גמלק
Kalmegh
or Green Chirayta
(Andrographis paniculata)
 
תורעיב דחוימב ,ודוהב ץופנה ,דאמ רמ ,יתנש-דח חמצ גמלקה
.היזנודניאבו היזלמ ,דנליאתב ןכו םיכובס
.רטמ 1 הבוגל דע אשנתמ אוה

:לודיג יאנת
.האלמ שמשל קוקז גמלקה
.ינוי-יאמ ךשמב עצובת העירזה
.םירוחיימ םג ותוברהל ןתינ
.ראוניו רבמבונ ןיב עצובמ ףוסיאה

:תיאופר תוליעפ
.םילעב דחוימב ,שבוימה חמצה יקלח לכב םישמתשמ

דילופרגורדנא :םיאבה םירמה םירמוחה תא ליכמ גמלקה
ידיאונפטיד ןוטקל ,(Andrographolide)
.(Kalmeghin) ןיגמלקו (Diterpenoid lactone)
.םילעב יוצמ ולא םירמוח לש רתויב הובגה זוכירה

...י"ע ןוסיחה תכרעמ תא ץירממ גמלקב שומישה

.םיקדייח ינפב הדימעל םינדגונ רוציי
םיקדייח תליטקל םיגאפורקמ יאת רוציי
.ולא

...גמלקה תונוכת

.םד ישירק קרפמ .יטויביטנא
.תוקלד דגונ .ילאריו יטנא
.םוח דירומ .יתיירטפ יטנא
.דבכ ינלער דגונ

...ל גמלקה שמשמ תידרווויאה האופרב
.םיעצפ יופיר .םוח תדרוה
.תוקלד דגונ .םד ישירק תסמה
.חויכ .םיבאכ ךוכיש
.הניש .םדב רכוס תתחפה
.םיעלות תדמשה תויתפוקת תולחמ דגונ
.לוכיעל עויס .'דכו תחדק ,הירלמ ,ומכ

,הפורת םיירטה גמלקה ילעמ םיניכמ (ודוה) לגנבב
.םידליב הביק ישוחמב לופיטל ,(Alui) ילולא הנוכמה
םילעמ ,ןיסב הנורחאל וכרענש ,םימידקמ םירקחמ
רפסמ ,סדייאב לופיטל גמלקב שומיש לש תורשפא
.בל יילוחו ןטרס תולחמ

:תורהזא
ךכיפל ,השאה ןוירפב עוגפל לולע גמלקב שומישה
ןוירהל סנכיהל תודתעתמה וא ןוירהב םישנ לע
.וב שומישמ ענמיהל