תושדח - תוינטק
Legumes (Pulses) - News

דשה ןטרסל ןוכיסה תא תוניטקמ תוינטק
רמייהצלאל ןוכיס הניטקמ תינוכית-םי הנוזת
הנירקמ םיניגמ ןיבוסב םיטנדיסקוא-יטנא
(1) תרכוסל ןוכיסה תא תוניטקמ תוינטק
ןקרסל ןוכיס הניטקמ תינוכית-םי הנוזת
תורקעל ןוכיסה לע הנוזתה תעפשה
הנירקמ םיניגמ ןיבוסב םיטנדיסקוא-יטנא
(2) תרכוסל ןוכיס תוניטקמ תוינטק
(3) תרכוסל ןוכיס םיניטקמ םוח זרואו תוינטק
בלל ןוכיס תנטקהו תימקילג הטילשל תוינטק
LDL לורטסלוכ הקיחרמ תימוי תוינטק תנמ
לקשמב הדיריל תעייסמ תימוי תוינטק תנמ
(4) 2 גוס תרכוסל ןוכיס תוניטקמ תוינטק


...תוינטק ואר

2005 לירפא
דשה ןטרסל ןוכיס תוניטקמ תוינטק
ב"הרא ןוטסוב Harvard School of Public Health ירקוח
עובשב םיימעפ תוחפל (Legumes) תוינטק תכירצ יכ וליג
תודוה הארנכ תאז ,דשה ןטרסל ןוכיסה תא תיחפהל היושע
.םהב םייטנדיסקוא-יטנאה (Flavonols) םילונובלפה תלוכתל

,ץע יחופת ,לצב ,(Tea) הת םה םילונובלפל םיפסונ תורוקמ
םלוכ םיעודיה ,תוינמכואו (Green pepper) קורי לפלפ
.ןטרס תולחמל ןוכיס םיניטקמכ


2006 לירפא
רמייהצלאל ןוכיס הניטקמ תינוכית-םי הנוזת
...ירבדל


2007 רבמבונ
הנירק ינפמ םיניגמ ןיבוסב םיטנדיסקוא-יטנא ...םיטנדיסקוא-יטנא


2008 ראוני
(1) תרכוסל ןוכיס תוניטקמ תוינטק
...הכירצ


2008 ילוי
ןטרסל ןוכיס ןיטקמ ינוכית-םי טירפת
...ץומיאב יד


2011 רבוטקוא
תורקעל ןוכיסה לע הנוזתה תעפשה
...ירקוח


2008 ראוני
(2) תרכוסל ןוכיס תוניטקמ תוינטק
...הכירצ


2011 רבמטפס
(3) תרכוסל ןוכיס םיניטקמ םוח זרואו תוינטק
...רקחמ


2012 רבוטקוא
יבבל ןוכיס תנטקהו תימקילג הטילשל תורזוע תוינטק
תכירצ תלדגהש אצמ הדנק Uni. of Toronto-ב רקחמ
הטילשה תא רפשל רוזעל היושע (Legumes) תוינטקה
בל תלחמל ןוכיס ןיטקהלו (Glycemic control) תימקילגה
.(Heart disease)

תוחפל םויל סוכ 1-ב תוינטקה תכירצ תלדגה יכ אצמנ
בשוחמ ןוכיס ותיחפהו תימקילגה הטילשה תא הרפיש
.(Coronary heart disease\CHD) תילילכ בל תלחמל

סומוח ,(Beans) תיעועש ללוכ ,תוינטק םירקוחה ירבדל
תונוזמה ןיבמ םה ,(Lentils) םישדעו (Chickpeas)
.ימקילגה סקדניאה גורידב רתויב םיכומנה

הטילשל האיבה תוינטקב תדקוממה הנוזת יכ וליג םה
ןוכיסב רתוי הלודג התחפהלו רתוי הבוט תימקילג
.(Fibre) םיביסב הדקמתה רשא הנוזתמ בל תולחמל

תא התיחפה תוינטקב תדקוממה הנוזת יכ םג אצמנ
הרקבל דדמ - (Hemoglobin A1c/HbA1c) ןיבולגומהה
בל תולחמל ןוכיסב הדיריהש דועב ,0.5%-ב - תימקילג
.0.8% התייה תוינטק תכירצל תודוה

