...יוויק ואר

2003 ינוי
םידליל ןכוסמ יוויק
ךרענש רקס .תיגרלא הבוגתב ןכתסהל םילולע יוויק םילכואה םידלי
םידליהמ 2/3 יכ הליג הינטירב Southampton General Hospital-ב
.ךכל ןוכיסב דחוימב םייוצמ ,יוויק הנושארל ולכאש ,5 ליגל תחתמ

ןורגב וא/ו הפב דוריגו הריקד תושוחת םיללוכ ךכל םינימסתה
המישנ יישקמ ולבס 5-מ תוחפ ינב םידליהמ קלח .ןושלה תוחפנתהו
.תוטטומתהו
Food Standards Agency-ה לש הרהזא םיקזחמ ולא םיאצממ
.םידלי 80 םהב ,שיא 300 ופתתשה רקסב .הינטירבב

The Times


2004 רבמטפס
םד-ישירקל ןוכיס ןיטקמ יוויק
3 דע 2 לש םתליכא יכ וליג היגברונ University of Oslo ירקוח
תיתועמשמ םד-ישירקל ןוכיס ןיטקהל היושע םויב יוויק תוריפ
.םדב םינמושה תומכ תא תיחפהלו

הרימשב ,ןיריפסאל ליעי ףילחת שמשל יוויקה יושע םירקוחה ירבדל
רבד ,םוי 28 ךשמב יוויק וכרצ רקחמב יפתתשמה.בלה תואירב לע
(Platelet Aggregation) םדה תויסט תוצבקתה םהב תיחפה רשא
האוושהב ,15%-ב םמדב םידירצילגירטה תומר תא ףסונב תיחפהו
.הרקבה תצובקל

תליטנ תועצמאב םויה דע הגשוה םדה לע המוד העפשה םהירבדל
םילונפילופה תובוכרת לש םתעפשהל תאז םיסחיימ םה .ןיריפסא
ףסונ ביכרמו תויטנדיסקוא-יטנא תונוכת שי ןהל ,יוויקב תויוצמה
.םד-תשירק תודגונ תונוכת לעב ההוז םרטש

Platelets


2006 יאמ
םיקזנ ינפמ DNA לע ןגמ יוויק
אצמ דנליז-וינ דנלקוא AUT University-ב ךרענש םידקמ רקחמ
,תינפוג תוליעפ בולישב ,םויב יוויק תוריפ 3 דע 2 לש םתליכא יכ
םנוקית תרבגה תודוה ,ןטרס תלחמב תוקלל ןוכיס ןיטקהל היושע
.DNA יקזנ לש

ליג ינב ,םישנ 3-ו םירבג 3 :םיאירב םיבדנתמ 12 ופתתשה רקחמב
לכ אלל ,ליגר ויח םה םינושארה תועובשה 3 ךשמב .43 עצוממ
םייח ןונגיסל תויחנהל םאתהב ולעפ םה ךשמהב .טירפתב יוניש
.תינפוג תוליעפו הליכאה ילגרה יוניש ללוכ ,הנוש

הלכא אלש) הרקב תצובקל םיפתתשמה וקלוח תועובש 6 םותב
דחא ירפ ךרע תווש יוויק לש תימוי הנמ הלבקש הצובקלו (יוויק
.ףוג לקשמ ג"ק 30 לכל

םהב ,םד תומיגד םיפתתשמהמ ולטינ רקחמה יבלש לכבו ינפל
קדבנ ןכו (םידירצילגירטו לורטסלוכ) םדב םינמושה תומר וקדבנ
תב הדירי האצמנ ןורחאה בלשה םותב .DNA יקזנ תדימל ןמס
.םידירצילגירטה תומרב 15%

,(Peroxide) ןמימה תצומחתב ורגתוא םיפתתשמה לש םהיאתשכ
תלוכי וליג יוויק יפסות ולבקש ולא יאת ,קזנ םהב םורגל ידכ
.תועש 24 הכשמנ וז תרפושמ תלוכי .DNA יקזנ ןקתל תרפושמ

םיטנדיסקוא-יטנאה תלוכתל יוויקה לש וז תלוכי םיסחיימ םירקוחה
רשא ,ןוצמיח ירגתא םע דדומתהל םילגוסמה ,(םילונפילופ) וב
.ןטרס תווהתהל לאיצנטופו DNA יקזנ םיניטקמ

Nutrition Research


2008 לירפא
ןוסיחה תכרעמ תא דדועמ יוויק
,דנליז-וינ Horticulture and Food Research Institute-ב רקחמ
תא קזחל יושע יוויקה ירפמ קסר יכ הליג ,םירבכעב ךרענ רשא
.םינדגונ לש םתריצי דודיע ידי-לע ןוסיחה תכרעמ

תינגיטנא תינוסיח הבוגתל םורגל יושע יוויקה םירקוחה ירבדל
ידוקפית ןוזמב ביכרמ ראותל יואר אוה ךכיפלו תיפיצפס
.(Functional Food Ingredient)
ךשמב יוויק ץימב וא (הריפ) תיחמב םירבכעה תא וליכאה םירקוחה
:(Ovalbumin) ןימובלבואב םתוא וליכאה םג םה ליבקמב .םוי 20
ןכמ רחאלו תיגרלא הבוגת םהב ררועל ידכ ,הציבב יוצמה ןובלח
.תתחפומ הרילוכ ןלער תנמ םהל הנתינ

ןילובולגונומיאה לש םהיתומר ךס תלדגהל המרג וז הלועפ
(Immunoglobulin G) G ןילובולגונומיאו (Immunoglobulins)
.רכוס ולכאש םירבכע הללכש הרקבה תצובקל האוושהב ,(IgG)

הלבקש הצובקב תואצותה ןיב םייתועמשמ םילדבה ואצמנ אל
.רכוס הלבקש הרקבה תצובקל ץימ זיכרת

דיאונטורק ןיב םייקה ןוזיאל ולא םיאצממ םיסחיימ םירקוחה
.תיטויברפ העפשה םהל םיביסה ללוכ ,וב םיביכרמה ראשל ירפב

Nutrition Research


2008 טסוגוא
םישדח יוויק ינז
תאז ,יוויק לש םישדח םינז קושל תאצל םייופצ תובורקה םינשב
,ירפב DNA לש םיעטקמ 130,000 ןב ףסוא לש ומוסריפ תובקעב
םינכרצה לש םמעטל רתוי ומיאתיש םישדח יוויק ינז חפטל ורזעיש
תוישעמ תונוכתו םינימטיו תלוכתו הרוצ ,עבצ ,םעט :קושה יכרצלו
.ןוסחיאו הלשבה ינמז ומכ

,(Analysis Sequences) הזילנאה יעטקמ לע ףסונב ,ולא םיטרפ
ןיזגמב ומסרופ (Expressed Sequence Tags) EST םייורק רשא
.BMC Genomics