תושדח - ןאנמוקולג/קא'גנוק
Konjac/Glucomannan - News
...ןאנמוקולג/קא'גנוק ואר
 
2007 רבמצד
יטיפודנא קדייח לש ותעפשהו ודודיב
ודדוב ןיס ןאהואוו Huazhong Agricultural University-ב םירקוח
חמצמ (םירחא םיחמצ לש םתוחתפתה תא ענומה) יטיפודנא קדייח
ונממ רשא (Bacillus Subtilis) סוליצב קדייחב רבודמ .קא'גנוקה
.שדח ילאירטקביטנא רמוחכ שמשל יושע רשא ןובלח וקיפה םה

PubMed

2008 רבמטפס
רתי-תנמשהב בלושמ לופיט
(Garcinia cambogia) היניסרג חמצה תועצמאב רתי תנמשהב לופיט
ןיטקמו ןמוש תוצמוח לש הזטניס-ויב תעינמל םרוג קא'גנוק בולישב
.ןוזממ ןמוש לש הגיפס

ובו תועובש 12 ךשמנ רשא ,ליזרב Universidade Feevale-ב רקחמב
,תויתנוזת תולבגמ לכ ולטוה אל םהילע םינמש םישנא 58 ופתתשה
,םדב רכוסהו םידירצילגירטה תומר לע תיתוהמ העפשה האצמנ אל
LDL לורטסלוכבו ללוכה לורטסלוכה תומרב תיתוהמ הדירי התפצנ ךא
.(המד) ובצלפ הלביק רשא תרוקיבה תצובק תמועל

PubMed