וזדוק
Kudzu/Kudsu
(Pueraria lobata)

אשנתמה ,דע קורי ,יתנש-בר ספטמ וזדוקה
.קיזמו ןטלתש בשחנו םירטמ 14 דע הבוגל
ידיצלו םיחיש ךבסב תודש ,םירהב ,םילצומ םירוזיאב חמוצ אוה
דע קמועל עיגהל םייושע וישרוש .ב"הרא םורדו ןיס ,ןפיב םיכרד
.ג"ק 35 דע לקשמלו םירטמ 2

.םיקרמב וזדוקה שרושמ קפומה חמק שמשמ ןפיבו ןיסב
.תורהנ תודג בוצייו עקרק ףחס תעינמל שמשמ חמצה
.םיתב לע הלצהלו יוסיכל שמשמ וזדוקה
.יחה קשמ תויח ןווגמל אופסמ שמשמ אוה


לודיג יאנת
.םח םילקא
תזקונמו הקומע ,תיבובקרב הרישע ,תינוניב עקרק יגוס ןווגמ
.הפצהל שיגר .בטיה     
.האלמ שמש
.תרוצבב דימע
.הרקל שיגר
םירוחייו םיערז ,שרושה ינק תקולח ידי-לע השענ יובירה
חצפל שי ,ריבס הטיבנ רועיש חיטבהל ידכ .(םיכר וא םישק)    
.םיינכמ םיעצמאב םיערזה תא    
.ספטמ אוה םהילע םיצע קונחל לולעו ןטלתש וזדוקה
.הנשב םירטמ 10-מ רתויב לדגי אוה םימלוה םיאנתב    


תיאופר תוליעפ
ןהו תיממעה תיניסה האופרב ןה שמשמה ,שרושב םישמתשמ
.תיברעמה האופרב

ןיאצדיאד ומכ ,(Isoflavones) םינובלאלפוזיאב רישע וזדוקה
םיינובאלפוזיא םידיסוקילג וב שי ,(Daidzein)
ןיראראופו (Daidzin) ןיצדיאד ומכ ,(Isoflavone glycosides)
.םיקזנמ דבכה לע םיניגמה ,םינינופאס יגוס 9-ו (Puerarin)

תונוכת
.םיצווכמ םירירש הפרמ
.םוח דירומ

.העזה דדועמ
.תותיווע דגונ
.עיגרמ

...ב לופיטל וזדוקה שמשמ תיברעמה האופרב
...ב לופיטל שמשמ אוה תיניסה האופרב
.תויגרלא
.הנרגימ
.לושליש
.שאר-יבאכ
הוולמ םירירש תוחישק
.םייפתכבו ףרועב םיבאכב    
םינונימ
.םויב םרג 15 דע 9 :שרוש
.םויב רטיל-ילימ 2 דע 1 :הסימת

תווש ,םרג 10 תולולגב שמתשהל לבוקמ ןיסב
הניגנאב לופיטל ,ימלוג שרוש םרג 1.5-ל ךרע
.סירוטקפ

המח תיצמת
.מ"ס 0.7 דע 0.4 יבועב םיחלפל שרושה תא וכתח
.שרושה לקשממ 15 דע 12 יפ סחיב ,םימב ולשב

תורהזא
.םדא לכאמל םיליער םיערזהו חמצה
.תויגרלא תובוגת םורגל םילולע םינקבאהו ףוגב חמצה עגמ
.עוצפל םילולעש םידח םיקלחו תונברוד חמצל