תושדח - ןאנמוקולג / קא'גנוק
Konjac / Glucomannan - News

יטיפודנא קדייח לש ודודיב
רתי-תנמשהב בלושמ לופיט


...ןאנמוקולג / קא'גנוק ואר

2007 רבמצד
יטיפודנא קדייח לש ותעפשהו ודודיב
ןאהואוו Huazhong Agricultural University-ב םירקוח
לש םתוחתפתה תא ענומה) יטיפודנא קדייח ודדוב ןיס
סוליצב קדייחב רבודמ .קא'גנוקה חמצמ (םירחא םיחמצ
יושעש ןובלח וקיפה םה ונממ רשא (Bacillus Subtilis)
שדח ילאירטקביטנא רמוח שמשל

PubMed

2008 רבמטפס
רתי-תנמשהב בלושמ לופיט
היניסרג חמצה תועצמאב רתי תנמשהב לופיט
תעינמל םרוג קא'גנוק בולישב (Garcinia cambogia)
ןמוש לש הגיפס ןיטקמו ןמוש תוצמוח לש הזטניס-ויב
ןוזממ

ךשמנ רשא ,ליזרב Universidade Feevale-ב ,רקחמב
אל םהילע םינמש םישנא 58 ופתתשה ובו ,תועובש 12
תיתוהמ העפשה האצמנ אל ,תויתנוזת תולבגמ לכ ולטוה
התפצנ םלוא ,םדב רכוסהו םידירצילגירטה תומר לע
LDL-בו ללוכה לורטסלוכה תומרב תיתוהמ הדירי
(המד) ובצלפ הלביק רשא תרוקיבה תצובק תמועל

PubMed

.