תינצוק תיסוסיק
Salsaparilla/Common Smilax
Stechwinde :תינמרג
(Smilax Aspera)

ינצוק חיש איה תינצוקה תיסוסיקה
דאמ דימע ספטמ /ערתשמ ,דאמ ףעוסמ ,יתנש-בר ,דע קורי
.הזמ רתוי ףא םיתיעלו םירטמ 3 דע הבוגל אשנתהל יושעו

ךרד הפוריאמ ,םילחנ תודג לעו תושרוח ךבסב הצופנ תיסוסיקה
.הקירמא םורדו הילמיהה ירה דע (לארשי הזב) ןוכיתה םיה ןגא

.ךראומ בל תרוצ םתרוצו םיקירבמ תיסוסיקה ילע
ולישבה םע .לוכשאב ןותנו מ"מ 4 דע 2 רטוקב ,םודא ירגרג ירפה
.םיבהבהצ-םינבל-םיקרקרי םילעה .ההכ רוחש ךפוה אוה
.דבכ םשוב חוחינ םיציפמ םהו םרק עבצ םיחרפל
.ראוני דע רבוטקואמ לארשיב החירפה

.םייח וא םילשובמ ,םיריעצה םירצנה תא לוכאל ןתינ
.ךשמהב תורהזא ואר   

.תונקונקה תא םג לוכאל ןתינ   
.ןנערמ הקשמ תנכהל שרושה שמשמ וקיסקמב
.םודא עבצ םיניכמ תונקונקהמ


לודיג יאנת
היח רדג שמשמה ,רתויב האנ חמצ איה תינצוקה תיסוסיקה
.רידח יתלב ךבס תלבקל    
.החל עקרקה יגוס ןווגמ
.האלמ שמש דע יקלח לצ
ךא ,(םייבקנו םיירכז) םינימה ינשמ םיחרפ אשונ חמצה
ךכ ,דבלב דחא ןיממ םיחרפ וילע ויהי ןותנ ןמז לכב    
.םיערזמ יוביר ךרוצל םיחמצ ינש םישורדש    
.םייתנש דע ךוראל היושע הטיבנה .םיערזמ יובירה
.םישדח םירצנ תקולח ידי-לע תוברהל םג ןתינ    
.'צ תולעמ -10 דע הרוטרפמטב דימע חמצה


תיאופר תוליעפ
םירטמ רפסמ קמועל עיגהל יושעש ,(1) שרושב םישמתשמ
.(2) לשבה ירפה ץימבו

םינינופאס םה תינצוקה תיסוסיקב םיבושחה םיביכרמה
לורטסמגיס ,(Beta-sitosterol) לורטסוטיס-הטב גוסמ
.םהלש (Glucosides) םידיסוקולגהו (Stigmasterol)
,םויזנגמ ,םוינימולא ,ןדיס ,ןלימע ,ףרש ,םימ םג שי שרושב
.תיסוסיקל םיידוחי רשא םירמוחו C ןימטיו ,ןחרז ,לזרב

תינצוקה תיסוסיקה תונוכת

(2).רוע תא העיגרמ
(1).הזח יאולחתב לופיט
(1).תנתשמ
(1).תקזחמו הצירממ
(1).םד תרהטמ
(1).תיטמואיר-יטנא
(1).העזה תדדועמ
(1).םיליפט הדימשמ

ךכ םשל .ףוגה רוהיטב אוה תינצוקה תיסוסיקה לש החוכ רקיע
.(Solanum dulcamara) ןידע םונלוסב בורל תבלושמ איה

...ב לופיטל תשמשמ איה

.הרגדופ
.רוע תולחמ
.(Edema) תקצב
.טיכנורב
.(Emphysema) תחפנ
.(Dropsy) תמיימ
.םד ץחל רתי
.ןתשה תיחופלש תקלד
.(Ureteritis) הכפושה תקלד
.(Uroliths) ןתשה יכרדב םינבא
.(Scrofula) תקפז
.תויטמואר תולחמ
.דבכ לש תוינורכ תויעב
.(Oliguria) ןתש טועימ

ןונימ
.םימ רטיל 1-ב שותכה שרושהמ םרג 40 דע 30

תורהזא
.שומישל ןכוסמו ליער חמצל תבשחנ תינצוקה תיסוסיקה
...ל םורג לולע הב שומישה
.(Gastroenteritis) םייעמו הביק תקלד
.(הובג ןונימב) תואקהו תוליחב
.רוע ןטרסו תויווכ םורגל לולע רועב לופיטל הב שומיש
תוילכ תקיפס יאמ וא םד-ץחל רתימ םילבוסה ולא לע
.חמצב שומישה ינפל אפורב ץעוויהל (Renal insufficiency)