הבסק
Cassava
Manihot esculenta

הצועמ יפורט יתנש-בר ץע/חיש הבסקה
תימורדה הקירמאב ורוקמש הצחמל

,תונוא 9 דע 5 ילעב ,םילודג םילע חמצל
יושע אוה .שישח / סיבאנק ילעל םימודה
םירטמ 6 דע הבוגל אשנתהל

(8 דע 4) תועקפ ייומד הבסקה ישרוש
מ"ס 75 דע ךרואל םיעיגמו

שי םהינשב .(Sweet) קותמו (Bitter) רמ :םינז 2 שי הבסקל
(Hydrocyanic acid) תינאיצורדיה הצמוח :(Cyanide) דינאיצ
שרושה תפילקב דחוימב זכורמ הז לער

תועקפב שומישה ינפל ןכל. (Food) ןוזמ שמשמ קותמה ןזה
רתי לושיב :בל ומיש .לושיבה ימ תפלחה ךות ,ןתוא ףלקל שי 
תויתסיע ןתוא השעי 
תפילש רחאלו םילודגה םישרושה תא םילשבמ וקיסקמב
הנוכמ הז םיעט לכאמ .םתוא םינגטמ תיצעה םתביל 
(Yuca) אקוי 
(Tapioca) הקויפט גנידופ תנכהל הבסקה תשמשמ ןכ
דינאיצ ,(Acetone) ןוטצא ,םיקרמ ,ןלימע הנממ םיצממ
םיקבדו (Cyanide
םיכרה םילעה תא םילכואו םילשבמ היסאב
(Cassareep) פירסק הבסקהמ םיניכמ םייבירקה םייאב
רכוסו ןרופיצ ,ןומניקב ולובית ,הבסקה ץימ יוצימ ידי-לע 
היורקה הריב ססתומה םישרושה ץיממ םיניכמ םאנירוסב
(Kasiri) יריסאק 


לודיג יאנת
וא תויצמוח ,בטיה תוזקונמ ,תולד תועקרק ןווגמ
תוחל טעמו תיסיסב 
יקלח לצ דע האלמ שמש
.הייקשה הז ללכב ,לופיטל קוקז וניאו טעמכ חישה
לוביה תא רפשת הלק הייקשה תאז םע 
םיערז 3 ובו ךראומ וא ירודכ ירפה
מ"ס 25 ינב עזג יעטקמ םירוחייו םיערזמ יובירה
דחא קרפמ תוחפל לולכל הזכ רוחיי לע
םימי רפסמ ינב ףדמ ייח הבסקל


תיאופר תוליעפ
.ןובלחב םילדו ןלימע 30% דע םיליכמ םישרושה
C ןימטיוו (A ןימטיו) ןיטורק אטבב םירישע םיריעצה םילעה
םישרושב רשאמ ןובלח רתוי םהב שי
(Glucosides) םידיסוקולגו ןינופאס ,ףידנ ןמש שי ימוגה ףרשב


הבסקה חיש תונוכת
(1) רהטמ/יטפסיטנא
םיבאכ ךכשמ
ןתשמ

....םישרושה פוריס/ץימ (1)
.תויווכב לופיטל תימורדה הקירמאב םינאידניאה תא שמשמ
שרושה תסיעמ השיבחב ךכ םשל םישמתשמ הירגינ ידילי 
לופיטל רורגה שרושה שמשמ םלועב םירחא תומוקמב
םיעצפו רוע תולחמב 
לופיטל המנפב שמשמ עזגהמ רגינה (Latex) ימוגה ףרש
תימחלה תקלדב 
תלשלשמ הפורת הנאיגב שמשמ חמצהמ לשובמ ץימ

תורהזא
םניכהל שי ןכל ,םיליער תויהל םילולע חמצה יקלח לכ
הליכאה ינפל םאתהב 
ובש (ימוגה ףרשל) הבסקל םייגרלא רשא םישנא םנשי

.