ןוקרדה םד ןוטורק
Dragon's Blood/Sangre de Grado
(Croton Lechleri)

חמוצה ץע אוה ןוקרדה םד ןוטורק
,רודווקא ,ורפב סנוזמאה רוזיאב
היבמולוקו ליזרב
דע הבוגל אשנתהל יושע אוהו מ"ס 30-ל עיגהל יושע ץעה רטוק
םירטמ 20


תיאופר תוליעפ
ריהב םודא ועבצ רשא ,ץעה (Resin) ףרשב םישמתשמ
(Bark) ץעה עזג תפילקבו

ןגמ רשא "ינשמ רוע" ןיעמ רצויו תוריהמב שבייתמ ףרשה
(Wound) עצפה םוקמ לע

םהב םיירקיעהשכ ,םיליעפ םידיאולקלאב רישע ץעה ףרש
ןיזורדצליטמיד ןנגיל ,(Taspine) ןיפסאט םניה
(Pycnogenol) לונגוקיפו (Dimethylcedrusine)

דרפנב ביכרמ לכ לש וז לע הלוע דחי םלוכ תוליעפ ךס
(תיטגרניס תוליעפ)

,(Phenols) םילונפ ,םידינאיצותנאורפ םג ליכמ ףרשה
םירמוחו םיננגיל ,םילורטס (Diterpenes) םינפרטיד
םיבר םיפסונ

ןוקרדה ןוטורק ץע  ףרש תונוכת
ינטרס-יטנא
טנדיסקוא-יטנא
םיבאכ ךכשמ
תמצמ/ץווכמ
קזחמ
אטחמ
ילאירטקב-יטנא
יתקלד-יטנא
ילאריו-יטנא
יתיירטפ-יטנא


רקיעב שמשמ ןוקרדה םד ןוטורק ףרש
...ב םילופיטל
םילושליש לע הלקה
תוקלד לע הלקה
דוריג לע הלקה
םיעצפ תמלחה זוריז
םומיד תריצע
םיקדייח דגנ) יוטיח
(תוירטפו םיסוריו 

ץעה ףרשב םישמתשמ ורפב םינאידניאה
...ב םיינוציח םילופיטל
רוע תולחמ/תויעב
םיקרח תוציקע
ןטרס
םיעצפ
םירבש
םירוחט


...ב םיימינפ םילופיטלו
המישנה יכרדב תוקלד
תונוילעה 
(HIV) סדייא
ןטרס
הביקבו םייעמב םיביכ
ןורגו הפ תוקלד
םייכינח תלחמ/תקלד
תילניגאו הפיטש
הדיל רחאל םומיד


...תושדח - ןוקרדה םד ןוטורק ואר

.