וסאופוק
Cupuassu/Cupuacu
(Theobroma grandiflorum)

ןגאב םשגה רעיב ץופנ יפורט ץע אוה וסאופוק
רקיעב ץופנ ץעה .תימורדה הקירמאב סנוזמאה
.רטמ 20 דע הבוגל אשנתהל יושע אוה .ליזרבב

,(מ"ס 25 דע) ךוראו לודג אוה .השק הפילקב ןותנ ,וסאופוקה ירפ
יביס אוה .ינחירו ןבל ירפה רשב .ג"ק 4 דע ולקשמו םוח ועבצ
.דחוימב
רפסמל ירקיע ןוזמ רוקמ שמשמ ירפה
לוז ףילחת הווהמו םיימוקמ םיטבש
.םינוש םילכאמב ,םוחב דימעש ,ואקקל
ורפו ליזרבב שמשמ ,ןדעמ בשחנש ,ירפה
.םיקתממו םיחוניק ,הדילג ,הביר ,םיצימל
םיפקומ ,(םיערז) םילופ 50 דע וב לימרת ירפב ,ואקקל המודב
.תינחירו הצומח הסיע

48% םיערזב .18% םיערזהו ולקשממ 40% הווהמ ירפה רשב
תשמשמה ,קותמ חיר תלעב ,(Cupuacu butter) הנבל האמח
.(Cupulate) הטלופוק :הלועמ ןבל דלוקוש רוצייל ליזרבב

Asahi Foods Co. Ltd תרבח התסינ ןפיב
.ואסופוקב שומישה לע טנטפ איצוהל    
םיציפמה ,םיפוקו םירופיצ לע בוהא ירפה
.ויערז תא    


לודיג יאנת
.רטמ 600 דע הבוגב ,בטיה תזקונמו הירופ עקרק
(החל עקרקב) האלמ שמש
.חל יפורט םילקא
.מ"מ 1,800 םיעקשמ/הייקשה
.'צ תולעמ 23 תעצוממ הרוטרפמט
,םידבאמ םיערזה .תובכרהו םירוחיי ,םיערזמ השענ יובירה
.םתוינויח תא ,םשבייתה םע    
.םירובד תרזעב תישענ הקבאהה
.לצ 50%-ב לדגל שי םיליתשה תא
.ותעיטנמ םינש 3 ךות ירפ בינמ ץעה .ריהמ חומיצה
.הנשב תוריפ 40-כ בינמ רגוב ץע
ותחינצ םע השענ ףוסיאה .רסוב ירפמ לדבנ וניא לשב ירפ
.ץעהמ    
רישע וירפ .םיערז לוטנ םהמ דחא .םינז 22 וסאופוקל
.תוחפ שגדומ ומעט ךא ,ירפ רשבב דחוימב     


תיאופר תוליעפ
.םיערזבו ירפב םישמתשמ

ואסופוקה תונוכת
.קזחמ.ץירממ.ןיזמ

םייתנוזת םיכרע
...ירפ רשב 'ג 100-ב 
.ג"מ = 9 םויזנגמ
.ג"מ = 1.5 לזרב
.ג"מ 28 = C ןימטיו
.ג"מ 703 = ןיטקפ

.'ג = 8 תומימחפ
.'ג = 1.2 ןובלח
.ג"מ = 3 ןדיס
.ג"מ = 310 ןחרז

...םיערז םרג 100-ב 
.'ג = 51 ןמוש.'ג = 15 תומימחפ
.'ג = 20 ןובלח

ילופב םישמתשמ (Tikuna) הנאוקיטה טבש ינב
...ב לופיטל וסאופוק
.(Abdominal pain) ןטב יבאכ

תושדח
2002 רבוטקוא
הקיטמסוקב ואסופוק
םינמש רחבמ הגיצמ Croda Oleochemicals תיטירבה הרבחה
םיזוגאו תוריפ לע םיסססובמ ולא םינמש .רעישבו רועב לופיטל
יווקפה ץע תא םיללוכ ולא םינמש .סנוזמאה ןגאמ םייפורט
הקושתה ירפ ,(Pequi/Caryocar brasiliensis)
.ליזרב זוגאו וסאופוק ,(Passionfruit/Passiflora incarnata)

.(Hydration/היצרדיה) רועה תוחל תלדגהל שמשמ ואסופוק ןמש
םילורטסוטיפה תלוכתל תודוה ,תויתקלד יטנא תונוכת לעב אוה
.םיישפוח םילקידאר דגנ לעופו וב (Fitosterols)