וסאופוק
Cupuassu / Cupuacu
(Theobroma grandiflorum)

םשגה רעיב ץופנה יפורט ץע אוה וסאופוק
ץעה .תימורדה הקירמאב סנוזמאה ןגאב
ליזרבב רקיעב ץופ

.רטמ 20 דע הבוגל אשנתהל יושע וסאופוקה
ךוראו לודג אוה .השק הפילקב ףוטע ירפה

אוהו ןבל ירפה רשב .ג"ק 4 דע ולקשמו םוח ועבצ ,(מ"ס 25 דע)
דחוימב יביסו .ינחיר

רפסמל ירקיע ןוזמ רוקמ שמשמ ירפה
לוז ףילחת הווהמו םיימוקמ םיטבש
םינוש םילכאמו ,ואקקל ,םוחב דימעו

ליזרבב שמשמ ,ןדעמ בשחנש ,ירפה
,תודילג ,תוביר ,ץימ תנכהל ורפבו
םיקתממו םיחוניק

םיפקומ ,(םיערז) םילופ 50 דע ובו לימרת ירפב שי ,ואקקל המודב
תינחירו הצומח הסיע

48% שי םיערזב .18% םיערזהו ולקשממ 40% הווהמ ירפה רשב
תשמשמה ,קותמ חיר תלעב ,(Cupuacu butter) הנבל האמח
(Cupulate) הטלופוק :הלועמ ןבל דלוקוש רוצייב ליזרבב

לע טנטפ איצוהל Asahi Foods Co. Ltd תרבח התסינ ןפיב
ואסופוקב שומישה 
ויערז תא םיציפמ רשא ,םיפוקו םירופיצ לע בוהא ירפה


לודיג יאנת
חל יפורט םילקא
'צ תולעמ 23 תעצוממ הרוטרפמט
מ"מ 1,800 תב םיעקשמ / הייקשה
רטמ 600 דע םיהבגב ,בטיה תזקונמו הירופ עקרק
שמשל האלמ הפישח
,םידבאמ םיערזה .תובכרהו םירוחיי ,םיערזמ יובירה
םתוינויח תא ,םשבייתה םע 
שבד ירובד תרזעב תישענ הקבאהה
לצ 50%-ב לדגל שי םיליתשה תא
ותעיטנמ םינש 3 ךות ירפ בינמ ץעה .ריהמ חומיצה
תוריפ 40-כ הנשב ביני רגוב ץע
השענ ףוסיאה .רסוב ירפמ והארמב לדבנ וניא לשב ירפ
ץעהמ ותחינצ םע 
רישע וירפ .םיערז לוטנ םהמ דחא .םינז 22 וסאופוקל
תוחפ שגדומ ומעט ךא ,ירפ רשבב דחוימב 


תיאופר תוליעפ
םיערזבו וסאופוקה ירפב םישמתשמ

ואסופוקה תונוכת
ןיזמ
ץירממ
קזחמ

םייתנוזת םיכרע
...שי ירפ רשב 'ג 100-ב
ג"מ 9 םויזנגמ
ג"מ 1.5 לזרב
ג"מ 28 C ןימטיו
ג"מ 703 ןיטקפ
'ג 8 תומימחפ
'ג 1.2 ןובלח
ג"מ 3 ןדיס
ג"מ 310 ןחרז

...שי םיערז םרג 100-ב
'ג 51 ןמוש'ג 15 תומימחפ
'ג 20 ןובלח


(Tikuna) הנאוקיטה טבש ינב
...ב לופיטל וסאופוקה ילופב םישמתשמ
(Abdominal pain) ןטב יבאכ


תושדח
2002 רבוטקוא
הקיטמסוקב ואסופוק
רחבמ הגיצמ Croda Oleochemicals תיטירבה הרבחה
לע םיסססובמ ולא םינמש .רעישבו רועב לופיטל םינמש
םיללוכ ולא םינמש .סנוזמאה ןגאמ םייפורט םיזוגאו תוריפ
ירפ ,(Pequi/Caryocar brasiliensis) יווקפה ץע תא
וסאופוק ,(Passionfruit/Passiflora incarnata) הקושתה
ליזרב זוגאו

.(Hydration) רועה תוחל תלדגהל שמשמ ואסופוק ןמש
םילורטסוטיפה תלוכתל תודוהו תויתקלד יטנא תונוכת ול שי
םיישפוח םילקידאר דגנ לעופ אוה (Fitosterols)

NI

.