2 תושדח - הנואוחירמו שישח סיבנאק
Cannabis, Hashish and Marijuana - News 2

(2) קיזמ יביספ הנאוחירמ ןושיע
(2) חומב תעגופ הנאוחירמ
תיאופר הנאוחירמ
תומצעב םירבשל סיבאנק
(3) חומב םישער ריבגמ סיבאנק
הנאוחירמב שומיש דגנ הפורת
עורג ילולימ ןורכיזו הנאוחירמ
תודרחו חור בצמ ,הנאוחירמ
תושגרה דוביעו סיבאנק
(4) חומב ןימפוד תשרפהו הנאוחירמ
תויטוכיספ-יטנא תופורתו סיבאנק
תנכוסמ ןויריהב הנאוחירמ
תילטנודוירפ הלחמו הנאוחירמ
חומב לומגתה תכרעמו הנאוחירמ
שפנה תואירבב תעגופ הנאוחירמ
רמייהצלא ןובלחומ הנאוחירמ
תורכמתהו קבט+סיבאנק ןושיע
(3) באכ דגנ סיבאנק
תולצעל הליבומ הנאוחירמ
הזוכיספו סיבאנק
סיזורופואטסואל ןוכיסו הנאוחירמ
בלה רירש תא השילחמ הנאוחירמ
(2) היספליפא יסוכריפ דגנ לוידיבנק
(3) קיזמ יביספ הנאוחירמ ןושיע
(5) הנאוחירמ ינשעמ חומב םד תמירז
(1) םירירש תושקונ דגנ הנאוחירמ
(1) הצופנ תשרטו סיבאנק
ייה אלל הנאוחירמ
(2) םירירש תושקונ דגנ הנאוחירמ
תמדקומ הדילל ןוכיסו הנאוחירמ
IQ-ב תרכינ הדיריל רושק סיבאנק
םיכשאה ןטרסו סיבאנקב שומיש
(2) הצופנ תשרטו סיבאנק
(1) באכ דגנ סיבאנק
(2) באכ דגנ סיבאנק
16%-ב ךומנ םוצב ןילוסניא
(3) הצופנ תשרטו סיבאנק
ןורק ילוחל יאופר סיבנק
תוינומיאוטוא תולחמו הנאוחירמ
הינרפוזיכסו הנאוחירמב שומיש
פמה יערז ןמש תונורתי
םיירלוקסו-וידרק םיכוביסו הנאוחירמ
(1) רמייהצלא תלחמ דגנ הנאוחירמ
תויתריצי רפשמ וניא סיבאנק
ןוטניט דגנ יאופר סיבאנק
(1) חומב תעגופ הנאוחירמ
(1) קיזמ יביספ הנאוחירמ ןושיע
תיבטוק וד הערפהו סיבאנק
(1) היספליפא יפקתה דגנ הנאוחירמ
אווש תונורכזל תמרוג סיבאנק

...שישח/הנאוחירמ/סיבאנק ואר
 
2012 יאמ
,תויביטנגוקב תעגופ ךא ,םירירש תושקונ לע הליקמ הנאוחירמ
(1) הצופנ תשרט ילוחב
ב"הרא University of California, San Diego-ב רקחמ
םיריש תויוצווכתה לע לקהל יושע הנאוחירמ ןושיע יכ אצמ
הצופנ תשרט ילוחב (Pain) םיבאכו (Muscle Spasms)
הדירי ןובשח-לע אב רבדה ךא ,(Multiple Sclerosis/MS)
.(Decreased Cognition) תויביטנגוקב
51 עצוממ ליג ינב םירגובמ םילפוטמ 30 ופתתשה רקחמב
הביגה אלש (Spasticity) םירירש תושקונמ ולבסש םינש
.םימייק םילופיטל

Canadian Medical Association Journal


2012 ינוי
(1) הצופנ תשרט תומדקתה לע עיפשמ וניא סיבאנק
ביכרמה םא ונחבש הינטירב Plymouth University ירקוח
לש התוחתפתה תא טיאמ (THC) סיבאנקב ירקיעה ליעפה
ול ןיא יכ םירסומ (Multiple Sclerosis/MS) הצופנ תשרט
,םינש 8 ךשמנש ,רקחמב .הלחמ תומדקתה לע העפשה לכ
.הצופנ תשרטב םילוח 500-ל בורק ופתתשה

Ann. Meeting of the Assoc. of British Neurologists


2012 ילוי
ייה אלל הנאוחירמ םילדגמ לארשיב
החתיפ תילארשיה (Tikun Olam) "םלוע ןוקית" תרבח
העפשה אלל - ("תולטסמתה") ייה אלל הנאוחירמ לש ןז
סיבאנקה ןז .(Highless Marijuana) תיביטקאוכיספ
."לקדיבא" יורק שידחה ילארשיה

Medscape


2012 ילוי
הצופנ תשרט ילוחב םירירש תוחישק תיחפמ ילארוא סיבאנק
יכ אצמ הינטירב University of Plymouth-ב רקחמ
לע לקמ (Oral Cannabis) הפב לטינה/ילארוא סיבאנק
ףוג יבאכ לע ,(Muscle Stiffness) םירירש תושקונ
(Muscle Spasm) םירירש תויוצווכתה ,(Body Pain)
.(Sleep Disturbances) הניש תוערפהו
םילוחה ,64 דע 18 ינב ,םילפוטמ 279 ופתתשה רקחמב
םיפתתשמה .(Multiple Sclerosis/MS) הצופנ תשרטב
יטרדנטס ילארוא סיבאנק תיצמת ג"מ 2.5 הליחתב ולביק
,ובצלפ וא (Standardized Oral Cannabis Extract/CE)
.ג"מ 25 דע ,םוי 12 ךשמב ,לדגש ןונימ ,םויב םיימעפ

Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry


2012 ילוי
תמדקומ תדילל ןוכיס רתיל רושק הנאוחירמב שומיש
וב ,הילרטסוא University of Adelaide-ב לודג רקחמ
הליג ,ןנויריהל 15-ה עובשהמ חלה ,םישנ 3184 ופתתשה
םה (Low BMI) ךומנ ףוג תסמ סקדניאו הנאוחירמ יכ
.(Preterm Birth) תמדקומ הדילל םיבר ןוכיס ימרוג ןיב
תבשחנ תמדקומ הדיל .הז ןוכיס הליפכמ הנאוחירמה
.(Pregnancy) ןויריהל 37-ה עובשה ינפל הדילכ

PLoS One


2012 טסוגוא
IQ-ב תרכינ הדיריל רושק סיבאנקב ךשוממו םדקומ שומיש
ינפל תועיבקב סיבאנקב שמתשהל םיליחתמה םירגבתמ
(Intelligence) היצנגילטניאב תרכינ הדירי םיארמ 18 ליג
.םיוסמ בלשב םסב שמתשהל וקספ םה םא םג םתורגבב
םירסומ ב"הרא הניילורק ןופצ Duke University ירקוח
8-ב הדרי םסב םישמתשמה לש היצנגילטניאה תמר יכ
.וב ושמתשה אל םלועמש ולאל האוושהב ,תודוקנ
סיבאנקב שמתשהל ולחהש םירגובמ ,תאז תמועל
וא הקספה .ןמזה םע IQ-ב הדירי לכ וליג אל םתורגבב
לש אלמ םוקישל האיבה אל סיבאנקב שומישב התחפה
.םסב רבעשל םישמתשמה לש ילאוטקלטניאה דוקפיתה

Proceedings of the National Academy of Sciences


2012 רבמטפס
םיכשאה ןטרסל ןוכיס לידגמ סיבאנקב שומיש
ןוכיס ךכב לידגהל םילולע סיבאנקב םישמתשמ רשא םירבג
.(Testicular Cancer) םיכשאה ןטרס לש םימיוסמ םיגוסל
ורטינ ב"הרא University of Southern California ירקוח
.םיכשאה ןטרסמ םילבוסכ ונחבוא רשא םיריעצ םירבג 163
.םיאירב םירבג 292 ורטונ ליבקמב
לפכב ויה סיבאנקב שומיש לש הירוטסיה םע ולא יכ אצמנ
(Non-Seminoma) "המונימס וניאש" םיכשאה ןטרסל ןוכיס
םהינש .(Mixed Germ Cell) םינוש לודיג יגוס לש בוליש וא
.העורג תוחתפתה תיזחת/הזונגורפ ילעב תויהל םיטונ

Cancer


2012 רבמצד
(2) הצופנ תשרטב סיבאנק תיצמת תוליעי יבגל קפס
לכב לולע סיבאנקה חמצ תויצמתב שומיש ללוכה לופיט
הצופנ תשרט ילוחב לופיט יבגל ליעי תויהל אלש תאז
.(Multiple Sclerosis/MS)
םיצממ ותוא ,(Sativex) סקביטס רצומב אוה רבודמה
םירירש תויוצווכתהב לופיטל שמשמ רשא ,סיבאנקהמ
םילופיט וליעוה אל םהל םילוחב (Muscle Spasms)
.םירחא

Drug and Therapeutics Bulletin


2012 רבמצד
(1) לבסנ רתויל באכ השוע סיבאנקה
רתוי תלבסנל באכ תייווח ךופהל יושע סיבאנקב ליעפ ביכרמ
.(More Bearable)
THC-ה ביכרמ יכ וליג הינטירב Oxford University ירקוח
קלחל רשפאמ ךא ,באכה תמצוע תא תיחפמ וניא סיבאנקב
םינייצמ םירקוחה .(Stand the Pain) וב דומעל םישנאהמ
.שיאל שיאמ דאמ הנתשמ וז העפשהש

Pain


2013 לירפא
(2) באכ תלקהל הליעומ הנאוחירמ
םיחוודמ ב"הרא קרוי-וינ Columbia University ירקוח
(Dronabinol) לוניבנורד היורקה הנאוחירמ תלולג יכ
הנאוחירמה (Smoking) ןושיעמ רתוי באכ לע הליקמ
.רתוי תכשמתמ ,באכל תושיגרה תניחבמ ,התעפשההו

.THC :הנאוחירמב ליעפה רמוחה תא הליכמ הלולגה
היפרתומיכב םילפוטמל רשוא רבכ וז הלולגב שומישה
תוליחבמ םילבוסה (AIDS) סדייאבו (Chemotherapy)
30 ופתתשה רקחמב .(Vomiting) תואקהמו (Nausea)
.הנאוחירמ ונשיע ןכל םדוקש םישנ 15-ו םירבג 15- שיא

