...ןומניק ואר
 
2000 ילוי
תרכוס ענומ ןומניק
הכירצ ב"הרא Agricultural Research Service-ב םירקוח ירבדל
םיצילממ םה .תרכוס תוחתפתה עונמל היושע ןומניק לש העובק
ןומניקב ליעפה רמוחה .ןומניק האלמ תיפכ דע 1/4 םוי ידמ ךורצל
,(Methylhydroxy Chalcone P.) יסקורדיהליטמ ןוקלש רמילופ
הבוגת רתיל םרוג הז רמוח .2-גוס תרכוסב לופיטל ליעי אצמנש
.ןילוסניאה יאת לש

Agricultural Research


2003 רבמצד
2-גוס תרכוס ילוחל ןומניק
ןומניקש הליג ןטסיקפ ראווהספ Agricultural University-ב רקחמ
.2-גוס תרכוס ילוח לש םמדב םידיפילהו זוקולגה תומר תא רפשמ
רועישב זוקולגה תומר ודרי ,םוי 40 הכשמנ רשא ,הקידבה םותב
27%-ב דרי LDL לוטסלוכה ,30%-ב ודרי םידירצילגירטה ,29% דע
.26% דעב דרי ללוכה לורטסלוכוה

Diabetes Care


2006 ינוי
תרכוס ילוחל ןומניק תיצמת
הנמ יכ הליג הינמרג University of Hannover-ב ךרענש רקחמ
םמדב רכוסה תמר תא תרפשמ תימימ ןומניק תיצמת לש תימוי
ושמשתשה םירקוחה .10%-מ רתויב ,2-גוס תרכוס ילוח לש
םירקחמבכ אלש .םויב ןומניק םרג 3 תכירצל ךרע תווש תוסומכב
(םינמוש) םידיפילה תומרב רופיש אצמנ אל הז רקחמב ,םימדוק
.םיקדבנה לש םמדב
רתוי החוטב ,תימימ תיצמתב שומיש לש ,וז הטיש םירקוחה ירבדל
.ףידנה ןמשה ידיא ללגב תומרגנה ,תויגרלאל ןוכיס הב ןיאש ןוויכ

European Journal of Clinical Investigation


2006 רבוטקוא
ןומניק םע הפאמ ירצומ לע חוקיפ
...הינמרגב


2006 רבוטקוא
תילובטמ תנומסת לע לקמ ןומניק
,ב"הרא U.S. Department of Agriculture-ב ךרענ רשא רקחמ
םוצב רכוסה תמרב יוקילמ םילבוסה םילפוטמ 24 ופתתשה וב
לש ימוי ףסות יכ חוודמ (Impaired Fasting Blood Sugar)
תא דדועל יושע ,וב תוליעפה תובוכרתל תודוה ,ןומניק תיצמת
רשא תינוצמיחה הקעה תא ןיטקהלו תיטנדיסקוא-יטנאה הנגהה
.תילובטמ תנומסתל הרושק
(Insulin Sensitivity) ןילוסניאל תושיגר רפשל םג רזוע ןומניקה
הייעב םע םילפוטמ 24 ופתתשה רקחמב .ךכמ םילבוסה םישנאב
.םוצב רכוסה תמרב

47th American College of Nutrition annual meeting


2007 ינוי
(1) םדב רכוס תמר רפשמ ןומניק
...שומיש


2008 ראוני
קפסב תלטומ תרכוס ילוחל ןומניקב תלעותה
...תורמל


2009 ראורבפ
(2) םדב רכוס תמר רפשמ ןומניק
ופתתשה וב ,הידבש ומלמ Malmo University Hospital-ב רקחמ
רפשל היושע םויב ןומניק םרג 3 תכירצ יכ חוודמ ,םיאירב םישנא 15
.םדב (רכוסה) זוקולגה תומרב הטילש
לע יארחאה ,םדב ןילוסניאה תומרב הדיריל האיבה ןומניקה תכירצ
(Peptide) דיטפפ לש ותמרב הילעלו םדב רכוסה תומרב הטילשה
.הביקה תונקורתה תא ההשמה