.שיא 121 ופתתשה ,םישדוח 3 ךשמנ רשא ,רקחמב

Archives of Internal Medicine
JAMA Internal Medicine


2014 לירפא
ערה לורטסלוכה תא הקיחרמ תוינטק לש תימוי הנמ
ידש אצמ הדנק וטנורוט St. Michael's Hospital-ב רקחמ
,תיעועש ,סומוח ומכ ,תחא תימוי (Legumes) תוינטק תנמב
"ערה לורטסלוכה" תא קיחרהל ידכ (Peas) הנופא וא םישדע
בל תולחמל םיבושחה ןוכיסה ימרוגמ דחא הווהמה (LDL)
.(Cardiovascular) םד ילכו

םירקחמ לש הזילנא-הטמו תיתטיש הריקס וכרע םירקוחה
תועפשהה תא וכירעה רשא (RCTs) םירקובמ םייארקא
.LDL ערה לורטסלוכה תמר תנטקה לע תוינטק תכירצ לש
.שיא 1,037 ופתתשה םהב םירקחמ 26 וללכנ הריקסב

,תוינטק לש (סוכ 3/4) תחא הנמ וכרצש םישנא יכ אצמנ
ומיגדה םויב ,(ןמש םיקיפמ ןהיערזמש תוינטק אלל)
.LDL לורטסלוכב 5% תב הדירי

הדיעמ LDL-ה לורטסלוכב 5% תדירי םירקוחה ירבדל
םיזוחא 6 דע 5 רועישב ןוכיסב תילאיצנטופ התחפה לע
.(Major vascular events) םילודג םד ילכ יעוריאב

CMAJ


2016 לירפא
ךוראה חווטב לקשמב הדיריל תעייסמ תימוי תוינטק תנמ
ועצב רשא הדנק וטנורוט St. Michael's Hospital ירקוח
ופתתשה םהבש ,םיינילק םירקחמ 21 לש הזילנא-הטמ
(Legumes) תוינטק תנמ לש הפסוהש ואצמ ,שיא 940
ותוא רמשל םגו לקשמב תדרל רוזעל היושע הנוזתל
.(Lose weight and keep it off)

תונוזת לש לקשמב הדיריה תועפשה תא וושיה םירקוחה
תוחפל ךשמנ יוסינ לכו תרחא הנוזת םע תוינטק תללוכה
.תועובש 3

,םוי ידמ תוינטק (סוכ 3/4) םרג 130 וכרצש םישנאש אצמנ
ג"ק 0.34 תב לקשמב תעצוממ הדירי ווח ,תועובש 6 ךשמב
.םוי ידמ תוינטק וכרצ אלש םישנאל האוושהב

American Journal of Clinical Nutrition


2017 סרמ
(4) תרכוסל ןוכיס תוניטקמ תוינטק
תלדגהש אצמ דרפס Uni. of Rovira I Virgili-ב רקחמ
,(Alfalfa) תספסא ןהב ,(Legumes) תוינטק לש ןתכירצ
היוס ילופ ,(Peanuts) םינטוב ,(Peas) הנופא ,(Clover) ןתלת
םיגוסו (Lentils) םישדע ,(Chickpeas) סומוח ,(Soybeans)
ןוכיסה תנטקהל הרושק (Beans) תיעועש לש םינוש
.33%-מ רתויב (Type 2 diabetes) 2 גוס תרכוסל

,םישדע ומכ תוינטק יכ עודי היה הכ דע םירקוחה ירבדל
ךא ,2 גוס תרכוס ינפמ תוניגמ ,הנופאו תיעועש ,סומוח
.תאז חיכוהל םירקחמ ורסח

הובג ןוכיסב ויהש שיא 3,349 לש םהינותנ וחתינ םירקוחה
ךא ,(Cardiovascular disease) תירלוקסו-וידרק הלחמל
.2 גוס תרכוסב ולח םרט

האוושהב יכ תואצותה וארה ,בקעמ תונש 4 רחאל
הברה ןהמ וכרצש ולא ,תוינטק טעמ וכרצש םישנאל
.תרכוס חתפל 35%-ב ךומנה ןוכיסב ויה

רשא םירחא תונוזמב תוינטקה תפלחה םירקוחה ירבדל
(Carbohydrates) תומימחפב וא (Protein) ןובלחב םירישע
םלוא ,2 גוס תרכוסל ןוכיסה תנטקהל איה םג הרושק
םירקחמב ולבקתה רשא תוברועמה תואצותב בשחתהב
וליא ריהבהל ידכ םיפסונ םירקחמב ךרוצ שי ,םימדוקה
.ךכב םיברועמ םינונגנמ

Clinical Nutrition

.