ןומניק
Cinnamon
Zimt תינמרג
(Cinnamomum zeylanicum)


(Baking spice) הייפא ןילבת ןומניק
אוה ורוקמ .קתקתמ יצע םעט לעב
הקנל ירסב הליחתב ולדיג ותוא (Cassia) היסאקה ץע תפילקב
תימורדה הקירמא הנוכיתהה הקירמא ,היסאב ץופנ אוה םויכו
רקסגדמו

תיצמת ,(Powder) הקבאכ רכמנ ןומניקה
תפילק תוסיפ ולא ,ןומניק תולקמו (ןמש)
ושבויו וסחד ,ולגלוגש ץעה

רשבו םינדעמ ,תוגועב שמשמ ןומניקה

םיפסונ םיבוליש .ןומניקו ץע חופת לש בוליש רכומ דחוימב
םהינימל דלוקוש ינדעמב םישמשמ 
,םינוש תואקשמ לש םמעט םירישעמו םינווגמ ןומניק תולקמ
םירק וא םימח םא ןיב 
םורגל לולע רבדה .חתור לזונל ןומניק ףיסוהל ןיא םלועל
ןומניקה לש דחוימה ומעט דוביאו לזונה תוקצמתהל 
שביו רירק ,ךושח םוקמב ןומניקה תא וקיזחה

ןומניק תרזעב םילמנמ רטפיהל ךיא
ורזפ .םימייק רשא םיקזחה םילמנה יחודמ דחא אוה ןומניק
םהמ םילמנה יניק ךותבו ביבס (סורג ןומניק) ןומניק תקבא
םרבעמ תא עונמל םג ןתינ וז ךרדב .רטפיהל םיצור םתא
שמשתש ןומניק תקבא ורזפ .ינשל דחא רוזיאמ םילמנ לש
ץצוח

...םינוכתמ
...םיקומיצו ןומניק םחל
...שבדב םייולק םידקש
תיאופר תוליעפ
,(Terpenoids) םידיאונפרט םניה ןומניקב םיליעפה םירמוחה
דיהדלמניס ,תונוש אפרמ תונוכת םיסחיימ םהל
תובוכרת ןנשי םהב ןומניק ןמש ידאו (Cinnamaldehyde)
םינפרטיד ןומניקה ליכמ ןכ .המצוע תובר תויתיירטפ-יטנא
ןיראמוקו

ןומניקה תונוכת
ימוקמ שחלאמ
עיגרמו םמחמ
םייעמב םיזג ךכשמ
השירק דגונ
קזח טנדיסקוא-יטנא
יטפסיטנא
יתקלד-יטנא
יתרכוס-יטנא

...ב לופיטל שמשמ ןומניקה
הביק יביכ
ןובאית רסוח
תברצ
רבגומ יתסו םומיד
(Menorrhagia
םירמש ימוהיז
(Yeast Infection


(1) ןומניקו שבד תבורעת לש היתולוגס
תובר תויממע תויאופר תולוגס שי ןומניקו שבד תבורעתל

םייעמב םיעלותו םייעמב םיזג ,לוכיע יישק
החוראה ינפל ולכיאו שבד לע ןומניק ורזפ

םיקרח תוציקע
.ןומניק טעמ תפסותב םימ םע שבד תבורעתמ החשמ וניכה
תונידעב וסעו הציקעה םוקמ לע החשמהמ טעמ וחרמ

םייניש באכ
.ןומניק טעמ תפסותב שבד תבורעתמ החשמ וניכה
ןשה ביבס םייכינחה תא החשמה תרזעב וסע

ןומניקה תכירצל עגונב תורהזא ואר (1)ונממ ער חיר תגפהו הפה יוטיחל הת
(המצוע יבר םיאטחמ םהינש) ןרופיצו ןומניק לש בוליש
ער חיר לש הלועמ גיפמ שמשמ ,אפרמ-יחמצ התב
חירה ימרוג םיקדייחה תדמשהל תודוה הפהמ

הנכהה ןפוא
תולקמ תויפכ 2-ו םינרופיצ 4 םימ רטילל ופיסוה
.םיקסורמ ןומניק 
,הנטק שא לע לשבתהל וחינהו וסכ ,החיתרל ואיבה
תוקד 5 דוע 
20 ךשמב גפסיהל םיביכרמל וחינהו שאהמ וריסה
תופסונ תוקד 
ותשו וננס ,ררקתי התהש וניתמה

ןונימ
,(Commission E) תופורתל ינמרגה ןוכמה תצלמה יפל
םויב םרג 4 דע 2 אוה רגובמל ןונימה


ןומניק הת
םימ לפסב ןומניק תקבא (םרג 3 דע 2) תיפכ 1/2 ותחיתרה
ותשו וננצ ,תוקד 15 דע 10 ךשמב 
ץלמומ ונממ ,ןומניק ןמש תופיט רפסמב שמתשהל םג ןתינ 
דבלב םימי רפסמ םוגלל 
םויב םימעפ 3 ,הסימת ל"מ 3 דע 2-ב שמתשהל םג ןתינ 

תורהזא
.ןומניקב שומיש בקע רוע תקלדו תויגרלא םיחתפמה שי
דבלב הנטק תומכ ךורצל ,הנושאר םעפ וב שמתשמה לע 
ןיטולחל ונממ ענמיהל ול םישיגרה ולא לעו 
תברצ ונממ םילבקמה שי
הפב תוקלדל םורגל לולע ןומניקב עובק שומיש
דחוימב יתייעב תויהל לולע ןומניק ןמש
ןויריהב םישנל ץלמומ וניא ןומניקב שומישה

...תושדח - ןומניק ואר

.