Neuropsychopharmacology


2013 יאמ
16%-ב תוכומנ הנאוחירמ ינשעמב םוצב ןילוסניאה תומר
םינשעמ םניאש ולא תמועל
םייבויח םידדמל רושק אצמנ הנאוחירמב עובק שומיש
.(Diabetic Control) ףוגב רכוסה תמרב הטילשל םירושקה
ינשעמ יכ אצמ םייאופר םיזכרמ רפסממ םירקוח תווצ
(Fasting Insulin) םוצב ןילוסניא תומר ילעב םה הנאוחירמ
ןילוסניאל תדוגנת חתפל ךומנ ןוכיס ילעבו תיתועמשמ תוכומנ
םילבוסכ ונחבוא םהש רחאל םג תאז ,(Insulin Resistance)
.(Diabetes Mellitus) 1-גוס תרכוסמ
ךרענש (NHANES) םדוק לודג רקחממ ופסאנ רקחמה ינותנ
.שיא 4,657 ופתתשה םהב ,2010-ו 2005 םינשה ןיב

The American Journal of Medicine


2013 רבוטקוא
םיבצעה תכרעמ לע םיניגמ הנאוחירמב םילקימיכ
(3) הצופנ תשרט ינפמ
תולחמב לפטל תורזוע הנאוחירמב CBD-ו THC תובוכרת
,םירבכעב (Multiple Sclerosis) הצופנ תשרט תויומד
(Brain) חומב (Inflammation) תקלד תוענומ ןהש ךכב
.(Spinal Cord) הרדישה דומעבו
ביכרמ איה תקלדש םיריבסמ ביבא-לת תטיסרבינוא ירקוח
ךא ,ףוגה לש (Immune Response) תינוסיחה הבוגתב
.הטילש ללכמ אצוי הז ,הצופנ תשרט לש ומכ םירקמב

Journal of Neuroimmune Pharmacology


2013 רבמבונ
ןורק ילוחל יאופר סיבאנק
יושע סיבאנק ןושיע יכ אצמ ריאמ יאופרה זכרמב רקחמ
תויתקלד םייעמ תולחמ לש םינימסת לע לקהל
זכרתה רקחמה .(Inflammatory Bowel Diseases)
10 ךשמנש ,רקחמב .(Crohn's Disease) ןורק תלחמב
וגישה םילפוטמהמ 45% .םילפוטמ 21 ופתתשה ,תועובש
.הלחמב (Complete Remission) תטלחומ הגופה

Israel Medical Association Journal


2013 רבמבונ
תוינומיאוטוא תולחמב לופיטל הנאוחירמ
University of South Carolina ירקוח לש םהירבדל
,הנאוחירמב ירקיעה ליעפה ביכרמה ,THC ב"הרא
םילבוסב םג לפטל יושע (Pain) באכב לופיטל שמשמה
.(Autoimmune Disorders) תוינומיאוטוא תולחממ

תולעהל THC-ה לש ותלוכיל תאז םיסחיימ םירקוחה
תויואטבתהמ 60%-מ הלעמל לש םתוליעפ תמר תא
לודג ןווגמ לע העפשה ךות (Gene Expression) םינגה
רקחמה .(Biological Processes) םייגולויב םיכילה לש
.םירבכע לע THC-ה תעפשה תא ןחב רקחמה

Journal of Biological Chemistry


2013 רבמצד
הינרפוזיכסל םירושקה ,חומב םייונישו הנאוחירמב שומישה
םירסומ ב"הרא יונילא Northwestern University-ב םירקוח
ןורכיזב הדיריל םורגל לולע הנאוחירמב דבכ שומיש יכ
חומה דוקפיתב םיילמרונ-אל םייונישלו (Poor Memory)
םחומב םישחרתמ רשא ולאל םימודה (Brain Function)
.(Schizophrenia) הינרפוזיכס ילוח לש

,םהייחל 20-ה תונשב םיריעצ לש םחומ תא ונחב םירקוחה
לוכה-ךסו 17 וא 16 ליגמ לחה ,תועיבקב הנאוחירמ וכרצש
ןורכיזב םג עגפ הנאוחירמב שומישה .םינש 3-כ ךשמב
.ולא םיריעצ לש (Working Memory) הדובעה

Schizophrenia Bulletin


2014 ראורבפ
פמה יערז ןמשל םירושק םישדח םייתואירב תונורתי
,םיביכרמ (Hemp Seed Oil) פמה יערז ןמשב וליג םירקוח
םילורטס ,(Linolenic Acids) תוינלוניל תוצמוח םהב
.(Aliphatic Alcohols) םייטפילא םילוהוכלאו (Sterols)
תולחמ לע תיבויח העפשה שי פמהה ןמשל יכ םג אצמנ
(Dermatological Diseases) רועה לש/תויגולוטמרד
:(Lipid Metabolism) םידיפילה לש םירמוחה ףוליחו
.ףוגב תוקרפתמ (Fatty Acids) ןמוש תוצמוח וב ךילהתה

,תוהובג (Vitamin A) A ןימטיו תומר ואצמנ פמהה ןמשב
(Vitamin E) E ןימטיו ,(Vitamin C) C ןימטיו
ןחרז םילרנימהו (Beta-Carotene) ןיטורק אטבו
םויזנגמ ,(Potassium) ןגלשא ,(Phosphorus)
.(Calcium) ןדיסו (Sulfur) תירפוג ,(Magnesium)

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2014 לירפא
התומתו םיירלוקסו-וידרק םיכוביסל רושק הנאוחירמב שומיש
Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse ירקוח
םימדוק םירקחממ עדימ ףוסיא תובקעב ,םיחוודמ תפרצ
ושמתשה רשא םיריעצ ברקב ,םיבר םיזופשיא לע ,םיבר
םיירלוקסו-וידרק םיכוביסמ האצותכ ,הנאוחירמב
םד-ילכב העיגפ :(Cardiovascular Complications)
תוומ ףאו חומב הז ללכב ,םינוש םירביאב

