סיפרגורדנא / גמלק
Kalmegh / Green Chirayta /
Andrographis
(Andrographis paniculata)

.דאמ רמ ומעטו יתנש-דח חמצ גמלקה
םיכובס תורעיב רקיעב ,ודוהב ץופנ אוה
אשנתמ גמלקה .היזנודניאבו היזלאמ ,דנליאת ,הקנל-ירסב ןכו
רטמ 1 דע הבוגל


לודיג יאנת
תועקרק יגוס ןווגמ
שמשל האלמ הפישח
עפשב (Iirrigation) הייקשה
(Shoots) םירוחיימו (Seeds) םיערזמ :יובירה
ךכ-רחא םוי 120 דע 90 החירפה .ינוי דע יאממ :העירזה
ראוני דע רבמבונמ :לוביה ףוסיא


תיאופר תוליעפ
(Leaves) םילעב רקיעבו שבוימה חמצה יקלח לכב םישמתשמ

,(Andrographolide) דילופרגורדנא :םירמ םירמוח שי גמלקב
(Diterpenoid lactone) ידיאונפרטיד ןוטקל
םידיאונובלפו (Kalmeghin) ןיגמלק

(Leaves) םילעב אוה ולא םירמוח זוכיר רקיע

גמלקה תונוכת
םדב רכוס תיחפמ
חייכמ
םד ישירק קרפמ
לשלשמ
תחדק יופירב עייסמ
םוח דירומ / ןנצמ
םייעמ יעלות דימשמ
.יטויביטנא
ילאריו יטנא
יתיירטפ יטנא
םדה תא רהטמ
םיעצפ אפרמ
לוכיעל עייסמ
םיבאכ ךכשמ


ןוסיחה תכרעמ תא קזחמ גמלקה
...ידי-לע
(Bacteria) םיקדייחל םינדגונ רוציי
םיקדייחה תליטקל (Macrophages) םיגאפורקמ יאת רוציי


תידרווויאה האופרב
...ב לופיטל שמשמ גמלקה
םיעצפ
תוקלד
חויכ
הניש תויעב
םייעמ יעלות
לוכיע תויעב
םוח
םד ישירק
םיבאכ
תרכוס
(1) םד-ץחל רתי
תויתפוקת תולחמ
תחדקו הירלמ ומכ 

םילעה תסיעל תועצמאב (1)

תארקנה הפורת םיירטה גמלק ילעמ םיניכמ (ודוה) לגנבב
(Stomach aches) הביק ישוחמב לופיטל (Alui) ילולא
םידליב

תיתרוסמה תיניסה האופרב םג שמשמ גמלקה
(Traditional Chinese Medicine)


תורהזא
םישנ לע .השיאה ןויריפב עוגפל לולע גמלקב שומישה
וב שומישמ ענמיהל תורהל תודתעתמה וא ןויריהב 
םורגל תולולע םורגל גמלקהמ תולודג תויומכ תליטנ
ןובאית ןדבואו תואקה ,הביק ישוחמ 


תושדח

2000 ראורבפ
תעפשב לופיטל גמלק
,תילאריו תעפש תופיגמ יתש ןמזב ,היסורב וכרענש םירקחמ 2
,םינימסתה תא תיתועמשמ ןיטקמ גמלק תיצמתב שומישש וליג
הלחמה לש םיכוביס תיחפמו המלחה תא ץיאמ

vit. herb uni.


2004 לירפא
תונוילעה המישנה יכרדב לופיטל גמלק
הינטירב Plymouth Exeter-ו Exeter תואטיסרבינוא ירקוח
לופיטל ,הקיטויביטנאל ףילחתכ גמלקב שומיש תורשפא וקדב
.םיכוביס אלל ,תונוילעה המישנה יכרדב תוקלדב
יופירל ןה ,גמלקב שומישל תיתועמשמ הלקה וארה תואצותה
תופסונ תוקידב תושורד .העינמלו

Planta Med.

.