תושדח - הניגה חצק
Black cumin - News

ןוסיחה תכרעמ קוזיחב ףתתשמ חצקה
בלבלה ןטרס דגנ לאיצנטופ הארמ הניגה חצק
ןוניקומיתהו חצקה לש תוילאיבורקימ-יטנאה תועפשהה
המישנה יכרדל הניגה חצק לש יתקלד יטנאה לאיצנטופה
הניגה חצק יערז ןמש לש םדב רכוסה תונורתיב ךמות רקחמ
סרטסב עייסמו הנישה תוכיא תא ריבגמ הניגה חצק ןמש
הניש תרפשמו סרטס םע דדומתהל תעייסמ חצקה תיצמת

...הניגה חצק ואר

2003 רבוטקוא
ןוסיחה תכרעמ קוזיח
Bundesforschungsanstalt ןוזמה זכרמב ךרענש רקחמ
,שדח רצומ דילוה הינמרג (Federal Research Institute)
(Immune system) ןוסיחה תכרעמ תא קזחל רומאש

,(Elderberry) קובמס בלשמ Anti-max ארקנש רצומה
הניגה חצקו (Ginger) ליבגנז (Green tea) קורי הת
(Black cumin)

,(Stomach acid) הביקה תצמוח ינפמ הנגהל ףוטע רצומה
עגפ אלל (Circulation) םדה רוזחמל עיגיש ךכ


2009 לירפא
בלבלה ןטרס דגנ לאיצנטופ הארמ הניגה חצק
הינבליסנפ Thomas Jefferson Uni.-ב רקחמ יאצממ
American Association for Cancer-ב וגצוהש ב"הרא
100th Annual Meeting 2009 (AACR) Research
הניגה חצק (Extract) תיצמת יכ םיארמ Denver USA
תחימצ תא רוצעל קר אל היושע (Black cumin)
בכעל םג אלא ,(Pancreatic cancer) בלבלה ןטרס
(Tumours) םילודיגה תוחתפתה תא

ןמשב ירקיעה ביכרמה ,(Thymoquinone) ןוניקומית
יטנא תוליעפ לעב אצמנ ,(Black cumin) הניגה חצק
האצותהו (Anti-inflammatory activity) תיתקלד
תורושקה תויתקלד תובוכרת לש רתוי תוכומנ תומר 
בלבלה ןטרסל

םיידיתע םירקחמ םאש ךכ לע םיעיבצמ םיאצממה
בלבלה תקלד םע םישנא ךכמ וחיוורי הז עדימ ותמאי
וא תוחתפתהל ןוכיסב םיאצמנ רשא ולא וא תינורכ
בלבלה ןטרס לש תונשיהל

שומישב םייוצמ חצקה (Oil) ןמשו (Seeds) םיערזה
ןוכיתה חרזמב תובר תונידמב תיתרוסמה האופרב בחרנ
תוערפה רפסמ ללוכ ,תולחמ ןווגמב לופיטל היסאבו
(Immune & inflammatory dis.) תויתקלדו תוינוסיח

Oxford journal Hepatopancreatobiliary (HPB)


2014 רבמצד
ןוניקומיתהו חצקה לש תוילאיבורקימ-יטנאה תועפשהה
תוילופיט תועפשה שי (Black cumin) הניגה חצק יערזל
תועפשה ילעב םה יכ חוודו תובחרנ (Therapeutic effects)
רועה תולחמ ומכ תובר תולחמ דגנ תויתועמשמ
לוכיעה תכרעמב תויעב ,(Jaundice) תבהצ ,(Skin diseases)
,(Anorexia) היסקרונא ,(Gastrointestinal problems)
,(Dyspepsia) לוכיע תוערפה ,(Conjunctivitis) תימחלה תקלד
םד ץחל רתי ,(Diabetes) תרכוס ,(Rheumatism) ןורגיש
,(Intrinsic hemorrhage) ימינפ םומיד ,(Hypertension)
המתסא ,(Amenorrhea) תסו רדעה ,(Paralysis) קותיש
,(Bronchitis) סיטיכנורב ,(Cough) לועיש ,(Asthma)
(Fever) םוחו (Headache) שאר יבאכ

םיביכרמה דחא אוה (Thymoquinone /TQ) ןוניקומית
תונוש תוליעומ תונוכת ול שיו רתויב םיליעפה


2017 ראוני
הניגה חצק לש יתקלד יטנאה לאיצנטופה
המישנה יכרדל

הינטירב University College London-ב רקחמ
הניגה חצק ןמש םיליכמ רשא ןוזמ יפסות יכ אצמ
המתסאב הטילש רפשל םייושע ,(Black cumin oil)
(Lung function) תואירה דוקפיתבו (Asthma)

םרג ,תועובש 4 ךשמב ,םויב םרג 1 תכירצש אצמנ
המתסאב הטילשה ינמסב םייתועמשמ םירופיש
םדב םיליפוניזואאה תריפסב ןפוד תאצוי הדיריו
.(Peripheral blood eosinophil countt) יפקיהה

