יוצמ ןויקיק
Castor Oil Plant/Tree
(Ricinus communis)

רשא יתנש-בר חיש אוה ןויקיקה
חמוצ אוה םויכו ודוהב ורוקמ
,םייפורטה םירוזיאב :לבת יבחרב
םיגזוממהו םייפורט-בסה

םהו מ"ס 40-כ וילע רטוקו םירטמ 5 דע הבוגל אשנתמ ןויקיקה
רטמ 1 רטוקל ףא עיגהל םייושע

(Ornamental) יונ אוה חיש ןויקיקה םלועב םיבר תומוקמב
םיקירבמו םימודא-םימוח םילעה # 
(לועבגה לע רתוי ההובגה) תיבקנו תירכז החירפה # 
קרקרי ירפה # 
.קירבמ שיש יומד ,םוח/רופא הטעמב םינותנ םיהכה םיערזה # 
!םדאל ןכוסמו ליער (ערזה) ירפה # 
םתועקבתהו םישביה תוריפה תלשבה םע םיפסוא םיערזה תא # 


(Castor oil) קיק ןמש

קיק ןמש...ךימס ןמש םיקיפמ ןויקיקה יערזמ
ליזרבו ודוה ןה קיקה ןמש לש תולודגה תוינרציה
,(Acetic acid) תיטצא הצמוח ,(Ether) רתא שי ןמשב
המכו (Glycerin) ןירצילג,(Palmitic acid) רמת תצמוח
(Ricinoleic acid) תיאלוניציר הצמוח ןהב ןמוש תוצמוח

םישומיש...קיק ןמש
תורוע יופיצ ,(Burning) הריעב ,(Lubrication) ןומיש

תעיבצו םימב םידימע םירמוח ,יתוכאלמ ימוג ,םייתוכאלמ 
הנתוכ 
הצמוח ,תורנ ,(Sebacic acid) תיקבס הצמוח תיישעת
תוכלו םיעבצב תשמשמה (Caprylic acid) תילירפק 
ץע ינבמו יתרקוי טוהיר יופיצל דחוימב ,(Varnishes
תובכרמ ומכ םידחוימ 
תוקיתע תונומת (Restoration) רוזחיש
(Cosmetic preparations) רועל םייטמסוק םירישכת
םייאופר םישומיש


לודיג יאנת
בטיה תזקונמ ,היירופ עקרק
שמשל האלמ הפישח
'צ תולעמ 20 לעמ .הרוטרפמט
תימצע היירפהה
תא לובטל יוצר העירזה ינפל .םיערזמ אוה יובירה
תולק םתוא קודסל וא תועש 24 ךשמל םימב םיערזה 
םינש שולש דע םייתנש תרמשנ םיערזה תוינויח
תומוקמ תרתסהל הבוט האווסה שמשמ ןויקיקה


תיאופר תוליעפ
(Castor Oil) קיק ןמש םיצממ םהמ (Seeds) םיערזב םישמתשמ


...תואבה תונוכתה ןוקיקה ןמשל
לוכיעל עייסמ
(1) חייכמ
(1) לועיש לע לקמ
ןייוצמ לשלשמ
םייעמ יעלות דימשמ
רועה תא עיגרמ

םישרושהו םילעהמ המח תיצמת (1)

לוכיעו םייעמ תויעבב לופיט
הכירצהמ תועש 5 דע 3 ךות לחת העפשהה .תינמז תוריצע
,םייעמה לע לעופ ןמשה .יטיא לוכיע תאצות ,השק לושליש
ונממ הכרצנ םא אלא ,(Bile) הרמ ץימ רוציי תמירג אלל 
הבר תומכ 
םישישקבו םידליב תוריצעל בוט ןורתפ אוה קיק ןמש 
!תינורכ תוריצעב לופיטל קיק ןמשב שמתשהל ןיא 
יטיא לוכיע
תורחא תופורתב שומיש רחאל ,םייעמ יעלות תקחרה

םינמשב ותליהמ ידי-לע קיקה ןמש םעט תא תווסהל ןתינ
(Sassafras oil) סרפסאז ןמש וא ןומיל ןמש ומכ ,םירחא
'דכו

ןומניק ימ ,ענענ / הטנמ ילע ,ךכ םשל ,ול ףיסוהל םג רשפא
םח ירט בלחב ותוא בברעל ןכו הפק וא

רוע תויעבב ינוציח לופיט
(Itching) דוריגו תזזג

םייניעב לופיט
דוריגב ךרוצ לע רבגתהל ידכ ,םייניע תופיט שמשמ ןמשה
םהמ םירז םיפוג תקחרה םשלו םיניע חותינל הוולינה 

תורהזא
םדאל רתויב םיליער םיערזה
הליחב םימייוסמ םישנאב םורגל לולע ןמשה חיר

.