הבסק
Cassava
Manihot esculenta


,הצחמל הצועמ יתנש-בר ץע/חיש הבסקה
.תימורדה הקירמאב ורוקמש ,יפורט
,תונוא 9 דע 5 ילעב ,םילודג םילע חישל
דע הבוגל אשנתהל יושע חמצה .שישח/סיבנאקה ילעל םימודה
דע ךרואל םיעיגמו (8 דע 4) תועקפ ייומד םישרושה .רטמ 6
.מ"ס 75
שי םהינשב .(Sweet) קותמו (Bitter) רמ :םינז 2 שי הבסקל
.(Hydrocyanic acid) תינאיצורדיה הצמוח :(Cyanide) דינאיצ
.שרושה תפילקב דחוימב זכורמ הז לער

תופילק תא ףלקל שי וב שומישה ינפל .ןוזמ שמשמ קותמה ןזה
.לושיבה ימ תפלחה ךות ,םתוא לשבלו םישרושה
.םייתסיע םתוא השעי רתי לושיב

תפילש רחאלו םילודגה םישרושה תא םילשבמ וקיסקמב
הנוכמ הז םיעט לכאמ .םתוא םינגטמ תיצעה םתביל   
.(Yuca) אקוי   
.(Tapioca) הקויפט גנידופ תנכהל הבסקה תשמשמ ןכ
.םיקבדו דינאיצ ,ןוטצא ,םיקרמ ,ןלימע הנממ םיצממ
.םיכרה םילעה תא םילכואו םילשבמ היסאב
(Cassareep) פירסק הבסקהמ םיניכמ םייבירקה םייאב
.רכוסו ןרופיצ ,ןומניקב ולובית ,הבסקה ץימ יוצימ ידי-לע   
תארקנה הריב ססתומה םישרושה ץיממ םיניכמ םאנירוסב
.(Kasiri) יריסאק  


לודיג יאנת
וא תיצמוח ,בטיה תזקונמ ,הלד עקרק יגוס ןווגמ
.החל טעמו תיסיסב   
.תיקלח דע האלמ שמש
.הייקשה הז ללכב ,לופיטל קוקז וניאו טעמכ חישה
.לוביה תא רפשת הלק הייקשה תאז םע   
.םיערז 3 ליכמו ךראומ וא לוגע ירפה
.מ"ס 25 ינב עזג יעטקמ םירוחיימו םיערזמ יובירה
.דחא קרפמ תוחפל לולכל הזכ רוחיי לע   
.םימי רפסמ ינב ףדמ ייח הבסקל


תיאופר תוליעפ
.ןובלחב םילדו ןלימע 30% דע םיליכמ םישרושה
C ןימטיובו (A ןימטיו) ןיטורק הטבב םירישע םיריעצה םילעה
.םישרושב רשאמ ןובלח רתוי םהב שיו
.(Glucosides) םידיסוקולגו ןינופאס ,ףידנ ןמש שי ימוגה ףרשב

הבסקה חיש לש ויתונוכת
(1) .רהטמ/יטפסיטנא
.םיבאכ ךכשמ
.ןתשמ
....םישרושה פוריס/ץימ (1)
.תויווכב לופיטל תימורדה הקירמאב םינאידניאה תא שמשמ
.שרושה תסיעמ השיבחב ךכ םשל םישמתשמ הירגינ ידילי   
לופיטל רורגה שרושה שמשמ םלועב םירחא תומוקמב
.םיעצפו רוע תולחמב   
לופיטל המנפב שמשמ עזגהמ רגינה (Latex) ימוגה ףרש
.תימחלה תקלדב   
.תלשלשמ הפורת הנאיגב שמשמ חמצהמ לשובמ ץימ

תורהזא
םניכהל שי ןכל ,םיליער תויהל םילולע חמצה יקלח לכ
.הליכאה ינפל םאתהב   
.(ימוגה ףרשל) הבסקל םייגרלא רשא םישנא םנשי