דיקפת (Eosinophils) םיליפוניזואא יאתל
תריפסו המתסאב תקלדב יזכרמ
יגולויב ןמסל תבשחנ םדב םיליפוניזואאה
המתסאב םייוסינב ינויח

תיתועמשמ הדירי םג התווח חצקה ישמתשמ תצובק
ורקימ/םיאת 15 תמועל 50- :םדב םיליפוניזואאב
שיא 60-מ םינותנ ופסא םירקוחה .רטיל

Phytotherapy Research


2021 ינוי
םדב רכוסה תונורתיב ךמות רקובמ יארקא יוסינ
הניגה חצק יערז ןמש לש

םע שיא 43 ופתתשה וב ,ינאריא-ילרטסוא ףתושמ רקחמ
ןוזמ יפסות יכ אצמ ,תועובש 8 ךשמנו 2-גוס תרכוס
םייושע (Black cumin oil) הניגה חצק ןמש םיליכמה
(Manage blood sugar) םדב רכוסה תמרב טולשל עייסל
םיילובטמ-וידרק םידדמ רפשלו
,2-גוס תרכוס ילוחב (Cardiometabolic measure)
(Type-2 diabetics)

ןמש לש ,םויב םרג 1 ןב ,הז ףסות תליטנ יכ םג אצמנ
םדב רכוסה תומרב יתועמשמ רופישל האיבה ,חצקה
ללוכה לורטסלוכב ,(Fasting blood sugar levels) םוצב
,BMI-בו (Total and LDL cholesterol) LDL-בו
םדה ץחלבו (Waist circumference) םיינתומה ףקיהב
המד תפורתל האוושהב ,(Blood pressure)

Phytotherapy Research


2022 ראורבפ
סרטסב עייסמו הנישה תוכיא תא ריבגמ הניגה חצק ןמש
הניגה חצק ןמש ליכמה ףסות תליטנש אצמ םדא ינבב רקחמ
היושע (Standardized oil from black cumin) יטרדנטס
(Sleep quality) הנישה תוכיא תא תיתועמשמ רפשל
(Sleep problems) הניש תויעב םע םישנאב

ןמש ג"מ 200 תב תימוי הליטנ ומסרופש םינותנל םאתהב
= (Thymoquinone) ןוניקומית = הניגה חצק
תאו 29%-ב (REM sleep) REM-ה תנש תא הלידגמ
82%-ב REM תנש הניאש הנישה

םירופישב םג ופצ ודוה Mahatma Gandhi Uni ירקוח
וסחוי םלוכו (Anxiety) הדרחהו (Stress) סרטסה ידדמב
חצקה ןמשב ןוניקומיתה ביכרמל

לכ .הניש תויעב םע םיאירב םישנא 15 ופתתשה רקחמב
ןוניקומיתב רישעה חצק ןמש ג"מ 200 וכרצ םיפתתשמה
םימי 28 ךשמב

רשא הנישה תוליעיב םירופישל ףסונב יכ ולעה תואצותה
הרפיש חצקה ןמש תכירצ ,Non-REM-ו REM תנשכ תדדמנ
הנישה ןמז תאו ללוכה הנישה ןמז תא םג תיתועמשמ
םימי 7 רחאל ופצנ םירופישה ,(םדריהל חקולש ןמזה)
ףסותה תליטנ לש דבלב

Journal of Herbal Medicine


2023 יאמ
הניש תרפשמו סרטס םע דדומתהל תעייסמ חצקה תיצמת
ליכמה BlaQmax ףסותבב שומיש יכ אצמ ידוה רקחמ
,םוי 90 ךשמב ,(Black cumin oil) הניגה חצק ןמש
ליבוהו (Immune status) ינוסיחה בצמב םייונישל רושק
ריצ לע עיפשמכ חצקה ןמש תא עיצהל םירקוחה תא
(Stress-Sleep-Immunity axis) תוניסח-הניש-סרטסה

תיצמת תוליעי תא חיכוה יחכונה יוסינה םירקוחה ירבדל
תוניסח-הניש-סרטסה ריצ לש חוטב תסוומכ חצקה ןמש
תמקשמו החונינ הניש ססבל ,סרטסה לע תפסונ הלקהלו
םיאירב םיקדבנ ברקב (Immunity) תוניסחה תא רפשלו
תמקשמ יתלב הניש יאנתב םינייפואמה

תיצמת ולביקש ,הניש תויעב םע שיא 72 ופתתשה רקחמב
.םוי 90 ךשמב ובצלפ וא (םויב ג"מ 200) הניגה חצק ןמש
הנישה תוכיא דדמ תועצמאב וכרעוה סרטסהו הנישה
(PSQI) גרובסטיפ לש

Frontiers in Nutrition

.