הינטר
Rhatany/Ratanya
(Krameria triandra)

לועבג לעב ,דאמ ףעוסמ ךומנ חיש הינטרה   
,ורפב לדגה ,םילודג םילוגס םיחרפו ההכ   
.תימורדה הקירמאב ,ליזרב ןופצבו הנאיוג   

דע 1,000 םיהבגב םירה ינורדמב תוילוח תועקרקב הלדג איה
.םיה ינפ לעמ רטמ 2,500

םיריעצה םילועבגה .הצועמו חוטש לודג םודא-רחרחשה שרושה
.םהידיצ ינשמ םינבנבל םילעה .ךר יישמ ןבנבל רעיש םיסוכמ
םיצקוע ףוטע אוהו ןופאכ ולדוג .םיערז 2 ובו לגלגע ירפה
.םימוח-םימדמדא
 ,הפירחה םישרושה תיצמת תשמשמ לגוטרופב
תונייל ספסוחמ םעט תיינקהל ,ידנרב תפסותב   
.םיימוקמה (Port wines) טרופ   
.םייניש תוחשמב תשמשמ שרושה תקבא
 


 תיאופר תוליעפ
.שבוימה שרושב םישמתשמ

,(Dl-catechin) ןי'צטאק 1 יד ,(D-catechin) ןי'צטאק-יד שי שרושב
,(Gambir-catechin) ןי'צטאק ריבמג ,(Epicatechin) ןי'צטאקיפא
ןיצוריט ליטמ ןא ,(Gum) ימוג ,(Geoffroyine) ןיאורפואג
ןיסולגורולפ ,(Phlobaphene) ןפבולפ ,(N-methyl-tyrosine)
,(Proanthocyanidins) םידינאיצוטנאורפ ,(Phloroglucin)
,(Propelargonidin) ןינידוגרלפורפ ,(Procyanidins) םידינאיצורפ
ןינטאר ,(Protocatechuic-acid) תיאו'צטאק-וטורפ הצמוח
,(Rhatany-tannic-acid) תינאט תינטאר הצמוח ,(Ratanine)
.(Wax) גנודו ןינאט

(םיביכרמהמ קלח דבוא םימח םימב) םירק םימב השענ יוצימה
.(הפידעה הטישה) לוהוכלאב וא
 

תונוכת
.(Antiherpetic) יתקבלש יטנא
.(Antitussive) לועיש דגונ
.ילאריו יטנא
.םיקדייח לטוק
.יתיירטפ יטנא
.(Pesticide) םיקיזמ לטוק
.טנדיסקוא-יטנא
.(Tonic) קזחמ
.(Astringent) ץווכמ
.(Styptic) םומיד רצוע
.םיעצפ אפרמ
.יתמתסא יטנא
 
...םיאבה םירקמב תמשוימ הינטרה ימינפ שומישב

.(Chronic diarrhea) ינורכ לושליש
.(Enfeebled stomach) השלח הביק
.(Leucorrhea) הנבל הביז
...ב לופיטל ןכו
.(Dysentery) הירטנזיד
.(Menorrhagia) ישדוחה רוזחמה ןמזב רתי םומיד
.(Incontinence of urine) ןתש ןתמב הגלבה יא
.(Hematuria) ןתשב םד
םייעמהמ םייביספ םד יפטש
.(Passive hemorrhage from the bowels)   
 
...ימוקמ םושייב
.(Spongy gums) םייגופס םייכינח
.תעבטה יפב הרוסיפ
.(Prolapsus ani) תעבטה יפ תחינצ
 

...רוגרגב
.(Sore throat) ןורג תקלד/יבאכ
...לש םיירירה םימורקה תפיטש ימב ביכרמכ
.םייכינח
...דועו
.םייניע
.ףא