ימי ןומתירק
Rock Samphire / Sea fennel
(Crithmum maritimum)


ךומסבו לע חמוצ ימיה ןומתירקה
,הפוריא לש םיה יפוחב םיעלסל
(לארשי הז ללכב) ןוכיתה םיה ןגא
םיה תפש תולוח לע ףא םיתיעלו רוחשה םיהו

םישדוחב חרופו המוד רטוקו מ"ס 25 דע הבוגל אשנתמ חמצה
(דחאכ םייבקנו םיירכז) םיינימ-וד םיחרפה .רבוטקוא-טסוגוא

םילעה .הליכאל םינתינ םיערזה ילימרתו םיינרשבה םילעה
.סוגרפסאה םעט תא םיריכזמו םיחולמ (םילשובמ וא םייח) 
,רוטיעל םישמשמו ןדעמ םיבשחנ םה הינטירבבו הילטיאב 
הרקוי תודעסמב 'קריו (Spice) ןילבת 
םיקרח החודו (Perfumes) םימשבב שמשמ ףידנה ןמשה


לודיג יאנת
.בטיה תזקונמ ,תיסיסב דע תיצמוח ,תילוח עקרק
(Salty) החילמ וא/ו הלד עקרקב םג חתפתי חמצה 
ימי ססר / (Salty air)חולמ ריוא תביבס
שמשל האלמ הפישח
(Insects) םיקרח ידי-לע תישענ היירפהה
ביבאב ,(Division) הקולח וא (Seeds) םיערזמ יובירה
(Pods) םילימרתב םינותנ םיערזה
ומצעב עירזמ חמצה


תיאופר תוליעפ
ולא םילע .םיירטה ,םיריעצה (Leaves) םילעב םישמתשמ
םהמ םיקיפמ ותוא ףידנה ןמשבו C ןימטיוב םירישע

ימיה ןומתירקה ילע תונוכת
לוכיעל יעייסמ
םינתשמ
םיזג םיככשמ
םדה תא םירהטמ

...ב לופיטל םישמשמ םילעה
תוילכב תויעב
רתי תנמשה

ףידנה ןמשב שומיש
.תוילאירטקב יטנאו תויטנדיסקוא-יטנא תונוכת ףידנה ןמשל

רפסמ ונממ רזפל ןתינ הלעמ םירכזומה םישומישה םושייל
ןוזמה לע תופיט

ןניפרט-אמג ,(Dillapiole) לויפליד םה ןמשה יביכרמ רקיע
,(Limonene) ןנומיל ,(Sabinene) ןניבס ,(Gamma-terpinene)
,(Thymol) לומית ,(Beta-phellandrene) ןרדנלפ אטב
(Isoterpinolene) ןלוניפרטוזיאו (Carvacrol) לורקברק

.