ואקק
Cocoa

(Theobroma cacao)


ירפ רצות איה ואקק תקבא
הבוגל אשנתמה ואקקה ץע
םינז 3 ולו םירטמ 17 דע
.םילדגמ םתוא םיירקיע
.וז ואקק תקבא לע םיססובמ םהינימל דלוקושה ירצומ לכ

םימחה סנוזמאה ירוזיאב ,הוושמה וק רוזיאב ץופנ ואקקה ץע
.היסאבו וקיסקמב ,הקירפא ברעמב ,תימורדה הקירמא לש

םילוקו םיסיסתמ ירפהמ ואקקה ילופ תפילש רחאל
.יפוסה םדוביע ינפל םתוא

םתניחט ידי-לע השענ ואקקה ילופ דוביע
.ןלימעו רכוס תפסוה ךות םישבכמ 2 ןיב .ןמושהמ קלח קחרומ הז ךילהתב


ואקק תקבא
ןוזמ יגוסל ףסות תשמשמ (Cocoa Powder) ואקקה תקבא
(תודילג ומכ) םיחוניק ,תואקשמ לש םמעט לש םנוויגלו םיבר
ומכ) םיפירח תואקשמ ,הפאמ ירבד ,םיבטר ,דלוקוש חרממ
.דועו (דלוקוש רקיל

תאמחמ 75% לש םתקחרה רחאל תלבקתמ ואקקה תקבא
.הקותמ הניא תלבקמה הקבאה .ואקקה תסיע ךותמ ואקקה

<ףסונ לופיט לכ אלל דחאה :קתוממ יתלב ואקק יגוס 2 םנשי
םעטה תיראש לרטנל ידכ (Alkali) ילאקלאב לפוטמ ינשהו
.רתונש יצמוחה

רשא רמ םעט (תיעבטה התרוצב תיצמוחה) ואקקה תקבאל
השועו ותוא םיפיסומ םהל ,םייופא םירצומ לש םמעט רפשמ
.םיהכ םתוא


ואקק תקבא ןוסחיא
תגיפס עונמל ידכ ,50%-מ תוחפ תויהל הביבסה תוחל לע
.םיקדייח לש םגושגשלו שבוע תורצויהל םורגתש ,תוחל 
הז יבג לע הז הקבאה יקש תמרעה ידכ ךות םרגיש ץחל
.ואקקה תושבגתהל םורגי 
הביבסהמ תוחיר גופסל ואקקה הטונ ,ןמושה תלוכת בקע
.קזח חיר תורוקממ וקיחרהל שי ןכלו 
תודיריו תוילע .הביצי הרוטרפמטב ואקקה תא קיזחהל שי
.שבועלו (יוביעמ האצותכ) תושבגתהלו הסמהל ומרגי הב 
.'צ תולעמ 18 דע 15 איה תילאידיאה הרוטרפמטה 
הרוטרפמטב ,בקועמ רטמל ואקק תקבא םרג 40 ןב זוכירב
.ומצעמ חקלתהל ואקקה לולע 'צ תולעמ 165 תב 


ואקק תאמח4
4יתנוזת ךרע תלעבו המיעט (Cocoa Butter) ואקקה תאמח4
4תשמשמ איה םיתיעלו דלוקוש רוצייב תשמשמ איה .הובג4
4.םינורחאה ןויריהה ימי טירפתב ביכרמו םיגד ןמשל ףילחת4

4...ב ואקקה תאמח תשמשמ האופרב4
4.(Pessaries) םיימחר ךות םינקתה4
4.תוקודס םייתפשלו םיידיל םירישכת4
4.(Sore Nipples) תובאוכ תומטפ לע הלקה
.תויטמסוק רוע תוחשמ
.(Suppositories) הליתפ תורנו תולולג יופיצ
.םייתרקוי םינובס


ואקק ןמש
ועבצ ,ואקקה ילופמ םיקיפמ ותוא ,(Cocoa Oil) ואקקה ןמש
.ואקקה הקשמ לש הזל המודה חיר ןמשל .ןבנבל-בהבהצ