Journal of the American Heart Association


2014 טסוגוא
(1) רמייהצלא תלחמב לופיטל הנאוחירמב תבוכרת
ב"הרא Uni. of South Florida ירקוח לש םהירבדל
טיאהל תויושע הנאוחירמב THC לש רתויב תוכומנ תומר
רמייהצלא תלחמ לש התוחתפה תא רוצעל וא
תא תיחפהל ידכ ולא תומרב יד .(Alzheimer's Disease)
אצממ ןובלח ,(Amyloid Beta) אטב דיאולימעה לש ורוציי
הלחמ ןייפאמה םדקומ ןורכיז ןדבוא לע דיעמה יגולותפ
ילאירדנוכוטימה דוקפיתה ךכב רפתשמ ןכ ומכ .וז
,היגרנא תקפסאל שורדה (Mitochondrial Function)
.אירב חומ לע הרימשלו תותוא תרבעהל

Journal of Alzheimer's Disease


2014 רבוטקוא
תויתריצי רפשמ וניא סיבאנקב שומיש
תויתריצי רפשמ סיבאנק ןושיע יכ םינימאמה םישנא םנשי
יכ אצמ דנלוה Leiden University-ב רקחמ .(Creativity)

בכעל וליפא לולע ןושיעהו הילשא יהוז - ןוכנה אוה ךפיהה
םקלח .סיבאנק ינשעמ 59 ופתתשה רקחמב .תויתריציה תא
.ג"מ 5.5 ולביק םירחאהו THC ג"מ 22 ליכהש סיבאנק לביק

Psychopharmacology


2014 רבוטקוא
ןוטניטמ םילבוסל יאופר סיבאנק
סיבאנק םאה ורקחי ןוספלוו םילוח תיבב ןוטניטה תאפרמ ירקוח
.(Tinnitus) שארב םישער/ןוטניטמ םילבוסל ליעוהל יושע יאופר
ןורג-ןזוא-ףא תקלחמב םילפוטמ יכ ךכל םביל ומש םירקוחה
תורחא תויעב ללגב סיבאנקב םישמתשמ רשא באכ תקלחמבו
םילפוטמ .ןוטניטל תורושקה תועפותב הלקה לע םג םיחוודמ
תובקעב רתוי בוט םינשיו רתוי םיעוגר םה יכ וחוויד ולא
.סיבאנקב לופיטה

IH


2014 רבמבונ
(1) חומה לע הנאוחירמ לש חווטה תכורא העפשהה
יכ ואצמב"הרא סאלאד The University of Texas ירקוח
היושע הנאוחירמב ינורכ שומיש בקע חומה לע העפשהה
שומישה ךשמבו הב ןושארה שומישה ליגב היולת תויהל
םג ואצמ ,MRI רישכמב ורזענש ,םירקוחה .הנאוחירמב
יורקה חומה רוזיא היה הנאוחירמב םישמתשמל יכ
(Orbitofrontal Cortex/OFC) תיחצמ-תיתבוראה חומה תפילק
ךא ,(Addiction) תורכמתהל רושק הז רוזיא .רתוי ןטק
.(Brain Connectivity) חומה תוירושיק תא םג לידגמ אוה
62-ו םירגובמ הנאוחירמ ישמתשמ 48 ופתתשה רקחמב
.םסב םישמתשמ םניאש שיא

Proceedings of the Nat. Acad. of Sciences (PNAS)


2014 רבמצד
(1) קבט ןשע ומכ םדה ילכל קיזמ יביספ הנאוחירמ ןשיע
ךרענש University of California, San Francisco-ב רקחמ
הלולע הנאוחירמ ןשע לש תיביספ הפיאש יכ אצמ תודלוחב
.תוירגיס ןשע תפיאש ומכ הדימ התואב םדה ילכו בלל קיזהל
רשאכ םג ההז התייה תופרתהל םדה ילכ לש םתלוכיב העיגפה
יביטקאוכיספה ביכרמה ,THC ליכה אל הנאוחירמה ןשע
.הנאוחירמב ירקיעה

2014 Scientific Sessions Am. Heart Association (AHA)


2015 סרמ
תיבטוק וד הערפה ילעב לע סיבאנקה תעפשה
תא קדב רשא הינטירב Lancaster University-ב רקחמ
תיבטוק וד הערפהמ םילבוסה םישנא לע סיבאנקה תעפשה
םימוטפמיס ןה לידגה םסה יכ הליג (Bipolar Disorder)
.(Manic and Depressive Symptoms) םיינואכידו םיינאמ
לפטל ידכ סיבאנקב םישמתשמ םישנא םירקוחה תעדל
יכ םג ררבתה .תיבטוק ודה הערפהה ינימסתב ,םמצעב
ןכו בוט םחור בצמ רשאכ סיבאנקב םישמתשמ םישנא
.בוט חור בצמ קזחל ידכ

PLOS ONE


2015 לירפא
(1) הרומח היספליפא יפקתה הניטקמ הנאוחירמ
NYU, Children's Hospital of Philadelphia-ב רקחמ
רשא (Epilepsy) היספליפא ילוח יכ אצמ ב"הרא קרוי-וינ
ביכרמה - (Cannabidiol/CBD) לוידיבאנקב םישמתשמ
,ךכב ןיטקהל םייושע - הנאוחירמב ירקיעה יטוכיספ יתלבה
.50%-מ רתויב היספליפאה יפקתה תא ,םישדוח 3 ךותב
םע םידליב התפצנ הלקהה
(Dravet syndrome) הוורד תנומסת
,(Lennox-Gastaut Syndrome) וטסג-סקונל תנומסתו
.תוחפל תויטפליפא-יטנא תופורת 8-ל תודימע וארהש
םיפקתה םע ,םינש 26 דע םייתנש ינב ופתתשה רקחמב
.םיטלשנ יתלב

