הדרגס הרקסק
Cascara Sagrada
(Rhamnus purshiani cortex)

'השודקה ץעה תפילק' הדרגס הרקסק
ףוחה ךרואל חמוצ רשא רישנ ץע אוה
ןופצמ ,טקשה סוניקואה לש ינקירמאה
הקסלא דע הינרופילק


תיאופר תוליעפ
תונוכת תא וליג ,ב"הרא ידילי ,םינאידניאה
תועודי תורבח תושמתשמ םויכ .ץעה
תופורתה רוציי ךילהתב ץעה תפילקב

םיארחא רשא ,הדרגס הרקסקה תפילקב םיליעפה םיביכרמה
,(Anthraquinones) םינוניקרתנא םה ,תושלשמה היתונוכתל
םייעמה תויתעונת לע תנברדמ העפשה ילעב

,רצק ןמז ךות ,םיקרופמו לוכיעה תכרעמב םיגפסנ םניא םה
םייעמה יקדייח ידי-לע

ןגנמ ,ןדיס ,B5 ןימטיו ,B2 ןימטיו ,A ןימטיו םג שי ץעה תפילקב
ןגלשאו

.תוחפל מ"ס 10 רטוקב ץעהשכ םיפסוא עזגה תפילק תא
תושק יאוול תועפות תויהל תולולע הפילקב ידיימ שומישל
תואקהו תותיווע ,םייוריג :לוכיעה תכרעמ לע

.שומישה ינפל ,הנש תוחפל ,ןשייתהל הפילקל חינהל שי
תולועפ .םייתוכאלמ שובייו םומיח ידי-לע תאז זרזל ןתינ
>ןתינ היהיש ךכ לשלשמה חכה תמצוע תא וניטקי הלא
ןותמ לשלשמכ ץעה תפילקב שמתשהל


...הדרגס הרקסקה תפילק
ןותמ לשלשמ תשמשמ
הריבגמ ,לוכיעה תכרעמ יצימ תשרפה תדדועמ
םייעמה תא תרהטמו הרמה ץימ תמירז תא 

...מ םילבוסל םיאתמ הדרגס הרקסקה תפילקב שומישה
(Anorectal surgery) תעבטה-יפב חותינ םירבועל הלקה
םירוחט
תורוסיפ

התסיעל וא המח/הרק ,הטילחב אוה הפילקב שומישה

...תושמשמ הדרגס הרקסקה תפילק סיסב לע תופורת
היפוקסונולוק עוציב ינפל ,םייעמה יוקינל
תוריצעמ םילבוסה םישישק רובע תלשלשמ הפורת
(Chronic functional constipation) תינורכ תידוקפית 

...ב לופיטל םג תשמשמ הדרגס הרקסקה תפילק
םייעמב םיטיזרפ
(Jaundice) תבהצ
הרמה סיכ תוליעפ תת
לוכיע תויעב
לדגומ דבכ

ב"הראב רשוא הדרגס הרקסקה תפילקב שומישה
תופורת לש לודג ןווגמב תשמשמ איה םש הינמרגו
םשרמ אלל

תורהזא
...לע רוסא הדרגס הרקסקה תפילקב שומישה
תיתמיסח םייעמ תערפהמ םילבוסה ולא
...ומכ ,תושק םייעמ תויעבמ םילבוסה

עודי יתלב םרוגמ ןטב יבאכ
תוקינימו ןוירhהב םישנ
(אשונב עדימ רדעה בקע) 
12 ליג תחתמ םידלי
ןורק תלחמ
סגה יעמה תקלד
תפסות תקלד
(Appendicitis

!ןונימ תנטקה ךירצת ,הביק תויוצווכתהל המודה ,יאוול תעפות

ךוראה חווטב שומיש תועפשה
...ףוגב םילזונה רטשמבו םיטילורטקלאה ןוזיאב תוערפה ונכתי
ןגלשאב רוסחמ
ןתשב ןובלח תעפוה : (Albuminuria).הירונימובלא
ןתשב םד תעפוה : (Hematuria) הירוטמה

תורחא תופורת םע ןילמוג תועפשה
תרבגהו ןגלשא דוביא םורגי ךשוממ שומיש וא רתי שומיש
בל תויעב בקע םילטינה ,(Glycosides) םידיסוקילג תעפשה 
בל בצק תוערפה בקע תולטינה תופורת לע העפשה ןכתית
לש םימייוסמ םיגוסב שומיש םע ,רבגתי ןגלשאב לולידה
שושה שרוש וא םידיאורטסוקיטרוק ,םינתשמ 

.