הלירפסרס / תיסוסיק
Sarsaparilla / Zarzaparrilla
(Smilax officinalis)

-בר ספטמ/ערתשמ חמצ איה תיסוסיק
םיחרפו םיינצקוע םילועבג לעב יתנש 
ץופנ חמצה .םינטק םינבל םייככוס 
םלועה יבחרב

םיחתפתמ םהמו םיערתשמ םישרושה
(Shoots) םירצנ 
קתקתמ חיר ילעב תיסוסיקה ישרוש

תואקשמו (Root beer) םישרוש תריב תנכהב םישמשמו םיענו 
םירחא םילק 


לודיג יאנת
םיחל וא םישבי ,םירעוימ םירוזיא ומכ ,לצל הקוקז תיסוסיקה
תיבובקרב הרישעו הקד רמיח תמדאמ ,תיצמוח/תילוח עקרק
םילרנימב הרישע עקרקו תינוניב שרוח תמדא דעו 
תיטירק הניא זוקינה תגרד
שרושה ינקמ :יביטטגו וא (ביבאב םדקומ) םיערזמ יובירה


תיאופר תוליעפ
,םויזנגמ ,לזרב ,תירפוג ליכמה תיסוסיקה שרושב םישמתשמ
,טלבוק ,םורכ ,םוינימולא ,ןוקיליס ,םוינלס ,ןגלשא ,ןדיס ,ןגנמ
,(Albumen) ןימובלא ,ןינאט ,ןמש ,ףרש ,לידב ,ץבא ,ןחרז
,(Sarasaponins) םינינופסראס ,םינינופאס ,יחמצ ריר
.(Cellulose) תיאתו (Stigmasterol) לורטסמגטיס
D ןימטיוו C ןימטיו ,B ינימטיו ,A ןימטיו םג שי שרושב

םירחא אפרמ-יחמצ םע בולישב תיסוסיקב שמתשהל גוהנ

(ימינפ שומישב) תיסוסיקה תונוכת
דוריג תענומ
םוח הדירומ
תקזחמ
ארבגה חוכ תא הריבגמ
ינימה קשחה תא הריבגמ
העזה תדדועמ
םיזג תככשמ
תנתשמ
תאטחמ
םדה תא תרהטמ
ףוגב םינומרוהה תומר תא תנזאמ

...ב לופיטל תשמשמ תיסוסיקה
םד-ץחל רתי
רתי תנמשה
ןורגיש

...ב לופיטל תיסוסיקה תשמשמ תינוציח
(1) םיעצפו םיביכ
(Herpes Zoster) תרגוח תקבלש

הפיטש ימ תועצמאב (1) 

...ב לופיטל תיסוסיקה השמיש רבעב
(Syphilis) תבגע

םירחא אפרמ-יחמצ בולישב
...ב לופיטל תשמשמ תיסוסיקה
סיזאירוספ
המזקא
(Allergic Dermatitis) תיגרלא רוע תקלד

.