67th Ann. Meeting Am. Acad. of Neurology (AAN)


2015 לירפא
אווש תונורכזל הלודג היטנ םיארמ סיבאנק ישמתשמ
דרפס Universitat Autonoma de Barcelona-ב רקחמ
אווש תונורכז תווחל רתוי םידעומ סיבאנק ינכרצ יכ חוודמ
םיינורכ םישמתשמל םירקוחה ירבדל .(False Memories)
עדימ תרימשב היסולכואה ראשל רשאמ תויעב רתוי שי
לש תינורכ הכירצ יכ אצמנ תעכ .תונורכיז רוזחישבו שדח
איהש ךכב ,םישמתשמה לש םנורכיז תא תתוועמ סיבאנק
םיבזוכ וא םיינוימד תונורכז לש םתעפוה לע הליקמ
.(Imaginary or False Memories)

Molecular Psychiatry


2015 יאמ
(2) הלק הלערהל תמרוג סיבאנק ןשעל תינוציק תיביספ הפישח
Johns Hopkins Uni. School of Medicine-ב רקחמ
םיאנתב סיבאנק ןשעל תיביספ הפישח יכ אצמ ב"הרא
םילולע ,רוגס בכר וא ררוואמ יתלב רדח ומכ ,םיינוציק
.םסה תעפשה תא שוחל םינשעמ םניאש ולאל םורגל
.תולק היצנידרואוקו ןורכיז תויעב תווחל םילולע םה
םסה תואצמיה תקידבל וביגי םה םימיוסמ םירקמב
.םסב ליגר שמתשמל המודב ,ןתש תקידב תועצמאב
.45 דע 18 ינב שיא 7 ופתתשה רקחמב

Drug and Alcohol Dependence


2015 ינוי
(2) חומב עגופ סיבאנקה יכ הארמ הימדה
קרוי-וינ Columbia University Medical Center ירקוח
םייונישל רושק סיבאנקב ךשוממו דבכ שומישש וליג ב"הרא
ןכל םדוק ךכב םיברועמ ויה אלש חומ ירוזיאב םיילילש
.(Memory) ןורכיזו (Learning) הדימל ייוקילל םירושקו
תויהל תולולע סיבאנקב ימוימוי שומישל םירקוחה ירבדל
.םירחא םימס לש ולאל המודב תוילילש תוכלשה

ךא ,קיזמ וניאש לק םס אוה סיבאנקש םיבשוח םישנא
םירקוחה .ךכ וניא הזש הארה הז רקחמו ךכ וניא רבדה
שמתשהל ולחהש ,םידבכ סיבאנק ישמתשמ 11 ןיב וושיה
,תרוקיבכ םיאירב םישנא 12-ל ,16 ליג תוביבסב סיבאנקב
.םינש 28-כ ינב ויה םלוכ

Society of Nuclear Medicine and Molecular
Imaging 2015 Annual Meeting


2015 ינוי
תיאופר הנאוחירמ לש תונורתיב וכמתיש תויאר תורסח
תורמל הינטירב University of Bristol-ב םירקוח ירבדל
ב"הראב תויאופר תורטמל הנאוחירמב בחרנה שומישה
םיבצמב לופיטל הז םס לש תוליעיה ,תופסונ תונידמ רפסמבו
םידיאוניבנקב תוכמותה תויארה .הרורב הניא םימיוסמ םייאופר
.תונותמ דע תושלח ןה יאופר שומישב (Cannabinoids)
ופתתשה םהב ,םייארקא םיינילק םירקחמ 79 ורקס םירקוחה
לופיטב םידיאוניבנקה לש םתוליעי תא וכירעהש ,שיא 6,462
.תויאופר תויעב לש ךרעמ לש םינימסתב

JAMA


2015 ילוי
תומצעב םירבשב לפטל רזוע סיבאנק
תבוכרת הנאוחירמב וליג ביבא לת תטיסרבינוא ירקוח
(Non-Psychotropic Compound) תיפורט-וכיספ הניאש
.(Bone Fissures) תומצעב םיקדס יופירב רוזעל היושעש
רזועה (Cannabidiol/CBD) לוידיבאנקב אוה רבודמה
.(Bone Fractures) םצעב םירבש לש םיופירל תיתועמשמ
.ךריה זכרמב םירבש םע תודלוחב השענ רקחמה

Journal of Bone and Mineral Research


2015 רבמצד
(3) חומב םישער ריבגמ סיבאנק
ביכרמהש הליג ב"הרא Yale School of Medicine-ב רקחמ
שער הנוכמה תיארקא תיבצע תוליעפ ריבגמ סיבאנקב THC
םיאצממ .םיאירב םישנא לש םחומב ,(Neural Noise) יבצע
דיקפת תויהל יושע קזח יבצע שערלש ךכ-לע םיעיבצמ ולא
.סיבאנקל שיש (Psychosis) הזוכיספה תייומד העפשהב
םישנא 24 ופתתשה רקחמב

