םוליסקוטנסק/םוליסקותנסק
Prickly Ash
(Zanthoxylum americanum)

ינצוק ץע/חיש אוה םוליסקותנזה
הבוגל אשנתההל יושעש ,רישנ
ךרואל תורהנ יפוחלו תורעיב חמוצ אוה .המוד רטוקלו םירטמ 4
.הקירמא ןופצ לש יחרזמה הפוח
.תולוכשאב םינותנו םיהכ םילוחכ/םירוחש ,םינטק םיירגרג תוריפה
.םיבוהצ-םיקרקרי םיחרפה .דחי ערז ירפ לכב

.לפלפל ףילחת םישמשמ םילשובמה םיערזה
.זופת לש הזל המודה חוחינ םיפידמ םישותכה םילעה


לודיג יאנת
.בטיה תזקונמו החל ,הקומע עקרק יגוס ןווגמ
.יקלח לצ דע האלמ שמש
.דרפנב ,םיירכזו םייבקנ םייחרפה
.תוקנוי וא שרוש ירוחיי ,םירוחיי ,םיערזמ יובירה
.םיחמצ 2-ב ךרוצ שי םיערז תלבקל    
.םתעירז ינפל ךשוממ רוריק םישרוד ונסחואש םיערז
.הנש דע ךוראל היושע הטיבנה
.תוקנוימ םג יובירה עצבתמ עבטב
.היח רדג שמשמ


תיאופר תוליעפ
,םישרושבו עזגה תפילקב דחוימב ,חמצה יקלח לכב םישמתשמ
.ויתוריפב ןומט םוליסקותנסקה לש וחוכ רקיע ךא
,ןמוש ,(Xanthoxylin) ןיליסקותנסק :רירמ ינחיר ןמש םלוכב
.(Berberine) ןירברב :רירמ דיאולקלאו רירמ ףרש ,ימוג ,רכוס

תונוכת
(1) .םייניש באכ לע לקמ
(4) .קור תשרפה דדועמ
(2) .ץירממ
(2) .לוכיע תכרעמו הביק קזחמ
(2) .םדה רוזחמ תא ץירממ
(5) .יופיר ישק םיעצפ יופיר זרזמ

(1/3) .םיבאכ ךכשמ
(3) .תותיווע דגונ
(3) .םיזג ךכשמ
(2) .העזה דדועמ
(3) .ןתשמ
(1) .רוע אפרמ


.םישרושהו הפילקה (1)
.ירפה םע דחי ,םישרושהו הפילקה (2)
.תוריפה (3)
.הפילקה תסיעל (4)
.הפילקה תקבא (5)

תסיעלב) וב םישמתשמ תינופצה הקירמא ידילי םינאידניאה
...תלקהל (תוריפה וא עזגה תפילק
.ןורגיש יבאכ
,שרושהו ץעה תפילק תקבא :םייניש יבאכ
.םינוחט    

...ב לופיטל םישמשמ חישה עזג תפילקמ הסימת/הת
.בל תויעב
.הילכ תויעב

.ןורגיש יבאכ
.(Dyspepsia) לוכיע תויעב
.(Dysentery) הירטנזיד

...ב לופיטל שמשמ הפילקה לש ימינפה הקלחמ הת

...םומיחל תושמשמ םדה תוצירממ ויתונוכת
.(םדה רוזחמב תויעב בקע) תורק םיילגר/םיידי

...ב לופיטל תשמשמ הפילקה תקבא
.יופירו שוביי,רוהיט :יופיר יישק םיביכ