...רוחשה שוהוק ואר

2005 סרמ
רוחשה שוהוקב םיביכרמה תוביצי
האצמנש רוחש שוהוק לש הנש 85 תב שרוש תסיפ תקידב
םיסחיימ םהל םיליעפה םיביכרמה תיברמ תא ןיידע הליכה
רבעמה ליג תועפות םוצמיצ תא

רוחשה שוהוקה לש ףדמה ייח ךרואש ךכ לע עיבצמ רבדה
הז אצממ .םירצומה תויוות לע ןייוצמה הזמ הברהב לודג
רשא הנעטה תובקעב תאז ,םירצומה תונימא תא קזחמ
ןמז ךרואל םהלש תויביטקפאב הדיריה יבגל התלעוה

Journal of Ethnopharmacology


2005 לירפא
ןטרס דגנ תופורתו רוחש שוהוק
ב"הראYale School of Medicine-ב ךרענש רקחמ תואצות
דשה ןטרס דגנ תופורת לש ןתוליעפ שבשל לולע רוחש שוהוק

תוליערה תא ,תופורת 2-ב ,לידגמ רוחשה שוהוקהש אצמנ
.3-ה הפורתה יבגל התוא ןיטקמו (Cytotoxicity) םיאתל
תוקידבה .העפשה לכ ול התיה אל תיעיברה הפורתה יבגל
םירבכעב דשה ןטרס יאת תויברתב ושענ

Breast Cancer Research and Treatment


2005 יאמ
רבעמה ליג ינימסת לע לקמ רוחש שוהוק
...רקחמ


2005 רבוטקוא
םוח ילג יבגל ובצלפכ והומכ רוחש שוהוק
,רבעמה ליג תונב םישנ 350-כ ופתתשה וב ,ב"הראב רקחמ
םוחה ילג לע תיתועמשמ לקמ וניא רוחשה שוהוקה יכ אצמ
ובצלפ לש וזל המוד ותעפשהו רבעמה ליגב (Hot flashes)
(המד)

US National Institute on Aging ידי-לע ןמומש רקחמב
Alternative Med. & Nat. Center for Complementary-ו
ב"הרא (Seattle) לטאיסב תודסומ 4 ופתתשה

Elsevier Journal Maturitas


2006 ילוי
דבכה לע רוחשה שוהוקה תעפשה ינפמ הרהזא
הינטירבב תואירבו האופר ירצומ לע חוקיפל תונכוסה
תויוות לע עיפוהל הרומאש) הרהזאב האצי (MHRA)
םילולעש םיילאיצנטופ םיקזנ ינפמ (רוחש שוהוק ירצומ
שוהוקה ירצומב שומיש בקע (Liver) דבכב שחרתהל
רוחשה

םעטמ האצי רשא המוד הרהזא רחאל האב וז הרהזא
EMEA - תופורתל תיאפוריאה תונכוסה
לש םתניחב תובקעב (European Medicines Agency)
רחאלו (Hepatoxicity) דבכל תוליער לש םירקמ 42
הילרטסואב האציש המוד הרהזא

NI


2006 רבמצד
רבעמה ליג תועפות דגנ רוחש שוהוק
...רקחמ


2006 רבמצד
ובצלפל ומכ םוח ילג לע עיפשמ רוחש שוהוק
...רקחמ


2007 לירפא
דשה ןטרסל ןוכיס ןיטקמ רוחש שוהוק
Uni. of Pennsylvania School of Med.-ב םירקוח ירבדל
ךכב ןיטקהל תויושע רוחש שוהוק ףסות תולטונ רשא םישנ
61%-ב דשה ןטרסל ןוכיס

רקחמב .הז אצממ ששאל ידכ םיפסונ םירקחמ םישורד םלוא
רשא םישנ 1,524-ו דשה ןטרס דגנ תולפוטמ 949 ופתתשה
הרקב תצובק וויה

יחמצה רישכתב םג אצמנ דשה ןטרסל ןוכיסב המוד םוצמיצ
רוחשה שוהוקה לע ססובמה (Remifemin) ןימפימר

International Journal of Cancer


2007 רבמבונ
דשה ןטרס תא םלוב רוחש שוהוק
דחי ב"הרא Columbia University ירקוח וכרעש רקחמ
יאנתב ,Naturex תיחמצ הקפסהל תיתפרצה הרבחה םע
םולבל היושע רוחשה שוהוקהמ תיצמת יכ אצמ ,הדבעמ
ןטרסה יאת תא תידיימ

Phytomedicine


2008 רבמבונ
דשה ןטרס לש ותוטשפתה לע עיפשמ רוחש שוהוק
ךרענש ב"הרא גרובסטיפ Duquesne University-ב רקחמ
קדב דשה ןטרסל תיטנג היטנ תולעב הבקנ ןיממ םירבכעב
ץלמומה סחי ותואב) רוחשה שוהוקה תפסוה תעפשה תא
ןתורגב ייח ךשמב ןנוזמל (םישנל

תוקלל ןוכיסה לע עיפשמ וניא רוחשה שוהוקה יכ אצמנ
לש ותוטשפתהל ןוכיס רתיב ואצמנ ןה ךא ,דשה ןטרסב
תואירה לא ןטרסה

יבגל םג הלח וז העפשה םא קודבל רתונ םירקוחה ירבדל
םישנ

Cancer Research


2011 ראוני
דבכב עגופ וניא רוחש שוהוק
דבכל רוחשה שוהוקה םרוג ותוא קזנה לע םיחווידה תורמל
ןהייחב רבעמה תפוקתב וב תושמתשמה םישנ לש (Liver)
ילנומרוה לופיטל ףילחתכ

Cchaper & Brummer GmbH ירקוח ידי-לע תמוא אל רבדה
,םישנ 1,100 לעמ ופתתשה םהב םירקחמ 5 וקרסש הינמרג
םישדוח 6 דע 3 ךשמב רוחשה שוהוקה תועפשה וקדבנ ןהב

Menopause

.