ןאנמוקולג/קא'גנוק
Konjac / Glucomannan
(Amorphophallus konjac)

ץופנה ותרוצב דחוימ יתנש-בר חמצ אוה קא'גנוקה
,ודוהב רקיעב ,היסאב תומח תויפורטבוס תוצראב
.םירטמ 2 דע הבוג אשנתמו ןיסבו ןפי

.(Corm) חלק הנוכמ ךרואמה חמצה זכרמ

.ךימס יל'גו חמק רוצייל םישמשמ קא'גנוקה יחלק
.ןוזמ יוביעלו (Gelatin) ןיטל'גל ינוחמצ ףילחתכ שמשמ יל'גה
.המדא-יחופתל המודב יתאיסאה חבטמב תושמשמ םישרוש/תועקפה
םינוש םייתרוסמ םילכאמב קא'גנוקה חמצ שמשמ ינפיה חבטמב
תוירטא ,(Sukiyaki) יקאיקוס ,(Ito Konnyaku) וקאינוק וטיא ומכ  
.דועו (Shirataki) יקאטריש  
.םינוש םיפיטחב שמיש קא'גנוקה ירפמ יל'ג
לש םיבצמל ,םירקמ רפסמב ,ומרג ולא םיפיטח  
תופורתהו ןוזמה תושר .קנח בקע תוומ טעמכ  
םירצומהו ךכ-לע הרהזאב האצי (FDA) ב"הראב  
יפוריאה דוחיאה תוצראב םג .םינרצייל ורזחוה  
.ולא םיפיטח קוויש רסאנ  
.םינפה יוסיעל ל'גה שמשמ הקיטמסוקב


לודיג יאנת
.םח םילקא
.שמשל האלמ הפישח
.תיסיסב טעמ ,החל עקרק


תיאופר תוליעפ
וקאינוק המדא-חופת הנוכמה קא'גנוקה תעקפ/שרושב םישמתשמ
.םילעבו יזכרמה חלקב ,(Konnyaku Potato)
ןאנמוקולג יגימצה דירכסילופהמ 40% ליכמ שבוימה קא'גנוקה חלק
םילכענ םניאש םיביסב רתויב רישע אוה .(Glucomannan Gum)
םילכאמב שמשמו (םימ םע עגמב םאוב םע הביקב םיחפנתמה)
.םייעבט םילשלשמבו לקשמ תדרוהל ודעונש םייטטאיד

קא'גנוקה תונוכת
.לקשמ תדרוהב עייסמ
.יתרכוס-יטנא
.תוריצעב לפטל רזוע/לשלשמ
.לורטסלוכ דירומ

...ל קא'גנוקה שמשמ תיתרוסמה תיניסה האופרב
.םילערמ רוהיט
.םילודיג יוכיד
.(Blood Stasis) םד לש ןואפיק/היצנגטס לע הלקה
.(Phlegm Liquefaction) החיל תלזנה

...ב לופיט ןכו

.(Burns) תויווכ
.תויגולוטמה תוערפה
.רוע תויעב
.המתסא
.לועיש
.(Hernia) הינרה/עקב
.הזחב םיבאכ

תורהזא
םע קא'גנוקה ירצומ תא ךורצל שי לוכיעה יכרדב תומיסח תעינמל
.םימ לש הלודג תומכ  
.תונוש תופורת לש ןתגיפס תא שבשל לולע קא'גנוקב שומישה
תמרב הליפנל םורגל לולע הלודג תומכב חמצב ךשוממ שומיש
.אפור/לפטמ לש חוקיפ תחת תאז תושעל שי ןכלו רכוסה  
...םיאבה אפרמה-יחמצב שומישה ןמזב וב שמתשהל ןיא וז הביסמ  
.(Eleuthero) יריביס גנסני'ג  
.(Panax Ginseng) גנסני'ג  
.ר'גני'ג/ליבגנז/  
.הבליח  
.וזדוק  
םידלילו תוקינימ וא תורה םישנל ץלמומ וניא קא'גנוקב שומישה
.עדימב רסוחמ ללגב ,5 ליגל תחתמ  

...תושדח - קא'גנוק ואר