יוצמ בטוק
Puncture Vine / Goathead
(Tribulus terrestris)

יתנש-דח חמצ אוה יוצמ בטוק
םיבוהצ םיחרפ לעב ,ערתשמ
.תרתוכ ילע 5 ילעב ,םינטק
דרטמו הטוש חמצ בשחנ אוה .ןוכיתה םיה ןגאב חמצה רוקמ

רשא םידח םיצקוע תאשונה ,בכוכ תייומד הסומככ ירפה תרוצ
לצפתמ ותולשבב .ותריקד ידכ ךות ,םהב עגונה לכב םיזחאנ
םידדוב םינרקוד העבראל ירפה

בכר-ילכ יגימצ ,םידגב ,םיילגרב םיספתנ תוריפה יצקוע
םירקנו םיביאכמ םידרטמ םימרוגו םיינפוא יגימצו

.םילשובמ ,הליכאל םינתינ םיריעצה םירצנהו ירפה ,םילעה
לזרבו ןובלח ,ןחרז םג םהב שי .ןדיסב םירישע םה 


לודיג יאנת
ינוכית-םי םילקא
שמשל האלמ הפישח
בטיה תזקונמ ,עקרק יגוס ןווגמ
םיה ריואל הפישחב דימעו (Frost) הרקל שיגר חמצה
דחאכ םייבקנו םיירכז - םיינימ-וד םיחרפה
דבלב (Seeds) םיערזמ אוה יובירה
םיזיעו םישבכל דחוימב ,םייח-ילעבל ליער יוצמה בטוקה
(Ataxia) םירירשב הטילש-יא ראשה ןיב םהל םרוגו 


תיאופר תוליעפ
םיחרפבו תוריפב ,םילועבגב ,םיערזב םישמתשמ
םיידיאורטס םינינופאס לש לודג רפסמ שי יוצמה בטוקב
סילובירט אוה םהבש בושחהשכ ,(Steroidal saponins)
דועו םידיאולקלא ,(Tribulis)


יוצמה בטוקה תונוכת
םייעמב םיזג ךכשמ
םיבאכ ךכשמ
ץווכמ
ןתשמ
בלח תשרפה דדועמ
(1) תוירופ ריבגמ
קזחמ
הלפה דדועמ
תינימ הקושת ררועמ
םדה רוזחמ תא ץירממ
רוזחמה תא דדועמ
םייעמ יעלות לטוק
תויעבב לפטמ
המישנה תכרעמב 

רוציי תאו (Spermatogenesis) ערזה רוציי תא דדועמ (1)
(Oogenesis) השאב תויציבה 


יוצמה בטוקה יערזמ המח תיצמת
...ב לופיטל תשמשמ

הליל תטילפ
(Night emission
תונוא ןיא
ןתש ןתמב הגלבה יא
(Gonorrhoea) הביז

...ב לופיטל םישמשמ יוצמה בטוקה יחרפ
(Leprosy) תערצ

...ב לופיטל םישמשמ יוצמה בטוקה ילועבג
סיזאירוספתדרג


(םישבוימ וא םילשובמ) יוצמה בטוקה תוריפ
...ב לופיטל םישמשמ
(Stomatitis) הפ תקלד
שאר באכ
>(Liver) דבכ תויעב
(Phlegm) החיל רתי
םייעמב םיזג
(Ophthalmia) םייניע 'ד


יוצמה בטוקה שמשמ ןיסב
...תויעבב לופיטל םג
ןתשה תכרעמו תוילכ(Liver) דבכ
םד ילכו בל


יוצמה בטוקה שמשמ היקרוטב
...ב לופיטל
םייעמ תותיווע
(Intestinal spasms
םדב לורטסלוכ רתי
ןתש ןתמב תויעב
(Problems urinating
םד ץחל רתי

הרהזא
.ןוסיחה תכרעמל ליער (Gliotoxin) ןיסקוטוילג ןינופאסה
.(Aspergillosis) סוליגרפסא תרטפל וניב רשק אצמנ 
(Dehydrogenase) זנגורדיהד תוליעפ תא תיבשמ אוה 

.