תושדח - תוינטק
Legumes - News

דשה ןטרס דגנ תוינטק
רמייהצלאו תינוכית-םי הנוזת
תרכוס דגנ תוינטק
תינוכית-םי הנוזת
(1) הנוזת


...תוינטק ואר
 
2005 לירפא
דשה ןטרסל ןוכיס תוניטקמ תוינטק
וליג ב"הרא ןוטסוב Harvard School of Public Health ירקוח
ןוכיסה תא תיחפהל היושע עובשב םיימעפ תוחפל תוינטק תכירצ יכ
(Flavonols) םילונובאלפ תלוכתל תודוה הארנכ תאז ,דשה ןטרסל
.םהב םייטנדיסקוא-יטנאה
קורי לפלפ ,ץע-יחופת ,לצב ,הת םה םילונובאלפל םיפסונ תורוקמ
.ללכב ןטרסל ןוכיס םיניטקמכ םלוכ םיעודיה ,תוינמכואו


2006 לירפא
רמייהצלאל ןוכיס תיחפמ ינוכית-םי טירפת
...ירבדל


2008 ראוני
תרכוסל ןוכיס תוניטקמ תוינטק
...הכירצ


2008 ילוי
ןטרסל ןוכיס ןיטקמ ינוכית-םי טירפת
...יד


2011 רבוטקוא
(1) הנוזת
...ירקוח