid)


1993 ראורבפ
ןוקרדה םד ןוטורק לש תויצטומ תדגונה ותוליעפ
(Antiproliferative Effects) םיאת גושגיש תודגונה ויתונוכת
םידיאוליימ הימקול יאת לע ותמוא ןוקרדה םד ןוטורק ץע לש
.(Myelogenous Leukemia)

ןחינ אוה יכ אצמנ ץעה לש תוינגטומ-יטנאה ויתונוכת תניחבב
.הרישי תינגטומ תוליעפ דגנ הנותמ תיתנגה תוליעפב


1993 ראורבפ
ןוקרדה םד ןוטורק לש תיטנדיסקוא-יטנאה ותוליעפ
םד ןוטורק ץע ףרש לש תיטנדיסקוא-יטנאה ותוליעפ תכרעהב
אצמנ ,םינצמחמ םימרוג תרדסו םירמש יבגל התשענש ןוקרדה
.ןוצמיח יקזנ דגנ תולעופה תויטנדיסקוא-יטנא תונוכת שי ףרשל יכ


2003 רבמצד
ןוקרדה םד ןוטורק ףרש לש ויתונוכת תריקס
תרושב התשענש ,ןוקרדה םד ןוטורק ףרש לש ויתונוכת תניחב
יכ ,יחבו הדבעמ יאנתב ןה ,אצמנ םלוכב יכ התלעה ,םירקחמ
,לושליש דגנ וב שומישב וחוכ תא תותמאמ רשא תונוכת שי ףרשל
תוחפנתהו דוריג ,ספרה ימוהיז ,הביק יביכ ,םילודיג ,םיעצפ
.םיקרח תוציקעמ האצותכ םיבאכו

לופיטל תומיאתמ רשא תונוכת שי ףרשל יכ וליג םיינילק םירקחמ
תלקהב ןכו (Watery Diarrhea) ימימ לושלישבו םיעסונ לושלישב
.םיקרח תוציקע לש םהינימסת
 
םיעצפ לש םייופיר זוריז
רשא ,Universidad National Mayor de San Marcos-ב רקחמ
םירבכעהמ 100%-ב הריהמ תאפרמ העפשה הארה ,1998-ב ךרענ
.רוע יעצפ םהל ומרגנש רחאל ולפוטש

ןוקרדה םד ןוטורק ףרש יכ אצמ ,1993-ב ךרענש ,יגלב רקחמ
םוקמב תקלצ תריצי זוריזב עייסמ אוהש ךכב םיעצפ לדוג ןיטקמ
.שדח ןגלוק תריציו עצפה

דיאולקלאה יכ אצמ 1993-ב University of Washington-ב רקחמ
תעונת - (Chemotaxis) סיסקטומיכ דדועמ (Taspine) ןיפסאט
(Fibroblasts) םיטסלבורביפב - תימיכ העפשהמ האצותכ םיאת
.תודלוח לש ןרועב ,יופירה ךילהת ידכ ךות
 
בויכ תדגונ תוליעפ
םיביכ לש םלדוגב תיתועמשמ הנטקה אצמ 2000 תנשב רקחמ
ולפוטו (Acetic Acid) תיטצא הצמוח תועצמאב תודלוחל ומרגנש
.ןוקרדה םד ןוטורק ףרשב

אצמה ,1991 תנשב ,ורפ Cayetano Heredia University-ב רקחמ
תודלוחב הביק יביכ תרמוח תא תיחפמ ןיפסאט דיאולקלאה יכ
.הרקב תצובקל האוושהב ,50%-ב

ןוטורק ףרש לש תילאריו-יטנאה ותעפשה תא םיגדה 1994-ב רקחמ
הנחבמ יאנתב תוניחב .RNA-ו DNA יסוריו ןווגמ לע ןוקרדה םד
המישנה תכרעמב םיסוריו ירובצמ דגנ הקזחה ותוליעפ תא וארה
.(PIV) Parainfluenza-ו A תעפש סוריו ,B-ו A גוסמ ,(RSV)

ספרהה יסוריו תא יתועמשמ ןפואב םלב SP-303 ל'גב שומיש
.2 גוסו 1 גוס (HSV)
 
תיתיירטפ-יטנאו תילאיבורקימ-יטנא תוליעפ
ןוקרדה םד ןוטורקה ףרש לש וחוכ תא םיגדה 1990-ב ךרענש רקחמ
.הנחבמ יאנתב רוע תיירטפו םיקדייח יוכידב

םינוש םיגוס דגנ ףרשה לש ותוליעי תא ומיגדה םימדוק םירקחמ
.תונוש תוירטפו (Helicobacter pylori דגנ ללוכ) םיקדייח לש
 
תיתקלד-יטנא תוליעפ
דיאולקלאה לש תיתקלד-יטנאה ותעפשה תא תמיא 1974-מ רקחמ
.תודלוחב (Taspine) ןיפסט
 
תיטנדיסקוא-יטנא העפשה
העפשה שי ךומנ זוכירב ףרשל יכ אצמ 1997-ב ךרענ רשא רקחמ
רתויב ליעי אוה םיהובג םיזוכירב ךא ,הלק תיטנדיסקוא-ורפ
.DNA לש ןוצמיח םוצמיצב
 
(תוליער) יגולוקיסקוט עדימ

םיזוכירב ליער וניא (Taspine) ןיפסט יכ הארה 1974-מ רקחמ
.ג"ק/ג"מ 200 דע לש

PubMed


2004 ילוי
ןוקרדה םד ןוטורק ץע לש ותוליעפ תריקס
לש ויתונוכת יכ התלעה הכ דע וכרענש םירקחמ ןווגמ לש הריקס
םיללכנ .ומסרופש ולא תא תומאות ןכא ןוקרדה םד ןוטורק ץע
,הביק יביכ ,םילודיג ,םיעצפ ,(םיעסונ לשו ימימ לושלישב לופיט ךכב
םיקרח תשכה/תציקע בקע םיבאכו תויוחיפנ ,דוריג ,ספרה ימוהיז
.דועו

בטיה ודמע ונממ םירישכתו הכומנ תוליער לעב אצמנ ץעה ףרש
.תוליבסה ןחבמב

The Journal of Alternative and Complementary Medicine


2009
םיקלחה םירירשה לע ןוקרדה םד ןוטורק ףרש תעפשה
תודלוחב הביקה לשו םדה-ילכ לש

לע תצווכמ העפשה שי ןוקרדה םד ןוטורק ףרשל יכ הליג רקחמ
.הביקה לשו םדה ילכ לש םיקלחה םירירשה

Phytomedicine