...לימומק ואר

2005 ראוני
לימומק הת לש םייתואירבה תונורתיה
תואמ הזמ שמשמ (Chamomile) גנובב / לימומקה חמצ
הז ללכב ,תולחמ ןווגמ לע לקהל עייסמה הת תנכהל םינשב
.(Dysmenorrhea) רוזחמ יבאכו (Common cold) תוננטצה

ונתנ ,הינטירב Imperial College London-ב םירקוח
,תופיצרב םייעובש ךשמבו םוי ידמ רקחמה יפתתשמ 14-ל
לש םילעהו םיחרפהמ ןכוהש לימומק הת ילפס 5 תותשל
.(Matricaria recutita) ינמרגה לימומקה

לכ ךרואל וקדבנו וחקלנ תוימוי (Urine) ןתש תומיגד
.התה תייתש ירחאו ינפל ,רקחמה

לימומקה הת תייתש ןיב יתועמשמ רשק וליג םירקוחה
ןתשב (Hippurate) טורפיהה תומרב תיתועמשמ היילעו
רשא - (Phenolics) תוילונפ תובוכרת לש קוריפ רצות -
.תרבגומ(Antibacterial) תילאירטקב-יטנא תוליעפל תורושק

עודמ ריבסהל רוזעל היושע וז הדבוע םירקוחה ירבדל
(Immune system) ןוסיחה תכרעמ תא קזחמ התהש הארנ
.תוננטצהל םירושקה םימוהיזב םחלנו

לש ןתשה תומרב היילעל םג הרושק התייה התה תייתש
הליקמ איה יכ אצמנש ונימא תצמוח ,(Glycine) ןיצילג
יושעש רבד .(Muscle spasms) םירירש תויוצווכתה לע
הארנכ ,םישנ ברוזחמ יבאכ לע הלקהל יארחאה תויהל
.(Uterus) םחרה תייפרה ידי לע

רבד ,(Nerve relaxant) םיבצע עיגרמכ םג עודי ןיצילגה
הלקה (Sedative) העגרהה תעפשה תא ריבסהל יושעש
.התה לש

רחאל םייעובש דע תוהובג וורתונ ןיצילגהו טארופיהה תומר
.התה תא תותשל וקיספה רקחמב םיפתתשמהש

.Oxford Natural Products תרבח ידי לע ןמומ רקחמה

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2006 יאמ
תנכוסמ תבורעת :ןירפרוו םע לימומק
םישנא םיריהזמ McGill Uni. Health Centre-ב םיאפור
עונמל הדעונש ,(Warfarin) ןירפרוו הפורתב םישמתשמה
לארשיב תקוושמה - (Blood clots) םד ישירק תורצוויה
.לימומק ירצוממ קחרתהל - (Coumadin) ןידמוק םשב

רשא ,70 תב השיא וב הרקמ תובקעב האב הרהזאה
(Iternal bleeding) תימינפ הממידש ,ןירפרווב תלפוטמ

ןורג באכ עיגרהל ידכ לימומק הת התתשש רחאל רומח
תיחפהלו הזחב שדוג לע לקהל ידכ לימומק םרק החרמו
.לגרה ףכב תוחיפנ

אפרמ יחמצ בוברעב תוילאיצנטופ תונכס שיגדמ רבדה
ידי לע ומשרנש תופורת םע תורחא תויעבט תופורת וא
.אפור

ןה היצקארטניאב לועפל לולע ןירפרוו םיאפורה ירבדל
ןירפרוו יכ עודי .תויעבט תופורתו םשרמ תופורת םע
(Onion) לצב ,(Garlic) םוש םע היצקארטניאב לעופ
.(Ginger) ליבגנז/ר'גני'גו

Canadian Medical Association Journal


2008 רבמטפס
תרכוס יכוביס דגנ לימומק הת
...הת


2015 יאמ
םישנ תתומתל ןוכיס ןיטקמ לימומק הקשמ
תורגובמ תויאקירמא-תוינקיסקמ
Uni. of Texas Med. Branch at Galveston ירקוח
(Chamomile tea) לימומק הת תייתש יכ וליג ב"הרא
איהש הביס לכמ התומתל ןוכיסב הדיריל הרושק
.םינש 65 ליג לעמ תויאקירמא-תוינקיסקמ םישנב

םויכ אצמנו יופיר ימושיי ןווגמל שמשמ לימומקה
ברקבו וקיסקמב תיחמצ הפורתכ בחרנ שומישב
.םיאקירמא-םינקיסקמ

תא םירקוחה ורטינ וכלהמבו םינש 7 ךשמנ רקחמה
-םינקיסקמ ברקב התומתה תוביסו לימומקה תועפשה
םירקוחה .הלעמו םינש 65 ינב - םירגובמ םיאקירמא
תויסולכואהמ םירבגו םישנ 1,677 לש םהינותנ תא וחתינ
רקחמב םיפתתשמה ןיבמ 14% .תוססובמה תוינפסיהה
.לימומק הת תותשל וגהנ

תב הדיריל הרושק לימומק תכירצ יכ וארה םינותנה
,םישנ ברקב תוביסה לכמ התומתל ןוכיסב 29%
אל .לימומקב תושמתשמ ןניאש םישנל האוושהב
אל םירקוחה .םירבג ברקב המוד העפשה האצמנ
.הז ינושל םרוגה לע עיבצהל וחילצה

.התומתב הדיריל רושק לימומקv דציכ רורב אל

The Gerontologist


2017 רבמצד
םישישקב הנישה תוכיא תרפשמ לימומק תיצמת
...שומיש

.