...הווק הווק ואר
 
2009 יאמ
?תודרח דגנ רצקה חווטב החוטב הווק הווק םאה
םיחוודמ הילרטסוא Australia's University of Queensland ירקוח
הווק הווק לש (Water-Soluble Extract) םימב הסיסמ תיצמת יכ
.(Anxiety) תודרח דגנ חווט-רצק לופיטל רתויב הליעיו החוטב
ךוראה חווטל שומישה תוחיטב יבגל תוששח ןיידע ורתונ תאז םע
ידכ דע דבכל קזנ תמירג יבגל תורשפאה יבגל תאז ,הז חמצב
שומישה רסאנ הללגבש הביס ,(Liver Failure) דבכ תקיפס-יא
.FDA-המ הרהזא תובקעב ,ב"הרא הז ללכב ,תונידמ המכב חמצב

תרצונ דבכל תוליערה יכ (WHO) ימלועה תואירבה ןוגריא חוודמ תעכ
הייעבה .דבלב םישרושב שומישמ אלו ולוכ חמצב שומיש ךות קר
וא ןוטצאב שומיש ךות הקפוה תיצמתה םהב םירקמב םג הרצונ
תא םירקוחה ופליק םימב הסיסמה תיצמתה תנכה םשל .לונתא
שיא 37 ופתתשה תועובש 3 ךשמנש רקחמב .הווק הווקה ישרוש
>.ןואכיד לש תונוש תוגרדו תויללכ תודרח םע

Psychopharmacology

2010 רבוטקוא
תודרח םיתיחפמ הווק הווקו הרולפיספ
...חוודמ Nutrition Journal-ה


2013 יאמ
תודרחב לופיטל בוט הווק הווק :ינילק יוסינ
התוליעי תקידב םשל םדא-ינבב השענ רשא יוסינ) ןושאר ינילק יוסינ
University of Melbourne-ב (השדח הפורת לש התוחיטבו
םימוטפמיסה תא תיתועמשמ התיחפמ הווק הווקהש אצמ הילרטסוא
.(Anxiety) תודרחמ םילבוסה םישנאב
GAD/תללכומ הדרח תערפהמ םילבוס רשא םישנאב רבודמ
,תועובש 8 ךשמנש ,רקחמב .(Generalised Anxiety Disorders)
ולפוטש ולאמ םיזוחא 26 .תינורכ הדרח םע םילפוטמ 75 ופתתשה
ומיגדה ובצלפה תצובק ךותמש דועב ,הגופה ומיגדה הווק הווקב
.דבלב םיזוחא 6 תאז

Journal of Clinical Psychopharmacology


2014 ראוני
תוירגיס ןשעמ תואיר ןטרס ענומ הווק הווק
םירבכעב ב"הרא הטוסנימ University of Minnesota-ב רקחמ
ןטרס תוחתפתה עונמל היושע הווק הווקה שרוש תכירצ יכ הליג
.(Tobacco Smoke-Induced Lung Cancer) קבט ןשעמ האירה
רשא הווק הווקה שרושב םירמוחה תבורעת יהמ םג וליג םירקוחה
.דבכל קזנ םג הענמ רשא ,וז הביטמ הלועפל תיארחא
םיכרוצ םהב םירוזיאב האירה ןטרס ירקמ רועישש םירסומ םירקוחה
םירחא םירוזיאל סחיב ינוציק ןפואב םיכומנ הווק הווקה שרוש תא
.םיזוחא 10 דע 5 לע םידמועו םלועב

Cancer Prevention Research


2014 ילוי
הינמרגב הווק הווקב שומישה לע רוסיאה לטוב
הינמרגב יאופר רושכימלו תופורתל ילרדפה ןוכמה
ךפה (Federal Institute for Drugs and Medical Devices)
רוסיא לחש הקספש ,הנש 12-כ ינפלמ ,תמדוק תיטפשמ הטלחה
איה ,הקדצה ןיא וז הטלחהל יכ קספו ,הווק הווקב שומישה לע
.היואר הניאו תיקוח הניא