וזדוק
Kudzu / Kudsu
(Pueraria lobata)

,דע קורי ,יתנש-בר ספטמ אוה וזדוקה
בשחנו םירטמ 14 דע הבוגל אשנתמה
קיזמו ןטלתש
ידיצלו םיחיש ךבסב תודש ,םירהב ,םילצומ םירוזיאב חמוצ אוה
דע קמועל עיגהל םייושע וישרוש .ב"הרא םורדו ןיס ,ןפיב םיכרד
ג"ק 35 דע לקשמו םירטמ 2

םיקרמב וזדוקה שרושמ קפומה חמק שמשמ ןפיבו ןיסב
תורהנ תודג בוצייו עקרק ףחס תעינמל שמשמ וזדוקה
םיתב לש (Shading) הללצהו יוסיכל שמשמ אוה
קשמה תויח לש לודג ןווגמל (Fodder) אופסמ שמשמ אוה


לודיג יאנת
םח םילקא קוקז וזדוקה
תזקונמו הקומע ,תיבובקרב הרישע ,תינוניב עקרק יגוס ןווגמ
הפצהל תושיגר הנשי .בטיה שמשל האלמ הפישח
(Drought) תרוצבב דימע
(Frsost) הרקל שיגר
םירוחייו םיערז ,שרושה ינק תקולח ידי-לע השענ יובירה
חצפל שי ריבס הטיבנ רועיש חיטבהל ידכ .(םיכר וא םישק) 
םיינכמ םיעצמאב םיערזה תא 
.ספטמ אוה םהילע םיצע קונחל לולעו ןטלתש וזדוקה
הנשב םירטמ 10-מ רתויב לדגי אוה םימלוה םיאנתב 


תיאופר תוליעפ
תיניסה האופרב ןה שמשמה ,וזדוקה שרושב םישמתשמ
תיברעמה האופרב ןהו תיממעה

ןיאצדיאד ומכ ,(Isoflavones) םינובלאלפוזיאב רישע וזדוקה
םיינובאלפוזיא םידיסוקילג וב שי ,(Daidzein)
ןיראראופו (Daidzin) ןיצדיאד ומכ ,(Isoflavone glycosides)
(Liver) דבכה לע םיניגמה ,םינינופאס יגוס 9-ו (Puerarin)
םיקזנ ינפמ

וזדוקה שרוש תונוכת 
םיצווכמ םירירש הפרמ
םוח דירומ
העזה דדועמ
תותיווע דגונ
עיגרמ

תיברעמה האופרב
...ב לופיטל שמשמ וזדוקה
םיסופת םירירש רורחש
תוננטצה
תעפש
םזילוהוכלאמ הלימג
סירוטקפ הניגנא
םד ץחל רתי

תיניסה האופרב
...ב לופיטל שמשמ וזדוקה
תויגרלא
הנרגימ
לושליש
שאר יבאכ
הוולמה םירירש תוחישק
םייפתכו ףרוע יבאכב 


םינונימ
םויב םרג 15 דע 9 :שרוש
םויב רטיל ילימ 2 דע 1 :הסימת

ךרע תווש ,םרג 10 תונב תולולגב שמתשהל לבוקמ ןיסב
סירוטקפ הניגנאב לופיטל ,ימלוג שרוש םרג 1.5-ל

המח תיצמת תנכה
מ"ס 0.7 דע 0.4 יבועב םיחלפל שרושה תא וכתח
שרושה לקשממ 15 דע 12 יפ ןב סחיב ,םימב ולשב

תורהזא
םדא לכאמל םיליער םיערזהו חמצה
תויגרלא תובוגת םורגל םילולע םינקבאהו ףוגב חמצה עגמ
עוצפל םילולעש םידח םיקלחו תונברוד חמצל
 

.