ןאנמוקולג / קא'גנוק
Konjac / Glucomannan
(Amorphophallus konjac)

ותרוצב דחוימ יתנש בר חמצ אוה קא'גנוק
,היסאב תומח תויפורטבוס תוצראב ץופנה
הבוג אשנתמ אוה .ןיסו ןפי ,ודוהב רקיעב
.םירטמ 2 דע

(Corm) חלק הנוכמ ךרואמה חמצה זכרמ


ךימס יל'גו (Flour) חמק רוצייל םישמשמ קא'גנוקה יחלק
ןוזמ יוביעלו (Gelatin) ןיטל'גל ינוחמצ ףילחת שמשמ יל'גה
המודב יתאיסאה חבטמב תושמשמ םישרוש / תועקפה
המדא יחופתל 
,םינוש םייתרוסמ םילכאמב קא'גנוקה שמשמ ינפיה חבטמב
,(Sukiyaki) יקאיקוס ,(Ito Konnyaku) וקאינוק וטיא ומכ 
דועו (Shirataki) יקאטריש תוירטא   
,ומרג ולאו םינוש םיפיטחב קא'גנוקה ירפ יל'ג שמיש רבעב
האצותכ (Near death) תוומ טעמכ לש בצמל ,םירקמ רפסמב 
.(S
uffocation) קנחמ 
ךכ-לע הריהזיה (FDA) ב"הראב תופורתהו ןוזמה תושר
.םינרצייל ורזחוה םירצומהו 
יפוריאה דוחיאה תוצראב םג רסאנ ולא םיפיטח קוויש 
(Facial massage) םינפה יוסיעל ל'גה שמשמ הקיטמסוקב


לודיג יאנת
םח םילקא
שמשל האלמ הפישח
תיסיסב טעמ ,החל עקרק


תיאופר תוליעפ
המדא-חופת הנוכמה קא'גנוקה תעקפ / שרושב םישמתשמ
םילעבו יזכרמה (Corn) חלקב ,(Konnyaku Potato) וקאינוק

יגימצה דירכסילופהמ 40% ליכמ שבוימה קא'גנוקה חלק
םיביסב רתויב רישע אוה .(Glucomannan Gum) ןאנמוקולג
(םימ םע עגמב םאוב םע הביקב םיחפנתמה) םילכענ םניאש
לקשמ דירוהל םתרטמ רשא םייטטאיד םילכאמב שמשמו
םייעבט םילשלשמבו

קא'גנוקה תונוכת
לקשמ תדרוהב עייסמ
יתרכוס-יטנא
תוריצעב לפטל רזוע / לשלשמ
לורטסלוכ דירומ

תיתרוסמה תיניסה האופרב
...ל קא'גנוקה שמשמ
םילערמ רוהיט
םילודיג יוכיד
(Blood Stasis) םדה לש ןואפיק / היצנגטס לע הלקה
(Phlegm Liquefaction) החיל תלזנה

...ב לופיט ןכו
(Burns) תויווכ
תויגולוטמה תוערפה
(םדה לש) 
(Skin) רוע תויעב
המתסא
(Cough) לועיש
(Hernia) הינרה/עקב
(Chest pain) הזחב םיבאכתורהזא
ירצומ תא ךורצל שי לוכיעה יכרדב תומיסח תעינמ םשל
םימ לש הלודג תומכ םע קא'גנוקה 
תונוש תופורת לש ןתגיפס שבשל לולע קא'גנוקב שומישה
תמרב הליפנל םורגל לולע הלודג תומכב ךשוממ שומיש
אפור לש חוקיפב תאז תושעל שי ןכלו רכוסה 
שומישה םע דבב דב קא'גנוקב שמתשהל ןיא וז הביסמ 
...םיאבה אפרמה יחמצב 
(Eleuthero) יריביס גנסני'ג 
(Panax Ginseng) גנסני'ג 
ר'גני'ג / ליבגנז 
הבליח 
וזדוק 
תוקינימ וא תורה םישנל ץלמומ וניא קא'גנוקב שומישה
אשונב עדימב רוסחמ ללגב ,5 ליגל תחתמ םידלילו 

...תושדח - קא'גנוק ואר

.