Biological Psychiatry


2016 ראוני
תושק יאוול תועפות םע ,הנאוחירמב שומיש דגנ הפורת
אצמ ב"הרא דנלייא דור Brown University-ב ךרענש יוסינ
יגולוכיספ ץועי םע (Topiramate) טמריפוט הפורתה בולישש
הנאוחירמב שומיש תרעבמ (Psychological Counseling)
,תאז םע .דבלב ץועי רשאמ רתוי םיריעצ םינשעמ ברקב
יאוולה תועפות תא תאשל ולכי אל םיבדנתמה 66 ןיבמ םיבר
.הפורתה לש

Brown University


2016 ראורבפ
עורג ילולימ ןורכיזל רושק הנאוחירמב שומישה
הנש 25 ךשמנש ,ץייווש University of Lausanne-ב רקחמ
הנאוחירמב חווט ךורא שומישש אצמ ,שיא 3,499 וב ופתתשהו
הארנ תאז םע ,עורג (Verbal Memory) ילולימ ןורכיזל רושק
.ועגפנ אל םירחא םייביטנגוק םידוקפית יכ

JAMA Internal Medicine


2016 ראורבפ
הדרח תוערפהל וא חור בצמל רושק וניא הנאוחירמב שומישה
קרוי-וינ Columbia University Medical Center-ב רקחמ
רשק ואצמש םימדוק םירקחמ יאצממל דוגינב יכ אצמ ב"הרא
,תיבטוק וד הערפה ,הדרח ,ןואכידל סיבאנקב שומישה ןיב
םיפסונ םירקחמ ךא ,(Psychosis) הזוכיספו םימסב שומיש
סיבאנקב שומיש ןיב רשק ןיא ,תאז רזחשל וחילצה אל
.(Anxiety Disorders) הדרח תוערפהו (Mood) חור בצמל
םינש 3 ידמ וניאורש םירגובמ 34,653 ופתתשה רקחמב
.בחרנ רקס תרגסמב

JAMA Psychiatry


2016 סרמ
תושגרה דוביע לע עיפשמ סיבאנקב שומישה
דציכ וקדבש ב"הרא Colorado State University ירקוח

(Processing Emotions) תושגרה דוביע לע עיפשמ סיבאנקה
(Recognition) הרכהה לע תיתועמשמ עיפשמ סיבאנקש וליג
,החמש ומכ ,(Human Emotions) םיישונא תושגר דוביעו
.סעכו בצע
שומיש ךות תונויסנ םירקוחה וכרע םייתנשל בורק ךשמב
ידכ (Electroencephalogram/EEG) םרגולפצנא-ורטקלאב
.םיבדנתמ 70 לש םחומ תוליעפ תא רטנל

PLOS One


2016 לירפא
(4) חומב ןימפוד תשרפה התיחפמ הנאוחירמ
קרוי-וינ Columbia University Medical Center-ב רקחמ
תא ןיטקהל יושע הנאוחירמב דבכ שומיש יכ אצמ ב"הרא
הנשמ ירוזיאב םג .חומב (Dopamine) ןיפודה תשרפה
תיביטאיצוסא הדימלב דיקפת םיאלממה (Subregions)
,(Sensorimotor) תירוטומ-תירוסנסו (Associative Learning)
חומב (Globus Pallidus) סודילפ סובולגב םג ומכ
.ןימפודה תשרפה התחפ
םירוכמ ויהש 40 דע 21 ינב םירגובמ 11 ופתתשה רקחמב
םירבג 12 ןכו םינש 7-כ ךשמב לכה ךסו 6 ליגמ הנאוחירמל
םיפתתשמה לש םחומ תא ןקדב םירקוחה .תרוקיבכ םיאירב
.PET-CT רישכמ תועצמאב רקחמב

בצעה יאתב היוצמה תבוכרת איה (Dopamine) ןימפוד
(Prefrontal Cortex) תיחצמ-םדקה חומה תפילקבו חומב
אוה םש ,םיהובג םייתבשחמ םידוקפיתב תברועמה
(Thinking) הבשחמ ומכ ,םייביטנגוק םידוקפיתל שרדנ
.םיילוהינ םידוקפית ,(Working Memory) הדובע ןורכיז

םהב ,םירחא םיינפוג םידוקפיתל םג שמשמ ןימפודה
.(Learning) הדימללu בשקל ןכו (Movement) העונת
,חומב (Reward) לומגה תכרעמב שמשמ ןימפודה
.(Pleasure) האנה/גנועה ךילהתמ קלחכ

...(Dopamine) ןיפוד םג ואר

Molecular Psychiatry


2016 לירפא
תויטוכיספ-יטנא תופורת תעפשה לידגמ סיבאנקה
-יטנא תופורת לש ןתעפשה תא הלידגמ סיבאנקב תבוכרת
.(Antipsychotic Medications) תויטוכיספ
תא קדבש הינטירב Kings College London-ב רקחמ
הוולנ לופיטכ (Cannabidiol) לוידיבנק תבוכרתה תעפשה
רפיש רבדה יכ הליג (Schizophrenia) הינרפוזיכסב
.םינימסתה תרמוח תאו םייבויח םינימסת תיתועמשמ
םילפוטמ 88 ופתתשה ,תועובש 4 ךשמנש ,רקחמב
תויטוכיספ תוערפה וא הינרפוזיכס םע 65 דע 18 ינב
.תחא תיטוכיספ-יטנא הפורתב עגרכ ולפוטש תורושק