...ב שמשמ אוהו רוע תועיגרמ תונוכת לעב ואקקה ןמש
.תויטמסוק רוע תוחשמ
.הליתפ תורנו תולולג יופיצל תופורתה תיישעת
.תוקודס םייתפשלו םיידיל םירישכת
לודיג יאנת
וילע םיככוסמה קנע יצע לש םליצב לדג ואקקה ץע
.םתוריעצב דחוימב השורד הללצהה .חורהמו שמשהמ 
.קסופ יתלב טעמכ םשגו ידימת םוח םישורד ץעל
.הנש 100 ךשמב ירפ וביני לצב םיחמוצה םיצע
,(Budding) הצנה תובכרה ,םירוחיימ השענ יובירה
.(םילופ) םיערז וא (Marcotting) ריוא תשרשה 
.םירחא םיקרחו םינובובז ידי-לע תישענ הקבאהה
.תוריפל חתפתי םיחרפהמ דבלב ןטק קלח
.םינש 5-ל 3 ןיב ליגב ירפ ץעה ביני הנושארל
.םישדוח 6 רחאל ולישבי םילופה
.םילופ/םיערז 60 דע 20 ירפ/לימרת לכבתיאופר תוליעפ
ןימורבואת דיאולקלאה אוה ואקקב ירקיעה ליעפה ביכרמה
השלח םלוא ,ןיאפקה לש וזל המוד ותלועפ .(Theobromine)
ליכמ אוה .תיזכרמה םיבצעה תכרעמ לע התעפשהב רתוי
.קצומ ןמוש זוחא 50 דע 40 שי םילופב .הנטק ןיאפק תומכ

,המצוע יבר םיטנדיסקוא-יטנא ולא ,םילונפילופב רישע ואקקה
.CMP לונפילופה אוה םהבש בושחה רשא

>ןיב הוושיהש ב"הרא Cornell University, NY-ב רקחמ
שארבש אצמ ,ואקקו םודא ןיי ,התב םיטנדיסקוא-יטנא תומר 
.ואקקה אצמנ המישרה 
יפ םיטנדיסקוא-יטנאב רישע ואקקה יכ אצמנ ,תוהז תויומכב 
.(ליגר הת) רוחש התמ 5 יפ דעו קורי התמ 3 יפ ,םודא ןיימ 2 
ותכירצב איה ואקקהמ רתויב הברה תלעותהש םג אצמנ 
תיסחי הלודגה יוורה ןמושה תומכ בקע רצונ לדבהה .הקשמכ 
.ואקקה תמועל דלוקושב 

תוליעפ יוכידב ליעי CMP לונפילופש אצמ רחא םידקמ רקחמ
שמשל היושע וז הדבוע .ןוסיחה תכרעמ לש T-יאת לש רתי 
תכרעמב תוערפהב תורושקה תובר תולחמב לופיט יעצמא 
.ןוסיחה 

ןרוקמש תוילילש תועפות ןיטקמ CMP לונפילופש םג אצמנ
.ישפנ חתמ/סרטסב 

תונוכת
...לע העיפשמ ואקקה תכירצ
.םירירשה
.בלה
.תוילכה
,(Renal Epithelium) יתיילכה לתיפאה לע ותעפשהל תודוה
לש םירקמב השומיש תא תאצומ וז הנוכת .ןתשמ ואקקה 
,(Cardiac Failure) בל תקיפס-יא בקע ףוגב םילזונ תורבטצה 
.םדה-ילכ תבחרה ידי-לע ,תינועבצאב ואקקה בוליש ךות 
.םד-ץחל רתיב לופיטל םג תשמשמ וז הנוכת 
,(Lignin) הצע םהמ 60% ,םייתנוזת םיביס 17% שי ואקקב
.םדב לורטסלוכ רתיו םד-ץחל רתי ןסרל הנוכת הל 

...ואר
...1 דח - ואקקו דלוקוש
...2 דח - ואקקו דלוקוש
...3 דח - ואקקו דלוקוש