תוינטק 
Legumes / Pulses
ןובלחל רישע ןוזמ רוקמ הווהמה םיחמצ תצובק איה תוינטק
רשבל ףילחת ,ךכל תודוה ,שמשל תויושעו תומימחפלו יחמצ
,תוירט תוינטק שי .(רשבב םייוצמה לורטסלוכהו ןמושה אלל)
.תואופקו תורמושמ ,תושבוימ

םייח-ילעב .ריואהמ 78% הווהמ (Nitrogen) ןקנחה זג
.(N2) והנבמ בקע ותוא לצנל םילגוסמ םניא םיחמצו
,- (Ammonia) הינומאה - N3 הנבמב ול םיקוקז לכה
תוצמוח ,םינובלח ,ונימא תוצמוח תיינבל תשמשמה
שורד ןהב תורחא תובוכרתו (Nucleic Acids) ןיערג
.ןקנח

יגולויב ךילהת אוה (Nitrogen Fixation) ןקנח עוביק
.שמתשהל ןתינ וב (הינומא) N3-ל N2 הנבמ ךפוה וב
(Bacteria) םיקדייח תועצמאב עבטב עצבתמ ךילהתה
ישרושל תודומצה ןקנח (Nodules) תויעקפ םירצויה
.חמצב ןקנחה גפסנ (N3) וז השדחה ותרוצב תוינטקה

םירישעמ ,עקרקב םיבקרנה תוינטקה תחפשממ םיחמצ
.םתוחתפתהל תוקנחל םיקוקז ולא םיחמצ .ןקנחב התוא


 
;...םיללכנ תוינטקה תחפשמב
םישדע
לופ
(Wattle) הטיש
(Beans) תיעועש
סומרות
ןתלת
תספסא
(Peas) הנופא
םינטוב
(Wisteria) הירטסיו
(הצמיח) הצמיח
היוס

ןדיס ,םויזנגמ ,לזרב ,ןגלשא ,תילופ הצמוח שי החפשמב
.םיביסל בוט רוקמ םג םיווהמ םהו B הצובקמ םינימטיוו
לכ תא הליכמ איהש ךכב םלוכ ןיבמ ןפוד תאצוי היוסה
.רשבל המודב ,ןובלח תיינבל תושורדה ונימאה תוצמוח

תויחמצ תובוכרת ,(Isoflavones) םינובאלפוזיא שי םלוכב
.ןטרסב תולחל ןוכיס ןיטקהל תויושעש

םיפיט
היינק

,תושבי תוינטק .קירבמ ההכ עבצ תולעב תוינטק ורחב
ןעבצש תוינטק .ךשוממ ןוסחיא לע תודיעמ ההד ןעבצש 
.(Mold) שבוע ליכהל תולולע רוכע 
.תוינטק לש םיגוס ןווגמ וכרצ

ןוסחיא
ןתוא וקיזחה .רואו תוחל ,םוחמ תושבוימ תוינטק וקיחרה
.תומוטא קיטסלפ תויקשב וא ריואל םימוטא םילכב 
.שביו רירק םוקמב וחתפנ םרטש תוינטק ירומיש וקיזחה
קיזחהל ןתינ םירומיש תויחפ .םינש 5 דע ךכ םנסחאל ןתינ 
.הנש דע תיבב 

הנכה
םיתיעל .ןתוא ופטשו ,ןהב שומישה ינפל תוינטקה תא וניימ
םירמוח וא תונטק םינבא ,םילקלוקמ םירצומ תיקשה לולכת 
.םירחא םירז 
.םימב (הלילה ךשמב) תוינטקה תא ורשה םלושיב ינפל
ידכ ,רדח תרוטרפמטב םימב תורשהל שי תושבוימ תוינטק 
תומכ תא תיחפת םימב םתיירשה .דיחא היהי םלושיבש 
.םלוכיע לע לקתו ומרגי םהש םיזגה 

םתיירשה ךות ,החיתרל םאיבהלו םימב םתורשהל םג ןתינ 
תוינטקל וחינהו ילכה תא וסכ .תוקד 2 ךשמב ולא םימב 
םימב תויורש תויהל 

תא תא תיחפהל ידכ הירשהה ימ תא וכפש .העש ךשמ 
.םיזגה תומכ 
םימב תמדקומ היירשהל םיקוקז םניא םישדע :הרעה 
.לושיבה ןמזב לדג םחפנ ,זרואל המודב .רצק םלושיבו 

.תכשוממ החתרהל תוקוקז ןניא תורמושמ תוינטק
תעב ףסוהש ןרתנ ןהמ קיחרהל ידכ ,בטיה ןתוא ופטש 
.דוביעה

ןוזמב תוינטק בוליש
.םיפיטחו םילישבת ,םחל ,קרמל ןתוא ופיסוה
ותרשפהו ותאפקה .רשבב םוקמב ופוטב ושמתשה
.רתוי םיענו קצומ םקרמ ול הנקת ,השגהה ינפל 
.םיחרממו םילבטמל סיסבכ תוינטק תיחמ וניכה
יתשו היוס חמק ףכב (הייפא ינוכתמב) םיציב ופילחה
.הציב לכל םימ תופכ 
.םיטלסל סומוח ירגרג ופיסוה
.היוס ירגרגב םהינימל םינגוט יפיטח ופילחה
רקבה רשב תומכמ תיצחמ ופילחה תוציצק תנכהב
.ופוטב ןוחטה 

...תושדח - תוינטק ואר

.