2016 Biennial Meeting Schizophrenia Int.
Research Society (SIRS)


2016 יאמ
תמדקומ הדילל רומח ןוכיס איה ןויריהב הנאוחירמ
רשק הליג הילרטסוא University of Adelaide-ב רקחמ
(Pregnancy) ןויריהב הנאוחירמב ךשמתמ שומיש ןיב רישי
ודמע םירקוחה תושרל .(Preterm Birth) תמדקומ הדילו
דנלריא ,דנליז-וינ ,הילרטסואמ תודיל 5,500-מ הלעמל ינותנ
םהמ ,(SCOPE) םדוק לודג רקחמב ופתתשהש הינטירבו
ןויריהה ןמזבו ינפל הנאוחירמב שומיש לע 5.6% וחוויד

Reproductive Toxicology


2016 ינוי
תילטנודוירפ הלחמל ןוכיס לידגמ הנאוחירמב ךשוממ שומיש
שומיש יכ אצמ ב"הרא Arizona State University-ב רקחמ
תילטנודוירפ הלחמל ןוכיס לידגמ הנאוחירמב חווט ךורא
םע .(Periodontal Disease) ןשה בסימ תלחמ םג היורקה
םסב חווט ךורא שומיש ןיב רשק הז רקחמב אצמנ אל תאז
.תורחא תוינפוג תואירב תויעבו הז

JAMA Psychiatry


2016 ינוי
חומב לומגתה תכרעמ תא הנשמ הנאוחירמב ךשוממ שומיש
ואצמ ב"הרא סאלאד University of Texas-ב םירקוח
ךכב ולידגה ,בר ןמז הנאוחירמב ושמתשהש םישנא יכ
םירושקה (Brain) חומב םירוזיא לש םתוליעפ תא
םירושקה םיזמר םהינפב וגיצהשכ ,(Reward) לומגתל
רקחמב .תוריפל םיזמר תגצהל האוושהב ,הנאוחירמל
הזמ םסה תא וכרצ רשא הנאוחירמ ינכרצ 59 ופתתשה
.ותוא וכרצ אלש שיא 70-ו הנש 12

Human Brain Mapping


2016 ינוי
לש שפנה תואירבב עוגפל םילולע הנאוחירמו לוהוכלא
םיימדקאה םהיגשיהבו רעונ ינב
,תיאקירמאה RAND Corporation תרבח הכרעש רקחמ
ןוכית ידימלת יכ אצמ ,חוור תורטמ אלל ימלוע ןוגריא
(Alcohol) לוהוכלא םיתושו הנאוחירמב םישמתשמ רשא
(Mental Health) שפנה תואירבב תוקלל ןוכיס רתיב םינותנ
.(Academic Outcomes) םיימדקא םיגשיהבו
.ןוכית ידימלת 6,509 ופתתשה רקחמב

Addiction


2016 ילוי
בצע יאתמ רמייהצלאל רושקה ןובלח הקיחרמ הנאוחירמ
הלוי הל Salk Institute for Biological Studies-ב רקחמ
תא הקחירמ הנאוחירמב THC תבוכרתש אצמ ב"הרא
םינוריונ/בצע יאתמ (Beta-Amyloid) דיאולימע אטב ןובלחה
לש בצעה יאתב רבצנ הז ןובלח .(Nerve Cells/Neurons)
/םיקאלפ םחומב רצויו (Alzheimer's) רמייהצלא ילוח
םינוריונה ןיב תרושקתה תא םישבשמ רשא םיעקשמ
שבושמ ןורכיז ומכ ,הלחמה ינימסתל םימרוגו
דיאולימע אטב לש תוהובג תומר .(Impaired Memory)
.םינוריונ לש םתומלו (Inflammation) תקלדל תומרוג

Aging and Mechanisms of Disease


2016 ילוי
תורכמתהל ןוכיס לידגמ קבט םע סיבאנק ןושיע
ןושיעש אצמ הינטירב University College London-ב רקחמ
קיספהל היצביטומה תא ןיטקמ (Tobacco) קבט םע סיבאנק
.קבט אלל הנאוחירמ םינשעמש ולאל האוושהב ,ןושיעה תא
,סיבאנק ינכרצ 33,687-מ ופסאנ רשא םינותנ וללכנ רקחמב
.2014 Global Drug Survey רקחממ ,תונידמ 18-מ
תא עבוק סיבאנקה ךרצנ וב ןפואה יכ םימכסמ םירקוחה
.ךכל ועיקשי םהש ץמאמה תאו ןושיעה תקספהל היצביטומה

Frontiers in Psychiatry


2016 טסוגוא
(3) םישנ רשאמ םירבגב רתוי בוט םיבאכ תככשמ הנאוחירמ
ב"הרא Columbia University Medical Center-ב רקחמ
,(Pain Relief) באכב רתוי הלודג הלקה םיווח םירבג יכ אצמ
42 ופתתשה רקחמב .םישנ רשאמ ,הנאוחירמב שומיש ךות
.האנה םשל הנאוחירמ ונשיעש םישנ 21-ו םירבג 21- םירגובמ

Drug and Alcohol Dependence


2016 טסוגוא
תולצעל ליבומ הנאוחירמב שומישה
ךרענש ,הדנק University of British Columbia-ב רקחמ
THC - הנאוחירמב ירקיעה ביכרמה יכ אצמ ,תודלוחב
םירגתא םע דדומתהל תוחפ תונכומ תויהל תודלוחל םרג
רכז ןיממ תודלוח 29-ב ושמתשה םירקוחה .םיילכש
לככ ןהב ,תונוש ישוק תוגרדב תומישמ ודמע םהינפב
.לומגתה םג לדג ,הרבג ישוקה תגרדש

