תוינטק
Legumes
יחמצ ןובלחל רישע ןוזמ רוקמ הווהמה םיחמצ תצובק איה תוינטק
ןמושה אלל) רשבל ףילחת ,ךכל תודוה ,שמשל תויושעו תומימחפלו
תורמושמ ,תושבוימ ,תוירט תוינטק שי .(רשבב םייוצמה לורטסלוכהו
.תואופקו
 
םיחמצו םייח-ילעב .ריואהמ 78% הווהמ (Nitrogen) ןקנחה זג
.(N2) והנבמ בקע ותוא לצנל םילגוסמ םניא
רשא ,(Ammonia) הינומאה איה N3-כ הנבמב ול םיקוקז לכה
ןיערג תוצמוח ,םינובלח ,ונימא תוצמוח תיינבל תשמשמ
.ןקנח שורד םהב תורחא תובוכרתו (Nucleic Acids)

וב רשא יגולויב ךילהת אוה (Nitrogen Fixation) ןקנח עוביק
הז ךילהת .שמתשהל ןתינ הב (הינומא) N3-ל N2 הנבמ ךפוה
תויעקפ םירצויה (Bacteria) םיקדייח תועצמאב עבטב עצבתמ
השדחה ותרוצב .תוינטקה ישרושל תודומצה ןקנח (Nodules)
.חמצב ןקנחה גפסנ (N3) וז

םירישעמ ,עקרקב םיבקרנ רשא תוינטקה תחפשממ םיחמצ
.םתוחתפתהל תוקנחל םיקוקז ולא םיחמצ .ןקנחב התוא

...תללוכ תוינטקה תחפשמ
.(Wattle) הטיש
.(Beans) תיעועש
.סומרות
.ןתלת
.הצמיח/סומוח
.היוס
.םישדע
.לופ
.תספסא
.(Peas) הנופא
.םינטוב
.(Wisteria) הירטסיו

םינימטיוו ןדיס ,םויזנגמ ,לזרב ,ןגלשא ,תילופ הצמוח םנשי וז החפשמב
.םיביסל בוט רוקמ םג םיווהמ םהו B הצובקמ
ונימאה תוצמוח לכ תא הב שיש ךכב םלוכ ןיבמ ןפוד תאצוי היוסה
.רשבל המודב ,ןובלח תיינבל תושורדה
תויושעש תויחמצ תובוכרת ,(Isoflavones) םינובאלפוזיא שי םלוכב
.ןטרסב תולחל ןוכיס ןיטקהל

םיפיט
היינק
ההד ןעבצש ,תושבי תוינטק .קירבמ ההכ עבצ תולעב תוינטק ורחב
.שבוע ליכהל תולולע רוכע ןעבצש תוינטק .ךשוממ ןוסחיא לע תודיעמ
.תוינטק יגוס ןווגמ וכרצ
ןוסחיא
םילכב ןתוא וקיזחה .רואו תוחל ,םוחמ תושבוימ תוינטק וקיחרה
.תומיטא קיטסלפ תויקשב וא ריואל םימיטא
ןתינ .שביו רירק םוקמב וחתפנ םרטש תוינטק ירומיש וקיזחה
.הנש דע תיבב קיזחהל ןתינ םירומיש תויחפ .םינש 5 דע ךכ םנסחאל
הנכה
לולכת םיתיעל .ןתוא ופטשו תוינטקה תא וניימ ,ןהב שומישה ינפל
.םירחא םירז םירמוח וא תונטק םינבא ,םילקלוקמ םירצומ תיקשה
.םימב (הלילה ךשמב) תוינטקה תא ורשה םלושיב ינפל
םלושיבש ידכ ,רדח תרוטרפמטב םימב תורשהל שי תושבוימ תוינטק
לקתו ומרגי םהש םיזגה תומכ תא תיחפת םימב םתיירשה .דיחא היהי
.םלוכיע לע
ולא םימב םתיירשה ךות ,החיתרל םאיבהלו םימב םתורשהל םג ןתינ
םימב תויורש תויהל תוינטקל וחינהו ילכה תא וסכ .תוקד 2 ךשמב
.םיזגה תומכ תא תא תיחפהל ידכ הירשהה ימ תא וכפש .העש ךשמ
.רצק םלושיבו םימב תמדקומ היירשהל םיקוקז םניא םישדע :הרעה
.לושיבה ןמזב לדג םחפנ ,זרואל המודב
,בטיה ןתוא ופטש .תכשוממ החתרהל תוקוקז ןניא תורמושמ תוינטק
.דוביעה תעב ףסוהש ןרתנ ןהמ קיחרהל ידכ

ןוזמב תוינטק בוליש
.םיפיטחו םילישבת ,םחל ,קרמל ןתוא ופיסוה
,השגהה ינפל ותרשפהו ותאפקה .רשבב םוקמב ופוטב ושמתשה
.רתוי םיענו קצומ םקרמ ול הנקת
.םיחרממו םילבטמל סיסבכ תוינטק תיחמ וניכה
םימ תופכ יתשו היוס חמק ףכב (הייפא ינוכתמב) םיציב ופילחה
.הציב לכל
.םיטלסל סומוח ירגרג ופיסוה
.היוס ירגרגב םהינימל םינגוט יפיטח ופילחה
.ופוטב ןוחטה רקבה רשב תומכמ תיצחמ ופילחה תוציצק תנכהב