American Journal of Clinical Nutrition


2010 רבמטפס
םדה-ץחלו (3) םדב רכוס תמר רפשמ ןומניק
Imperial College London-ב ךרענש ןטק רקובמ יארקא רקחמ
םדה-ץחל תאו םדב רכוסה תמר תא דירומ ןומניק יכ אצמ הינטירב
עצוממ ליג ינב םילפוטמ 58 ופתתשה רקחמב .2-גוס תרכוס ילוחב
.תועובש 12 ךשמב ,םוי לכ ובצלפ וא ןומניק םרג 2 ולביקש םינש 55
129.2-ל 132.6-מ ,ןומניקה ילבקמ ברקב דרי ,ילוטסיסה םדה-ץחל
.תיפסכ מ"מ 80.2-ל 85.2-מ דרי ילוטסאידה םדה ץחלו תיפסכ מ"מ
רכוסה תומרב תויתועמשמ תודירי םג ומשרנ יכ םירסומ םירקוחה
.ףוגה תסמ סקדניאבו םיינתומה ףקיהב ,םוצב םדב

Diabetic Medicine


2012 רבמבונ
(4) החורא רחאל םדב רכוסה תמר תא תסוומ ןומניק
רחאל רכוסה תמר תוסיווב רוזעל היושע ןוזמל ןוחט ןומניק תפסוה
םירגובמ לש םמדב (Postprandial Blood Glucose) החורא
.םינמש םישנאבו ןיקת לקשמ ילעב םינמש
ב"הרא הנאידניא Ball State University-ב ךרענ רשא רקחמב
.םינמש םירגובמ 15-ו ילמרונ לקשמ ילעב םירגובמ 15 ופתתשה

Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics


2013 יאמ
דבכל קזנל םרוג ןומניקב ןיראמוקה
ילעב םישנא יכ ואצמ ב"הרא University of Mississippi ירקוח
םהב ןוזמ יפסותו תואקשמ ,םילכאמ םיכרוצ רשא ,ךכל תושיגר
םדבכל קזנל ןוכיס רתיב םייוצמ ומעט תיינקה םשל ןומניק ףסוה
.וב ןיראמוקה תלוכת בקע (Liver Damage)
תניחבמ דאמ םינוש ןומניק לש םינושה םינזה יתת יכ ןייצל שי
.63 יפ דע תונתשהל לולעש זוכיר ,םהב ןיראמוקה זוכיר

Journal of Agriculture and Food Chemistry


2013 יאמ
רמייהצלא תעינמל ןומניקה לש לאיצנטופה
הינרופילק הרברב הטנס University of California-ב םירקוח
- וב םיליעפה םיביכרמל תודוה ,ןומניקה יכ םירסומ ב"הרא
דיהדלאמאניק ןי'צטקיפאו (Cinnamaldehyde) דיהדלאמאניק
לש ןתורצוויה דגנ םילעופ - (Epicatechin Cinnamaldehyde)
.רמייהצלאה תלחמ תא תונייפאמה (Tangles) תויטוחה תויעקפה

Journal of Alzheimer's Disease


2013 רבמצד
ילוהוכלא אל ינמוש דבכל רזוע ןומניק
ילוהוכלא אל ינמוש דבכמ םילבוסל ליעוהל היושע ןומניק תכירצ
תכירצ םירקוחה ירבדל .(Nonalcoholic Fatty Liver Disease)
תא םירפשמ תנזואמ הנוזתו םויב ןומניק (תיפכ יצח) םרג 1.5
.(Insulin resistance) ןילוסניאל תדוגנתה
Research Institute Shahid Beheshti University of ירקוח
לופיט ןיא הלחמל יכ םינייצמ ןאריא ןרהט Medical Sciences
ןומניק תוסומכ ולביק רשא םילפוטמ 50 ופתתשה רקחמב .רחא
לורטסלוכ .תועובש 12 ךשמב (ובצלפ וא) ג"מ 750 תונב תונב
.ןומניקב הלפוטש הצובקה ינב ברקב תיתועמשמ דרי LDL

Nutrition Research 2013


2014 ילוי
ילוק-יא ינז רפסמ לטוק ןומניקהמ ירתא ןמש
קפומה ןמש יכ וליג ב"הרא Washington State University ירקוח
םרוגכ תוליעיב לעופ (Cinnamomum Cassia Oil) ןומניקה ץעמ
.ןוזמה תיישעת רובע יעבט (םיקדייח לטוק) ילאירטקביטנא
יורקה ןלער םירציימה (E. Coli) ילוק-יא יקדייח תליטקב רבודמ
ידכ ךות "Non-O157 STEC"-כ םג רכומה (Shiga Toxin) הגיש
ולטק םימ לש דחא רטילב תופיט 10-כ :ונממ ךומנ זוכירב שומיש
.תועש 24 ךות םיקדייחה תא

Food Control