Neuroscience & Journal of Psychiatry


2016 רבמטפס
הזוכיספ תונשיהל תורישי רושק סיבאנק
יכ םיחוודמ הינטירב King's College London ירקוח
הזוכיספ לש הנושאר הדוזיפא רחאל סיבאנק ןושיע ךשמה
תונשיהל רבגומ ןוכיסל יתביסנ רשק רושק (Psychosis)
סיבאנקה תכירצ תקספה םירקוחה ירבדל .הזוכיספה
ןוכיסה תנטקהב רוזעל היושע הזוכיספ ףקתה רחאל
ופתתשה םייתנשכ ךשמנש ,רקחמב .הלחמה תונשיהל
.םינש 29 עצוממ ליג ינב ,םירבג 130-ו םישנ 90

JAMA Psychiatry


2016 רבוטקוא
סיזורופואטסואל ןוכיס לידגהל לולע הנאוחירמב דבכ שומיש
תומצעב םירבשו
יכ אצמ הינטירב University of Edinburgh-ב רקחמ
תופיפצ תא ןיטקהל לולע הנאוחירמב עובק דבכ שומיש
ןוכיס ךכב לידגהלו 5%-ב (Bone Density) םצעה
תומצעב םירבשו (Osteoporosis) סיזורופואטסואל
.םירגובמ 284 ופתתשה רקחמב .(Bone Fractures)

American Journal of Medicine


2016 רבמבונ
בלה רירש תא תינמז שילחמ הנאוחירמב שומיש
.רובשה בלה תנומסתל ןוכיס ליפכהל הלולע הנאוחירמ

רובשה בלה תנומסת
(Broken Heart Syndrome/Stress Cardiomyopathy)
.רומח ןפואבו תוריהמב שלחנ בלה רירש הב הלחמ איה
ומכ ,(Emotional Stressor) ישגר ץחל םה ךכל םימרוגה
םרגיהל הלולע הייעבה .סעכו העתפה ,דחפ ,קומע רעצ
ומכ ,(Physical Stressors) םיינפוג םיצחל ידי-לע םג
.דבכ םומידו המישנ יישק ,תותיווע ,ץבש

Johns Hopkins Heart and Vascular Institute ירקוח
לש ולאל דאמ םימוד וז הייעב ינימסת םירסומ ב"הרא
,המישנ רצוק ,הזחב םיבאכ :(Heart Attack) בל ףקתה
לש תינמז תלוכי יא ללגב תאז ,בל םלוהו תרוחרחס
תנומסת בל ףקתהל דוגינב ,תאז םע .םד בואשל בלה
.בל יאת לש םתומל תמרוג הניא רובשה בלה

,ב"הרא הינבליסנפ University Health Network-ב רקחמ
בלה תנומסת ןיב רשקה תא ןחב שיא 33,343 ופתתשה וב
םישמתשמה יכ אצמנ .הנאוחירמב שומישו רובשה
תא חתפל 2 יפמ רתוי ןב ןוכיס רתיב םינותנ הנאוחירמב

American Heart Association's Scientific Sessions
2016 in New Orleans, LA


2016 רבמצד
(2) תונוש תויספליפא תוערפהב םיסוכריפ תיחפמ לוידיבנק
יכ אצמ ב"הרא Massachusetts General Hospital-ב רקחמ
םיסוכריפ תיחפמ קקוזמ ילארוא (Cannabidiol) לוידיבנק
הדימעה היספליפא לש םירקמב תיתועמשמ (Seizures)
.(Treatment-Resistant Epilepsy) לופיט ינפב
.10 דע 4 ינב םילפוטמ 34-ב הליחתב הקדבנ לופיטה תוחיטב
םוח ,(Somnolence) תוינונשי התייה יאוולה תועפות רקיע
.(Decreased Appetite) ןובאיתב הדיריו (Pyrexia) היסקריפ/הובג

2016 Annual Meeting American Epilepsy Society (AES)


2016 רבמצד
(3) יביספ ןפואב הנאוחירמ ןשעל םילולע םידלי
.ןכוסמ השעמ תויהל לולע םידלי תברקב הנאוחירמ ןושיע
גופסל אלא ,תיביספ הנאוחירמ ןשעל קר אל םילולע םידלי
(Psychoactive Chemicals) םייביטקא-וכיספ םירמוח םפוגב
ב"הרא קרוי-וינ Mount Sinai Hosp. ירקוח .הנאוחירמהמ
יביטקא-וכיספה רמוחה ,THC ידירש תולגל ןתינש וליג ב"הרא
ןשעל ופשחנשש םידלי (Urine) ןתשב ,הנאוחירמב ירקיעה
.הנאוחירמה

Pediatric Research


2016 רבמצד
הכומנ הנאוחירמ םינשעמה לש םחומב םדה תמירז
(5) גירח ןפואב
ב"הרא Uni. of California, Los Angeles-ב םירקוח
לש םחומ תקידבל SPECT הימדה רישכמב ושמתשהש
םד תמירז חומב םיבר םירוזיאב וליג הנאוחירמ ינשעמ
םידעומה םירוזיאב דחוימב ,ילמרונ יתלב ןפואב הכומנ
ומכ ,(Alzheimer's) רמייהצלא ילוח ברקב עגפיהל
ינויחה חומב רוזיא ,(Hippocampus) סופמקופיהה
.הדימלו ןורכיזל

Journal of Alzheimer's Disease